[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: دوره 11، شماره 1 - ( 11-1400 ) ::
جلد 11 شماره 1 برگشت به فهرست نسخه ها
رابطه تاب‌آوری، ویژگی‌های شخصیتی نابهنجار با خشم: آزمون نقش میانجی ادراک از آلودگی هوا
سیما حداد1، نعیمه محب*2، رضا عبدی3، غلامرضا چلبیانلو4
1- گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
2- گروه روان شناسی بالینی، دانشکده علوم پزشکی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران. ، moheb.n@yahoo.com
3- گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی ،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران
4- گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران
چکیده:   (319 مشاهده)
اهداف: بروز خشم با ایجاد مشکلاتی در کار، روابط بین فردی و کیفیت زندگی افراد همراه است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه تابآوری و ویژگیهای شخصیتی نابهنجار با خشم با میانجیگری ادراک از آلودگی هوا انجام شد.
مواد و روش‌ها: این پژوهش از نظر هدف کاربردی بود و روش آن همبستگی است. نمونه آماری این تحقیق ۲۵۰ نفر از دانشجویان یک دانشگاه نظامی سال ۹۹-۱۳۹۸ در شهر تهران بود که به روش نمونهگیری تصادفی خوشهای گزینش شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامههای تابآوری کانر-دیویدسون (۲۰۰۳) با ضریب آلفای کرونباخ و روایی همگرا ۹۳/۰ و ۰/۵۸؛ ابعاد شخصیت نابهنجار کروگر و همکاران (۲۰۱۲) با پایایی و روایی ۹۴/۰ و ۶۹؛ خشم صفت-حالت اسپیلبرگر (۱۹۹۹) با پایایی و روایی ۰/۹۵ و ۵۵و همچنین پرسشنامه ادراک آلودگی هوا یزدانپرست و همکاران (۱۳۹۳) با پایایی و روایی ۰/۹۶ و ۰/۵۸ بود. دادهها با شاخصهای آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و مدل یابی معادله ساختاری با استفاده از نرمافزارهای SPSS ۲۶ و نسخه ۳ نرم‌‌افزار اسمارت پی ال اس تحلیل شدند.
یافته‌ها: از میان ۲۵۰ نمونه پژوهش بیشتر شرکتکنندگان در رده سنی ۲۵ تا ۳۵ سال (۴۴/۸%) بودند که اکثرشان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد داشتند (۵۵/۶%). ضریب اثر ویژگی شخصیتی نابهنجار بر ادراک از آلودگی هوا ۰/۳۲۴، 
ویژگی شخصیتی نابهنجار بر خشم ۰/۳۲۳، ادراک از آلودگی هوا بر خشم ۰/۲۶۶ و روابط بین متغیرها مثبت و معنادار و ضریب اثر تابآوری بر ادراک از آلودگی هوا ۰/۲۲۲- و تابآوری بر خشم ۰/۱۶۲- برآورد شد و رابطه این متغیرها منفی و معنادار بود. همچنین نقش میانجی ادراک از آلودگی هوا در رابطه بین ویژگی شخصیتی نابهنجار و خشم و رابطه بین تابآوری و خشم تأیید شد (۰/۰۵>p).
نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد با توجه به نقش میانجی ادراک از آلودگی در رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی نابهنجار و تاب‌آوری باخشم، با نظارت و بهینه‌سازی کیفیت هوا، ویژگی‌های شخصیتی و ارتقای تاب‌آوری می‌توان بروز خشم در افراد را کاهش داد.
شماره‌ی مقاله: 9
واژه‌های کلیدی: خشم [MeSHویژگی‌های شخصیتی [MeSHتاب‌آوری [MeSHآلودگی هوا [MeSH
متن کامل [PDF 698 kb]   (99 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشی اصيل | موضوع مقاله: روان‌شناسی انتظامی
دریافت: 1400/6/4 | پذیرش: 1400/8/17 | انتشار: 1400/10/11
چکیده گسترده [HTM 84 KB]  (4 دریافت)
فهرست منابع
1. Dehghan N, Moghadar A. A three-step manner of anger management for managers. J Human Resour Manag. 2012;1(3):71-88. [Persian]. https://civilica.com/doc/240646/
2. Kinard J, Johnson J. Criminogenic risk assessments: What are they and what do they mean for your client? Voice For The Defense Online. Octo;2014: Available at: http://www.voiceforthedefenseonline.com/print/2012. Accessed 2018/01/21.
3. Etemadi Z, Kazemi S, Hashemi T, Machinchi Abbasi N. The role of personality traits in anger and aggression. J Contemp Psychol. 2015;10(1):104-7. [Persian]. https://www.sid.ir/fa/seminar/ViewPaper.aspx?ID=20611
4. Sarafino E. Health Psychology. 3th ed. Tehran: Roshd; 2019. 912p. https://www.adinehbook.com/gp/product/9647537107
5. Jones SE, Miller JD, Lynam DR . Personality, antisocial behavior, and aggression: A meta-analytic review. J Crim Justice. 2011;39(4):329-37. [DOI:10.1016/j.jcrimjus.2011.03.004]
6. Gudjonsson GH, Sigurdsson JF. Motivation for offending and personality.A study among young offenders on probation. Personal Individ Differ. 2007;42(7):1243-53. [DOI:10.1016/j.paid.2006.10.003]
7. Khademi A .New approaches in psychology of criminal Behaviors. 1th ed Tehran: Elm; 2010. 320p. https://www.adinehbook.com/gp/product/9642242597
8. Zahedi Abqari F,Akouchkian M. The effect of environmental factors and immune deficiency in the etiology of autistic behavior. Razi J Med Sci. 2017;23(153):26-34. [Persian]. https://www.sid.ir/en/Journal/ViewPaper.aspx?ID=544641
9. Shelton J, Hertz-Picioto I, Pesah I .Tiping the balance of autism risk: potential mechanisms linking pesticides and autism. Environ Health Perspect. 2012;120(7):944-51. [DOI:10.1289/ehp.1104553] [PMID] [PMCID]
10. Herbert MR. Contributions of the environment and environmentaly vulnerable physiology to autism spectrum disorders. Cur Opin Neurol. 2010;23(2):103-10. doi: 10.1097/WCO.0b013e328336a01f. [DOI:10.1097/WCO.0b013e328336a01f] [PMID]
11. Kazemnejad A, Moussavi GH, Samadi S, Gholami M, Salari M, Hamta A. Preventing methods of air pollution harmful effects on police officers: A systematic review study. J Police Med. 2015;4(2):77-86. [Persian]. http://dx.doi.org/10.30505/4.2.77
12. Mehraban R, Livarjani S. Evaluation of the effectiveness of emotion regulation group training based on grass techniques on resilience, reactive aggression and emotional intelligence in first year high school students affiliated to Tabriz Quran Kindergarten. JMS. 2018;10(39):83-119. [Persian]. http://jwsf.iaut.ac.ir/article_665429.html
13. Sadeghi S, Fathi A, Sharifi S. Developing a structural model of the role of social health on high-risk behaviors of young people: The mediating role of resilience. Sci Quart Rahvar. 2021;9(35):115-40. [Persian]. http://talar.jrl.police.ir/article_95473_13011.html?lang=en
14. Mulki JP, Jaramillo F, Pesquera MR, Goad E. Regulation of emotions, interpersonal conflict, and job performance for salespeople. JBR. 2015;68( 3):623-30. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2014.08.009 [DOI:10.1016/j.jbusres.2014.08.009.]
15. Tabachnick BG, Fidell LS .Using multivariate statistics. (6th ed.). Boston, MA: Pearson. 2013.
16. Mohammadi M, Jazayeri A, Poor Shahbaz A, Rafiei A, Jokar B. Evaluation of resilience factors in people at risk of drug abuse. J New Psychol Res. 2006;1(2):203-24. [Persian]. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=57747
17. Abdi R, Chalbianloo GR. Adaptation and psychometric characteristic of personality inventory for DSM-5-brief form (PID-5-BFBF).J Modern psychol Res. 2017;12(45):131-54. [Persian]. https://psychologyj.tabrizu.ac.ir/article_6557_en.html
18. Khodayari-Fard M, Lavasani M, Liaghat S, Akbari S. Psychomertic properties spielberger's state-trait anger expression inventory-2 among of Iranian students. J rehab. 2010;11(1):47-56. [Persian]. http://rehabilitationj.uswr.ac.ir/article-1-441-en.html
19. Yazdan parast T, Salehpour S, Seyed Mehdi SM, Masjedi M, Azin A, et al. Knowledge and awareness of students in Tehran about air pollution. Nafas. 2014;1(1):33-43. [Persian]. https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=243257
20. Sorkheh M, Zairi N, Dinavandrad A, Karimi M. Criminological sociological approach to pollution(Case study: Iran air pollution). 2017;1-47.[Persian]. https://civilica.com/doc/653389/
21. Sass V, Kravitz-Wirtz N, TakeuchiD, Karceski SM, Hajat A, Crowder K. The effects of air pollution on individual psychological distress. Health Place. 2017;48:72-9. https://doi: 10.1016/j.healthplace.2017.09.006 [DOI:10.1016/j.healthplace.2017.09.006] [PMID] [PMCID]
22. Zaheri M, Majnouni-Toutakhane A. Evaluating the mental and emotional effects of Sahand Bonab thermal power plant greenhouse on rural communities, Case study: Rurlas in Bonab. J.Geogr.Sci. 2019;19(53) :75-98. [Persian]. DOI: 10.29252/jgs.19.53.75. [DOI:10.29252/jgs.19.53.75]
23. khasi B, Yousefi F, Taymoori P, Azadi N. Relationship between personality types and excitement with state anger among students at Kurdistan University of Medical Sciences. Zanko J Med Sci. 2016;17(53):1-8. [Persian]. http://zanko.muk.ac.ir/article-1-128-en.html
24. Faraji F, Sohraby A, Atef Vahid MK, Rezaei F. Studying the personality disorders and clinical signs in aggression attempter in the public places of sanandaj city. Shenakht J Psychol Psychiatr.
25. 2015;1(3):90-102. [Persian]. http://shenakht.muk.ac.ir/article-1-75-en.html
26. Kolla N, Bagby j, Brigmohan A, Jeffrey H. Trait anger, physical aggression, and violent offending in antisocial and borderline personality disorders. J Forensic Sci. 2016;62(1):137-41. doi: 10.1111/1556-4029.13234. [DOI:10.1111/1556-4029.13234] [PMID]
27. Thomaes S, Bushman BJ, Olthof T, Stegge H. Trumping shame by blasts of noise: narcissism, self-esteem, shame, and aggression in young adolescents. Child Dev. 2008;79(6):1792-801. doi: 10.1111/j.1467-8624.2008.01226.x. [DOI:10.1111/j.1467-8624.2008.01226.x] [PMID]
28. Hashemi M, Khazaiipour MN. Investigating the relationship between resilience and self-esteem with aggression in sixth grade male students in Sarbisheh. Natl Conf Prim Edu. 2015;1:902-916. [Persian]. https://www.sid.ir/fa/seminar/ViewPaper.aspx?ID=53923
29. Sadri Demirchi I, Basharpour S, Ramezani Sh, Karimanpour Gh. Effectiveness of resilience training on anger and psychological well-being of impulsive students. J School Psychol. 2018;6(4):120-39. [Persian]. https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=578047
30. Mohanizadeh Falahieh S, shoaa kazemi M. Anger management and resilience in delinquent female adolescents of correction and rehabilitation center in Tehran city. Int Conf Psychopathol Culture Edu. 2017;1:1-15. [Persian]. https://www.sid.ir/fa/seminar/ViewPaper.aspx?ID=86483
31. Sibdari S .The effectiveness of resilience training to reduce aggressive behavior of high school girls in the region of 13 in Tehran. [Dissertation]. [Tehran, Iran]: Allameh Tabatabai University; 2010. 186 p. https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?basicscope=1&keywords=%D8%B3%DB%8C%D8%A8%D8%AF%D8%B1%DB%8C
32. Nadrian H, Taghdisi M, Nedjat S, Shojaeizadeh D. Impacts of urban traffic and transport on social determinants of health from the perspective of residents and key informants in Sanandaj, Iran: A Qualitative Study. J Edu Community Health. 2018;5(1):49-60. [Persian]. https://doi.org/ 10.21859/jech.5.1.49 [DOI:10.21859/jech.5.1.49]
33. Chen S, Oliva P, Zhang P. Air Pollution and Mental Health: evidence from China. Natl Bureau Econ Res. 2018. DOI 10.3386/w24686 [DOI:10.3386/w24686]
34. Seyed Hassani F. Predicting The prediction of aggression based on mothers' anger and personality traits of teenage girls in the ninth base of Yazd city.j Soc Sci. 2018;12(42): 87-108.[Persian]. http://jss.iau-shoushtar.ac.ir/article_544626.html?lang=en
35. Martino F, Caselli G, Berardi D, Fiore F, Marino E, Menchetti M, et al. Anger rumination and aggressive behaviour in borderline personality disorder. Personal Ment Health. 2015;9(4):277-87. [DOI:10.1002/pmh.1310] [PMID]
36. Costa PT, Mccrae RR. Neo personality inventory-revised (NEO PI-R) Odessa, FL: Psychol Assess Res. 1992. http://www.v-psyche.com/doc/PERSONALITY/NEO%20PI-R.doc.
37. Corr PJ. Reinforcement sensitivity theory and personality. Neuro sci Biobehav Rev. 2004;28(3):317-32. [DOI:10.1016/j.neubiorev.2004.01.005] [PMID]
38. Rasouli F .The role of anger control training in making adolescence resistant against addiction. J Order Secur Res. 2011;4(2):89-111. [Persian]. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=177761
39. Gladka A, Rymasewska J, Zatonski T .Impact of air pollution on depression and suicide. Int J Occup Med Environ Health. 2018;31(6):711-21. doi: 10.13075/ijomeh.1896.01277. [DOI:10.13075/ijomeh.1896.01277] [PMID]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Hadad S, Moheb N, Abdi R, Chalbianloo G. The Relation between Resilience, Abnormal Personality Traits and Anger: Testing the Mediating Role of Air Pollution Perception. J Police Med. 2022; 11 (1)
URL: http://jpmed.ir/article-1-1045-fa.html

حداد سیما، محب نعیمه، عبدی رضا، چلبیانلو غلامرضا. رابطه تاب‌آوری، ویژگی‌های شخصیتی نابهنجار با خشم: آزمون نقش میانجی ادراک از آلودگی هوا. نشریه طب انتظامی. 1400; 11 (1)

URL: http://jpmed.ir/article-1-1045-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 11، شماره 1 - ( 11-1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها
نشریه علمی پژوهشی طب انتظامی Journal of Police Medicine
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 28 queries by YEKTAWEB 4419