[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: دوره 10، شماره 4 - ( 7-1400 ) ::
جلد 10 شماره 4 صفحات 262-255 برگشت به فهرست نسخه ها
تدوین مدل ساختاری نقش سلامت اجتماعی بر رفتارهای پرخطر جوانان با میانجی‌گری تاب‌آوری
سولماز صادقی1، آیت اله فتحی*2
1- گروه روان‌شناسی تربیتی، مؤسسه آموزش عالی چرخ نیلوفری، تبریز، ایران
2- پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا، تهران، ایران ، a.fathi64@gmail.com
چکیده:   (421 مشاهده)

اهداف: سلامت اجتماعی و تاب‌آوری به عنوان مجموعه‌ای از مهارت و استعدادهای روانی-اجتماعی، از مهم‌ترین پیش‌بینی‌کننده رفتارهای پرخطر و درنتیجه نظم اجتماعی هستند. پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل ساختاری نقش سلامت اجتماعی بر رفتارهای پرخطر جوانان با میانجی‌گری تاب‌آوری انجام شد.
مواد و روش‌ها: این پژوهش توصیفی-همبستگی در میان دانشجویان کارشناسی دانشگاه آزاد تبریز در سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ انجام شد که ۴۰۲ نفر از ایشان با کمک روش نمونه‌گیری در دسترس از دانشجویانی که در کلاس‌های آموزش مجازی حضور داشتند، از طریق فراخوان اینترنتی انتخاب شدند و به شیوه آنلاین در پژوهش شرکت کردند. تمامی شرکت‌کنندگان به پرسش‌نامه‌های سلامت روانی-اجتماعی کیز، ابعاد تاب‌آوری و خطرپذیری ایرانی پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش مدل‌یابی معادلات ساختاری استفاده شد.
یافته‌ها: درنهایت داده‌های ۳۸۳ شرکت‌کننده با میانگین سنی 3/5±23/5 سال بررسی شد. میانگین نمره کل سلامت اجتماعی 6/043±21/023، تاب‌آوری 9/044±57/164 و رفتارهای پرخطر 1/480±53/809 به‌دست آمد. شاخص‌های برازندگی مدل برونداد با شاخص نیکویی برازش (0/933=GFI)، حاکی از برازش بسیار خوب مدل پیشنهادی بود. اثر مستقیم مؤلفه توجه و درک اجتماعی از سلامت اجتماعی بر رفتارهای پرخطر به میزان 0/134- و اثر غیرمستقیم 0/090- به‌دست آمد. اثر کل بین متغیرها 0/062- بود. بنابراین از مؤلفه‌های سلامت اجتماعی، توجه و درک اجتماعی با رفتار پرخطر به‌طور مستقیم رابطه معنادار داشتند و به طور غیرمستقیم نیز نمره کل سلامت اجتماعی با رفتار پرخطر رابطه معنادار داشت.
نتیجه‌گیری: سلامت اجتماعی جوانان باعث افزایش میزان تاب‌آوری ایشان در برابر مشکلات و درنتیجه سبب کاهش گرایش آنها به رفتارهای پرخطر می‌شود. در نتیجه جامعه ایمن‌تری خواهیم داشت.

واژه‌های کلیدی: سلامت اجتماعی، رفتار پرخطر، تاب‌آوری
متن کامل [PDF 972 kb]   (187 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشی اصيل | موضوع مقاله: روان‌شناسی انتظامی
دریافت: 1399/6/13 | پذیرش: 1399/9/17 | انتشار: 1400/7/10
چکیده گسترده [HTM 64 KB]  (4 دریافت)
فهرست منابع
1. Martin AJ, Marsh H. Academic resilience and its psychological and educational correlations: a construct validity approach. Psychol School. 2014;(10)43:267-81. [DOI:10.1002/pits.20149]
2. Solhi M, Mohammad Ali L. Assessing the status of anger management skills in students. Mil Surv Sci. 2015;4(6):238-45. [Persian]
3. Mohjjel Rezaei Sh, Alizadeh F, Borhanizad Sh. The relationship between the dimensions of perfectionism, social support and the tendency to risky behaviors in students. Sixth Congress of the Iranian Psychological Association. 2017;12:1499-502. [Persian].
4. Niazi M, Abbaszadeh M, Saadat, M. Construction and validation of high-risk behaviors using Smart-PLS software (case study of 15-34 year olds in Tabriz). J Addict Res Subst Abuse. 2017;1(43):31-50. [Persian]
5. Gregg MRC, Grover SR. Risk taking behavior of young women in Australia, screening for health risk behaviors. Med J Australia. 2017;178(17):601 4.
6. Rashid Kh. Risky behaviors among adolescent male and female students in Tehran. J Soc Welfare. 2015;15(57):31-56. [Persian]
7. Mehrabi HA, Mahmoudi F, Molavi H. Determining the role of virtual and satellite social networks in the tendency to risky behaviors in students. 3rd National Congress of Social Psychology of Iran, Tehran. 2016. [Persian]
8. Belloc P, Breslow G. Basic psychological needs, suicidal ideation, and risk for suicidal behavior in young adults. suicide and life threatening behavior. 2012;72(2):181-204.
9. Modiri F, Safiri KH, Mansoorian F. Study of social health and factors affecting it. Soc Develop. 2018;12(2):7-28. [Persian]
10. Nikvarz T. Sociological analysis of the feeling of security on the social health of women aged 15-45 in Kerman. J Women Soc. 2018;9(1):81-106.
11. Sharbatian MH, Imeni N. Sociological analysis of youth social health and factors affecting it Case study: Youth 18 to 30 years in Ghaen city. Consecutive. 2018;69(1):167-88. [Persian]
12. Rostami H, Ahmadian H, Hashemi T, Moradi. The mediating role of resilience in the relationship between social support and the quality of life of law enforcement officers. Social Health. 2015;5(1):77-86. [Persian]
13. Sadri Demirchi I, Basharpour S, Ramezani Sh, Karimianpour R. The effectiveness of resilience training on anger and psychological well-being of impulsive students. J School Psychol. 2017;6(4):120-34. [Persian]
14. Fathi M; Ahadi H; Jamhari F, Kalhernia Golkar M. The mediating role of resilience in the relationship between arousal and alcohol consumption in young people aged 24-40 years in Tehran: a descriptive study. J Rafsanjan Univ Med Sci. 2019;18:1211-32. [Persian]
15. Shahbazian Khoniq A, Hassani O. The role of resilience and high-risk behaviors in differentiating students with high and low mental well-being. Razi J Med Sci. 2018;25(10):21-30. [Persian]
16. Bourdieu P. Sociological issues. Pirooz Izadi, Tehran, Nasal Aftab, 2019.
17. Hallit S, Sacre H, Salameh P. Effect of waterpipe dependence on risk motives, attitudes and other health-related risky behaviors in Lebanese university students. Environmental Sci Pollution Res. 2020;27(4):4390-403. https://doi.org/10.1007/s11356-019-06961-7 [DOI:10.1007/s11356-019-06961-7. PMid:31832948] [PMID]
18. Secer Z. Social skills and problem behaviour of children with different cognitive style who attend preschool education, Procedia: Soc Behav Sci. 2019;46(1):1554-60. [DOI:10.1016/j.sbspro.2009.01.273]
19. Barkin S. Social Skills and Attitudes Associated With Substance Use Behaviors Among Young Adolescents. J Adolescent Health. 2014;30(3):448-54. [DOI:10.1016/S1054-139X(01)00405-0]
20. Meidayanti I, Abdullah T, Bustan N. The relationship between self efficacy and premarital sexual behavior among high school student in Makassar city. Enfermería Clinica. 2020;30:303-7. https://doi.org/10.1016/j.enfcli.2019.10.089 [DOI:10.1016/j.enfcli.2019.10.089. PMid:32545073] [PMID]
21. Zadeh Mohammadi A, Ahmadabadi Z. Study of high-risk behaviors among adolescents. Strateg Crime Prev Family. 2008;467-85. [Persian]
22. Sharbatian MA. Reflection on the semantic link between the components of social capital and the benefit of social health among students of Payame Noor University of Mashhad. J Soc Stud Youth. 2012; 2 (5): 149-74.
23. Sam Aram E. Investigating the relationship between social health and social security with emphasis on community oriented police approach. Soc Order Res Q. 2007;(1):14-29.
24. Arfai Ainuddin R. Leisure and social health. J Welfare Plan Soc Develop. 2010;3(10):39-64.
25. Zautra AJ, Hall JS, Murray KE. Resilience: A new definition of health for people and communities. Handbook of adult resilience. New York: Guilford, 2010: 3-34.
26. Qoreshirad F, Pourjbar Akhooni F. Investigating the relationship between social health and personality traits with high risk behaviors of Tabriz university of medical sciences students in 2017: A Descriptive Study. Sci J Rafsanjan Univ Med Sci. 2019;18(2):107-20. [Persian]
27. Maa T-L, Zarrettb N, Simpkinsc S, Vandellc D L, Jiangc S. Brief report: Patterns of prosocial behaviors in middle childhood predicting peer relations during early adolescence. J Adolescence. 2020;78:1-8. https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2019.11.004 [DOI:10.1016/j.adolescence.2019.11.004. PMid:31790833] [PMID]
28. GAO F, Yao Y, Yao Ch, Xiong Y, Ma H and Liu H. The mediating role of resilience and self-esteem between negative life events and positive social adjustment among left-behind adolescents in China: a cross-sectional study. BMC Psychiatry. 2019;19:239. https://doi.org/10.1186/s12888-019-2219-z [DOI:10.1186/s12888-019-2219-z. PMid:31370895 PMCid:PMC6676624] [PMID] [PMCID]
29. Mazlum Befrooi N, Shams Esfandabad H, Jalali MR, Afkhami Ardakani M. The relationship between resilience and psychological toughness in patients with diabetes mellitus 2 in Yazd. J Shahid Sadoughi Univ Med Sci. 2015;23 (2):1858-65. [Persian] /
30. Boyer LA, Plath K, Zeitlinger J, Brambrink T, Medeiros LA, Lee TI, et al. Polycomb complexes repress developmental regulators in murine embryonic stem cells. Nature. 2006;441(7091):349-53. https://doi.org/10.1038/nature04733 [DOI:10.1038/nature04733. PMid:16625203] [PMID]
31. Mohseni M. Fundamentals of social health, Tehran: Doran Publishing. 2012. [Persian]
32. Modiri F, Safiri Kh, Mansoorian F. Study of social health and factors affecting it. Soc Develop Quarter (Former Human Development). 2017;12(2):7-28.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Sadeghi S, Fathi A. Developing a structural model of the role of social health on high-risk behaviors of young people mediated by resilience: social order. J Police Med. 2021; 10 (4) :255-262
URL: http://jpmed.ir/article-1-945-fa.html

صادقی سولماز، فتحی آیت اله. تدوین مدل ساختاری نقش سلامت اجتماعی بر رفتارهای پرخطر جوانان با میانجی‌گری تاب‌آوری. نشریه طب انتظامی. 1400; 10 (4) :262-255

URL: http://jpmed.ir/article-1-945-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 10، شماره 4 - ( 7-1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها
نشریه علمی پژوهشی طب انتظامی Journal of Police Medicine
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4410