[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: سال 12، شماره 1 - ( 11-1401 ) ::
جلد 12 شماره 1 برگشت به فهرست نسخه ها
پیش‌بینی آمادگی به اعتیاد در بیماران مبتلا به سرطان بر اساس ادراک حمایت اجتماعی با میانجی‌گری خودکارآمدی درد و پذیرش درد
سارا بهزاد1، یحیی یاراحمدی2، فرشاد بهاری3، حمزه احمدیان1
1- گروه روان‌شناسی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، ، سنندج، ایران
2- گروه روان‌شناسی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، ، سنندج، ایران ، yyarahmadi@gmail.com
3- گروه روان‌شناسی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران
چکیده:   (132 مشاهده)
اهداف: درد سرطان، افکار و باورهای منفی در بیماران ایجاد می‌کند که می‌تواند سطح کارکرد و تحمل درد را در این بیماران تحت تأثیر قرار دهد. در چند دهه‌ اخیر، مصرف مواد مخدر برای تسکین درد در بیماران دارای سرطان به‌طور چشمگیری بالا رفته است. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی پذیرش ‌درد و خودکارآمدی درد در ارتباط بین ادراک حمایت اجتماعی و آمادگی به اعتیاد انجام شد.
مواد و روش‌ها: جامعه آماری این پژوهش توصیفی-همبستگی، زنان و مردان دارای سرطان شهر اراک در سال 1400-1399 بود. 201 بیمار دارای سرطان مراجعه‌کننده به بیمارستان‌های شهر اراک به روش نمونه‌گیری در دسترس (97 زن و 104 مرد) انتخاب شدند. تمامی نمونه‌ها مقیاس حمایت اجتماعی ادراک‌شده Zimet و همکاران (1988)، پرسش‌نامه خودکارآمدی درد Nicholas (1980)، پرسشنامه درد مزمن vowels و همکاران (2004) و پرسشنامه آمادگی اعتیاد Wade و Butcher (1992) را تکمیل کردند. برای تحلیل داده‌ها از روش تحلیل مسیر با استفاده از نرم‌افزارSPSS 25  و Amos 24 استفاده شد.
یافته‌ها: 201 بیمار با میانگین سنی 10/38±53/46 سال در این پژوهش شرکت کردند. نتایج حاکی از برازش مطلوب مدل پژوهش بود. نتایج نشان داد که میان ادراک حمایت اجتماعی، پذیرش درد و خودکارآمدی درد با آمادگی به اعتیاد همبستگی منفی معنادار (0/001p<) و میان ادراک حمایت اجتماعی با پذیرش درد و خودکارآمدی درد همبستگی مثبت معنادار (0/001p<) وجود داشت. در مسیر غیرمستقیم، مدل میانجی ادراک حمایت اجتماعی میان خودکارآمدی درد و پذیرش درد با آمادگی اعتیاد در سطح معناداری 0/001 و ضریب استاندارد (0/30-) معنادار بود.
نتیجه‌گیری: تقویت شبکه حمایت اجتماعی افراد، در کنار توسعه احساس خودکارآمدی و پذیرش جنبه‌های غیرقابل کنترل، می‌تواند به عنوان اهداف و برنامه‌های درمانی پیشگیرانه از حرکت بیماران به سوی مصرف مواد مخدر برای تسکین درد مدنظر قرار گیرد.
شماره‌ی مقاله: 4
واژه‌های کلیدی: اعتیاد [MeSHدرد سرطان [MeSHحمایت اجتماعی [MeSHخودکارآمدی [MeSHدرد [MeSH]
متن کامل [PDF 757 kb]   (80 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشی اصيل | موضوع مقاله: روان‌شناسی انتظامی
دریافت: 1401/8/2 | پذیرش: 1401/10/17 | انتشار: 1401/11/28
فهرست منابع
1. Higginson IJ, Costantini M. Dying with cancer, living well with advanced cancer. Eur J Cancer. 2008;44(10):1414-24. [DOI:10.1016/j.ejca.2008.02.024] [PMID]
2. Daher M. Opioids for cancer pain in the Middle Eastern countries: a physician point of view. J Pediatr Hematol Oncol. 2011;33(1):23-8. doi: 10.1097/MPH.0b013e3182121a0f [DOI:10.1097/MPH.0b013e3182121a0f] [PMID]
3. Mousavi SM, Pourfeizi A, Dastgiri S. Childhood cancer in Iran. J Pediatr Hematol Oncol. 2010;32(5):376-82. doi: 10.1097/MPH.0b013e3181e003f7 [DOI:10.1097/MPH.0b013e3181e003f7] [PMID]
4. Sandblom G, Carlsson P, Sennfält K, Varenhorst E. A population-based study of pain and quality of life during the year before death in men with prostate cancer. Br J Cancer. 2004;90(6):1163-8. [DOI:10.1038/sj.bjc.6601654] [PMID] [PMCID]
5. Gupta S, Atcheson R. Opioid and chronic non-cancer pain. J Anaesthesiol Clin Pharmacol. 2013;29(1):6-12. doi: 10.4103/0970-9185.105784 [DOI:10.4103/0970-9185.105784] [PMID] [PMCID]
6. Carmichael AN, Morgan L, Del Fabbro E. Identifying and assessing the risk of opioid abuse in patients with cancer: an integrative review. Subst Abuse Rehabil. 2016;7:71-9. doi: 10.2147/SAR.S85409 [DOI:10.2147/SAR.S85409] [PMID] [PMCID]
7. Turk DC, Melzack R. Handbook of pain assessment: Guilford Press. 3rd ed. 2010. 542p. https://www.guilford.com/books/Handbook-of-Pain-Assessment/Turk-Melzack/9781606239766
8. Holtzman S, Newth S, Delongis A. The role of social support in coping with daily pain among patients with rheumatoid arthritis. J Health Psychol. 2004;9(5):677-95. [DOI:10.1177/1359105304045381] [PMID]
9. Meredith P, Ownsworth T, Strong J. A review of the evidence linking adult attachment theory and chronic pain: presenting a conceptual model. Clin Psychol Rev. 2008;28(3):407-29. [DOI:10.1016/j.cpr.2007.07.009] [PMID]
10. Solaro C, Brichetto G, Amato MP, Cocco E, Colombo B, D'Aleo G et al. The prevalence of pain in multiple sclerosis: a multicenter cross-sectional study. Neurology. 2004;63(5):919-21. [DOI:10.1212/01.WNL.0000137047.85868.D6] [PMID]
11. Burleson JA, Kaminer Y. Self-efficacy as a predictor of treatment outcome in adolescent substance use disorders. Addict Behav. 2005;30(9):1751-64. [DOI:10.1016/j.addbeh.2005.07.006] [PMID]
12. Naar-King S, Wright K, Parsons JT, Frey M, Templin T, Ondersma S. Transtheoretical model and substance use in HIV-positive youth. AIDS Care. 2006;18(7):839-45. [DOI:10.1080/09540120500467075] [PMID]
13. Jensen MP, Smith AE, Alschuler KN, Gillanders DT, Amtmann D, Molton IR. The role of pain acceptance on function in individuals with disabilities: a longitudinal study. Pain. 2016;157(1):247-54. doi: 10.1097/j.pain.0000000000000361 [DOI:10.1097/j.pain.0000000000000361] [PMID]
14. Van Damme S, Crombez G, Eccleston C. Coping with pain: a motivational perspective. Pain. 2008;139(1):1-4. [DOI:10.1016/j.pain.2008.07.022] [PMID]
15. Lee EB, An W, Levin ME, Twohig MP. An initial meta-analysis of acceptance and commitment therapy for treating substance use disorders. Drug Alcohol Depend. 2015;155:1-7. [DOI:10.1016/j.drugalcdep.2015.08.004] [PMID]
16. Denison E, Asenlöf P, Sandborgh M, Lindberg P. Musculoskeletal pain in primary health care: subgroups based on pain intensity, disability, self-efficacy, and fear-avoidance variables. J Pain. 2007;8(1):67-74. [DOI:10.1016/j.jpain.2006.06.007] [PMID]
17. Davis MI, Jason LA. Sex differences in social support and self-efficacy within a recovery community. Am J Community Psychol. 2005;36(3-4):259-74. [DOI:10.1007/s10464-005-8625-z] [PMID]
18. Damirchi ES, Fayazi M, Mohammadi N. The relationship between self-efficacy and perceived social support with addiction tendency among soldiers. J Mil Med. 2017;18(4):316-24. http://militarymedj.ir/browse.php?a_id=1489&sid=1&slc_lang=en&ftxt=1
19. Azad Marzabadi E, Fathi Ashtiyani A, Ahmadi Zade MJ, Anisi J, Ziaee M. Study the relationship between social support and self-efficacy in staffs of one of the military organizations. Journal of Police Medicine. 2015;4(1):57-64. http://jpmed.ir/article-1-185-fa.html
20. Lin LA, Bohnert AS, Price AM, Jannausch M, Bonar EE, Ilgen MA. Pain acceptance and opiate use disorders in addiction treatment patients with comorbid pain. Drug Alcohol Depend. 2015;157:136-42. [DOI:10.1016/j.drugalcdep.2015.10.017] [PMID]
21. Manne SL, Kashy DA, Virtue S, Criswell KR, Kissane DW, Ozga M, et al. Acceptance, social support, benefit-finding, and depression in women with gynecological cancer. Qual Life Res. 2018;27(11):2991-3002. [DOI:10.1007/s11136-018-1953-x] [PMID] [PMCID]
22. Zimet GD, Powell SS, Farley GK, Werkman S, Berkoff KA. Psychometric characteristics of the multidimensional scale of perceived social support. J pers Assess. 1990;55(3-4):610-7 [DOI:10.1080/00223891.1990.9674095] [PMID]
23. Salimi A, Joukar B, Nikpour R. Internet and communication: Perceived social support and loneliness as antecedent variables. 2009;11(3):23-35. [Persian]. https://www.sid.ir/paper/67702/en
24. Nicholas MK. The pain self-efficacy questionnaire: taking pain into account. European journal of pain. 2007;11(2):153-63. [DOI:10.1016/j.ejpain.2005.12.008] [PMID]
25. Asghari A, Nicholas MK. Pain self-efficacy beliefs and pain behaviour. A prospective study. Pain. 2001;94(1):85-100. [DOI:10.1016/S0304-3959(01)00344-X] [PMID]
26. McCracken LM, Vowles KE, Eccleston C. Acceptance of chronic pain: component analysis and a revised assessment method. Pain. 2004;107(2):159-66. [DOI:10.1016/j.pain.2003.10.012] [PMID]
27. Meskarian F, Moghaddam M, Shaeiri M. The relation between acceptance of pain and reduced pain intensity and disability among chronic pain patients. Behav Res. 2012;10(3):67-74.20.1001.1.17352029.1391.10.3.5.3
28. Weed NC, Butcher JN, McKenna T, Ben-Porath YS. New measures for assessing alcohol and drug abuse with the MMPI-2: The APS and AAS. J Pers Assess. 1992;58(2):389-404. [DOI:10.1207/s15327752jpa5802_15] [PMID]
29. Zargar Y, Najarian B, Naami A. The relationship of some personality variables, religious attitudes and marital satisfaction with addiction potential in personnel of an industrial factory in Ahvaz. Edu J. 2008;15(1):99-120. [Persian]. https://www.magiran.com/paper/1828010?lang=en
30. Setayeshi Azhari M, Mirzahosseini H, Mohebi M. The relationship between perceived support and readiness for addiction and psycchological distress with the mediating role of loneliness in students. Addict Res. 1397;12(46):157-72. [Persian]. https://www.sid.ir/paper/113625/en
31. Massah O, Azkhosh M, Azami Y, Goodiny AA, Doostian Y, Mousavi SH. Students tendency toward illicit drug use: The role of perceived social support and family function in Iran. Iranian J Psychiatry Behav Sci. 2017;1(2) :12-31. doi: 10.17795/ijpbs.8314 [DOI:10.17795/ijpbs.8314]
32. Hayes SC, Luoma JB, Bond FW, Masuda A, Lillis J. Acceptance and commitment therapy: model, processes and outcomes. Behav Res Ther. 2006;44(1):1-25. [DOI:10.1016/j.brat.2005.06.006] [PMID]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA

Ethics code: IR.IAU.SDJ.REC.1399.051XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Behzad S, yarahmadi Y, Bahari F, Ahmadian H. Prediction of Addiction Readiness in Cancer Patients Based on the Perception of Social Support with the Mediation of Pain Self-Efficacy and Pain Acceptance. JPMed 2023; 12 (1)
URL: http://jpmed.ir/article-1-1146-fa.html

بهزاد سارا، یاراحمدی یحیی، بهاری فرشاد، احمدیان حمزه. پیش‌بینی آمادگی به اعتیاد در بیماران مبتلا به سرطان بر اساس ادراک حمایت اجتماعی با میانجی‌گری خودکارآمدی درد و پذیرش درد. نشریه طب انتظامی 1401; 12 (1)

URL: http://jpmed.ir/article-1-1146-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
سال 12، شماره 1 - ( 11-1401 ) برگشت به فهرست نسخه ها
نشریه علمی پژوهشی طب انتظامی Journal of Police Medicine
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 28 queries by YEKTAWEB 4549