[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: دوره 11، شماره 1 - ( 11-1400 ) ::
جلد 11 شماره 1 برگشت به فهرست نسخه ها
تحلیل کانونی رابطه مؤلفه‌های اعتیاد موبایلی با میزان رفتارهای پرخطر رانندگی جوانان
سعید شریفی رهنمو*1، فرهاد سراجی1، مجید شریفی رهنمو2، ابراهیم نوری3، آیت‌اله فتحی4
1- گروه مطالعات برنامه درسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
2- گروه مطالعات برنامه درسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
3- گروه مشاوره، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
4- پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا، تهران، ایران
چکیده:   (450 مشاهده)
اهداف: مطالعات اپیدمیولوژیکی و ارتباطی نشان می‌دهند، استفاده از موبایل می‌تواند یکی از عوامل مهم در حواس‌پرتی رانندگان باشد و همین مسئله سبب افزایش تصادفات جدی حین رانندگی شده است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی کانونی رابطه مؤلفه‌های اعتیاد موبایلی با میزان رفتارهای پرخطر رانندگی جوانان انجام شد.
مواد و روش‌ها: این پژوهش توصیفی-همبستگی در میان دانشجویان دانشگاه آزاد همدان در سال تحصیلی 1400-1399 انجام شد. 384 نفر از طریق فراخوان اینترنتی به صورت داوطلبانه و آنلاین در پژوهش حاضر شرکت کردند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌های اعتیاد به تلفن همراه و پرسش‌نامه خطرپذیری ایرانی استفاده شد. روایی محتوایی پرسش‌نامه‌های مورد استفاده تأیید شد و آلفای کرونباخ آنها نیز به ترتیب 87/0 و 89/0 به‌دست آمد. ابزارهای پژوهش در سایت پرس‌لاین طراحی و لینک آن در گروه‌های مجازی قرار داده شد تا دانشجویانی که حداقل از دو سال گذشته گواهینامه رانندگی داشتند، در پژوهش شرکت کنند. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از آزمون همبستگی کانونیک و رگرسیون چندگانه در محیط نرم‌افزار SPSS 23 استفاده شد.
یافته‌ها: 47 درصد از نمونه‌ها (181 نفر) مرد و 53 درصد (203 نفر) زن با میانگین سنی 8/04±25/41 سال بودند. میانگین نمرات اعتیاد موبایلی شرکت‌کنندگان 11/38±40/23 به‌دست‌ آمد. همچنین میانگین رفتارهای پرخطر نیز 20/84±93/05 به‌دست آمد. بین مؤلفه‌های اعتیاد موبایلی با مؤلفه‌های رانندگی پرخطر رابطه مثبت و مستقیم وجود داشت (0/01>p) و با آگاهی از متغیر کانونی اعتیاد موبایلی، 5/12 درصد از تغییرات متغیر کانونی رانندگی پرخطر قابل پیش‌بینی بود. بارهای کانونی نشان داد که در تشکیل متغیرهای پیش‌بین، بیشترین سهم مربوط به احساس اضطراب و کمبود (0/928) و در متغیر ملاک بیش‌ترین سهم مربوط به گرایش به سرعت (0/893) بود.
نتیجه‌گیری: استفاده اعتیادگونه از موبایل روابطی را برای افراد به وجود می‌آورد که نتیجه آن رویارویی با رفتارهای خطرآفرین است. بنابراین می‌توان گفت شرایطی که فرد، اعتیاد به موبایل دارد، احساس اجبار در چک کردن آن در موقعیت‌های مختلف خواهد داشت این موقعیت‌ها ممکن است در مواقع رانندگی و در مکان‌هایی که استفاده از موبایل ممنوع است باشد که نوعی قانون‌گریزی و پیامد آسیب‌زا خواهد داشت.
شماره‌ی مقاله: 6
واژه‌های کلیدی: اعتیاد موبایلی [MeSHجوانان [MeSHرفتارهای پرخطر [MeSHرانندگی [MeSH
متن کامل [PDF 437 kb]   (191 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشی اصيل | موضوع مقاله: طب ترافیک
دریافت: 1400/2/30 | پذیرش: 1400/7/27 | انتشار: 1400/10/10
چکیده گسترده [HTM 29 KB]  (19 دریافت)
فهرست منابع
1. Janabadi H, Shirani A. On the relationship between loneliness and social support with cell phone addiction among students. J School Psychol. 2017;5(4):7-30.[Persian]. http://jsp.uma.ac.ir/?_action=article&au=12952&_au=h++j&lang=en.
2. Rimmö P. Aberrant driving behaviour: homogeneity of a four-factor structure in samples differing in age and gender. Ergonomics. 2002;45(8):569-82. [DOI:10.1080/00140130210145873] [PMID]
3. Heidari M, Hashemi T. Emotional regulation and behavioral brain systems in the occurrence of high-risk driving behaviors. Rahvar Sci Q.(2017);6(23):151-74. [Persian]. http://talar.jrl.police.ir/article_18979_26b520eb806cf6d58e63cb2af1784e9b.pdf
4. Chóliz M. Mobile- phone addiction in adolescence: the test of mobile phone dependence (TMD). Prog Health Sci. 2012;2(1):33-44. http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ceon.element-72e09d7b-c90e-39bb-8a2c-1979dde32ef6
5. Ashayeri T, Mohammadi M, Namian F, Amin Fallah Z. Sociological survey of drivers' violations and factors affecting it. Rahvar Sci. (2020);9(33):121-44. [Persian]. http://talar.jrl.police.ir/article_94707.html
6. Askari A, Pandi H, Fonoudi M. The relationship between mental health and driving behaviors in tehran: The mediating role of mindfulness. Rahvar Sci Q. 2019;8(28):55-86. [Persian]. https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?ID=724983
7. Afsari M, Hashemi S , Moghisi A. Predicting driving behavior based on emotional intelligence and perception of driving risk. Rahvar Sci Q. 2020;9(33):53-80. [Persian]. https://www.magiran.com/paper/2184410/?lang=en
8. Yasminejad P, GolMohammadian M, Yousefi N. The relationship between public health and excessive cell phone use in students. Knowl Res Appl Psychol. 2012;13(1):60-72. [Persian]. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=164655
9. Mazaheri M, Karbasi M, Ehteshami M. The use of mobile phone features among students in Isfahan university of medical sciences. Health Syst Res 2014;10(2);276-85. [Persian]. https://www.sid.ir/EN/JOURNAL/ViewPaper.aspx?ID=429386 [DOI:10.5812/scimetr.18760]
10. ZadehMohammadi A. Ahmadabadi Z, Heidari M. Construction and assessment of psychometric features of Iranian adolescents risk taking scale. J Psychiatr. 2011;17(3):218-25. [Persian]. http://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-1417-en.html
11. Moghanizadeh Z, Sanagouy G, Talebi Z, Asvadi M. The Internet addiction: How university students are affected? J Edu Strateg Med Sci. 2017;11(5):44-52. [Persian]. DOI: 10.29252/edcbmj.11.05.05
12. Dadras Z, Faramariani S, Jafari A and Biabani G. Addiction to mobile social networking and its cultural and behavioral effects (Case study: female high school students). New Med Stud. 2019;5(19):117-50. [Persian]. https://dx.doi.org/10.22054/nms.2020.26685.346.
13. Pourshafei H, Naderi F. The status of internet addiction and its predictive role in students' social health;(Case study: Birjand university). Khorasan Cult-Soc Stud Q. 2018;12(4):33-56. [Persian]. https://www.farhangekhorasan.ir/article_87671.html
14. Tian Y, Yu Ch, Lin Sh, Lu J, Liu Y, Zhang W. Sensation seeking, deviant peer affiliation, and internet gaming Addiction Among Chinese Adolescents: The Moderating Effect of parental knowledge. Front Psychol. 2019;9:1-7. doi: 10.3389/fpsyg.2018.02727. [DOI:10.3389/fpsyg.2018.02727] [PMID] [PMCID]
15. Wang J, Sheng J, Wang H. The association between mobile game addiction and depression, social anxiety and loneliness. Front Pub Health. 2019;7:1-6. [DOI:10.3389/fpubh.2019.00247] [PMID] [PMCID]
16. Amit K, Neha G. Mobile addiction and mental health of college students. Edu Quest- Int J Edu Appl Soc Sci. 2016;7(2):87-90. DOI:10.5958/2230-7311.2016.00023.4. [DOI:10.5958/2230-7311.2016.00023.4]
17. fathi A. The role of mental health components in high-risk driving behaviors . J Police Med. 2020;9(3):143-8. [Persian]. http://dx.doi.org/10.30505/9.3.143
18. Shahbazian A, Husaynpourbanadig K, Rahnemayibastam A. Survey the role of moral intelligence and cell phone addiction in academic procrastination of students. J Educ Strateg Med Sci. 2019;11(5):76-83. [Persian]. DOI: 10.29252/edcbmj.11.05.09.
19. Ishii K. Examining the adverse effects of mobile phone use among Japanese adolescent. Keio Commun Rev. 2011;33:69-83. https://www.semanticscholar.org/paper/Examining-the-AdverseEffects-of-MobilePhoneUseIshii/34b1cb3eebc380fa248906c8d6afb897927101d1#citing-papers.
20. Billieux J, Maurage P, Lopez-Fernandez O, Kuss D, Griffiths M. Can disordered mobile phone use be considered a behavioral addiction? An update on current evidence and a comprehensive model for future research. Curr Addict Rep. 2015;2:156-62. doi:10.1007/s40429-015-0054-y. [DOI:10.1007/s40429-015-0054-y]
21. Choliz M. Mobile phone addiction: a point of issue. Addiction. 2010;105(2):373-4. DOI: 10.1111/j.1360-0443.2009.02854.x [DOI:10.1111/j.1360-0443.2009.02854.x]
22. Kuss DJ, Kanjo E, Crook-Rumsey M, Kibowski F, Wang GY, Sumich A. Problematic mobile phone use and addiction across generations: The roles of psychopathological symptoms and smartphone use. J Technol Behav Sci. 2018;3(3):141-9. doi: 10.1007/s41347-017-0041-3. [DOI:10.1007/s41347-017-0041-3] [PMID] [PMCID]
23. Qudsi F, Asadzadeh H. A comparative study of internet dependence and its role in psychosocial-mental health of internet user students (case study: Tehran and.Baku). Edu Dev Jundishapur. 2017;8:189-98. [Persian]. https://www.sid.ir/en/Journal/ViewPaper.aspx?ID=651887
24. Abroudi M, Kashfi S, Hosseini T. The effect of new law on traffic violations on deterrence and reducing traffic accidents and violations. J Econ Urban Manag. 2018;6(24):463-75. https://iueam.ir/article-1-969-en.pdf
25. Janabadi H, Shirani A. On the relationship between loneliness and social support with cell phone addiction among students. J School Psychol. 2017;5(4):7-30.[Persian]. http://jsp.uma.ac.ir/?_action=article&au=12952&_au=h++j&lang=en.
26. Rimmö P. Aberrant driving behaviour: homogeneity of a four-factor structure in samples differing in age and gender. Ergonomics. 2002;45(8):569-82. [DOI:10.1080/00140130210145873] [PMID]
27. Heidari M, Hashemi T. Emotional regulation and behavioral brain systems in the occurrence of high-risk driving behaviors. Rahvar Sci Q.(2017);6(23):151-74. [Persian]. http://talar.jrl.police.ir/article_18979_26b520eb806cf6d58e63cb2af1784e9b.pdf
28. Chóliz M. Mobile- phone addiction in adolescence: the test of mobile phone dependence (TMD). Prog Health Sci. 2012;2(1):33-44. http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ceon.element-72e09d7b-c90e-39bb-8a2c-1979dde32ef6
29. Ashayeri T, Mohammadi M, Namian F, Amin Fallah Z. Sociological survey of drivers' violations and factors affecting it. Rahvar Sci. (2020);9(33):121-44. [Persian]. http://talar.jrl.police.ir/article_94707.html
30. Askari A, Pandi H, Fonoudi M. The relationship between mental health and driving behaviors in tehran: The mediating role of mindfulness. Rahvar Sci Q. 2019;8(28):55-86. [Persian]. https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?ID=724983
31. Afsari M, Hashemi S , Moghisi A. Predicting driving behavior based on emotional intelligence and perception of driving risk. Rahvar Sci Q. 2020;9(33):53-80. [Persian]. https://www.magiran.com/paper/2184410/?lang=en
32. Yasminejad P, GolMohammadian M, Yousefi N. The relationship between public health and excessive cell phone use in students. Knowl Res Appl Psychol. 2012;13(1):60-72. [Persian]. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=164655
33. Mazaheri M, Karbasi M, Ehteshami M. The use of mobile phone features among students in Isfahan university of medical sciences. Health Syst Res 2014;10(2);276-85. [Persian]. https://www.sid.ir/EN/JOURNAL/ViewPaper.aspx?ID=429386 [DOI:10.5812/scimetr.18760]
34. ZadehMohammadi A. Ahmadabadi Z, Heidari M. Construction and assessment of psychometric features of Iranian adolescents risk taking scale. J Psychiatr. 2011;17(3):218-25. [Persian]. http://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-1417-en.html
35. Moghanizadeh Z, Sanagouy G, Talebi Z, Asvadi M. The Internet addiction: How university students are affected? J Edu Strateg Med Sci. 2017;11(5):44-52. [Persian]. DOI: 10.29252/edcbmj.11.05.05
36. Dadras Z, Faramariani S, Jafari A and Biabani G. Addiction to mobile social networking and its cultural and behavioral effects (Case study: female high school students). New Med Stud. 2019;5(19):117-50. [Persian]. https://dx.doi.org/10.22054/nms.2020.26685.346.
37. Pourshafei H, Naderi F. The status of internet addiction and its predictive role in students' social health;(Case study: Birjand university). Khorasan Cult-Soc Stud Q. 2018;12(4):33-56. [Persian]. https://www.farhangekhorasan.ir/article_87671.html
38. Tian Y, Yu Ch, Lin Sh, Lu J, Liu Y, Zhang W. Sensation seeking, deviant peer affiliation, and internet gaming Addiction Among Chinese Adolescents: The Moderating Effect of parental knowledge. Front Psychol. 2019;9:1-7. doi: 10.3389/fpsyg.2018.02727. [DOI:10.3389/fpsyg.2018.02727] [PMID] [PMCID]
39. Wang J, Sheng J, Wang H. The association between mobile game addiction and depression, social anxiety and loneliness. Front Pub Health. 2019;7:1-6. [DOI:10.3389/fpubh.2019.00247] [PMID] [PMCID]
40. Amit K, Neha G. Mobile addiction and mental health of college students. Edu Quest- Int J Edu Appl Soc Sci. 2016;7(2):87-90. DOI:10.5958/2230-7311.2016.00023.4. [DOI:10.5958/2230-7311.2016.00023.4]
41. fathi A. The role of mental health components in high-risk driving behaviors . J Police Med. 2020;9(3):143-8. [Persian]. http://dx.doi.org/10.30505/9.3.143
42. Shahbazian A, Husaynpourbanadig K, Rahnemayibastam A. Survey the role of moral intelligence and cell phone addiction in academic procrastination of students. J Educ Strateg Med Sci. 2019;11(5):76-83. [Persian]. DOI: 10.29252/edcbmj.11.05.09.
43. Ishii K. Examining the adverse effects of mobile phone use among Japanese adolescent. Keio Commun Rev. 2011;33:69-83. https://www.semanticscholar.org/paper/Examining-the-AdverseEffects-of-MobilePhoneUseIshii/34b1cb3eebc380fa248906c8d6afb897927101d1#citing-papers.
44. Billieux J, Maurage P, Lopez-Fernandez O, Kuss D, Griffiths M. Can disordered mobile phone use be considered a behavioral addiction? An update on current evidence and a comprehensive model for future research. Curr Addict Rep. 2015;2:156-62. doi:10.1007/s40429-015-0054-y. [DOI:10.1007/s40429-015-0054-y]
45. Choliz M. Mobile phone addiction: a point of issue. Addiction. 2010;105(2):373-4. DOI: 10.1111/j.1360-0443.2009.02854.x [DOI:10.1111/j.1360-0443.2009.02854.x]
46. Kuss DJ, Kanjo E, Crook-Rumsey M, Kibowski F, Wang GY, Sumich A. Problematic mobile phone use and addiction across generations: The roles of psychopathological symptoms and smartphone use. J Technol Behav Sci. 2018;3(3):141-9. doi: 10.1007/s41347-017-0041-3. [DOI:10.1007/s41347-017-0041-3] [PMID] [PMCID]
47. Qudsi F, Asadzadeh H. A comparative study of internet dependence and its role in psychosocial-mental health of internet user students (case study: Tehran and.Baku). Edu Dev Jundishapur. 2017;8:189-98. [Persian]. https://www.sid.ir/en/Journal/ViewPaper.aspx?ID=651887
48. Abroudi M, Kashfi S, Hosseini T. The effect of new law on traffic violations on deterrence and reducing traffic accidents and violations. J Econ Urban Manag. 2018;6(24):463-75. https://iueam.ir/article-1-969-en.pdf
ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Sharifi Rahnmo S, Seraji F, Sharifi Rahnmo M, Nouri E, Fathi A. Focal Analysis of the relation between the components of mobile addiction and the rate of young people high-risk driving behaviors. J Police Med. 2022; 11 (1)
URL: http://jpmed.ir/article-1-1023-fa.html

شریفی رهنمو سعید، سراجی فرهاد، شریفی رهنمو مجید، نوری ابراهیم، فتحی آیت‌اله. تحلیل کانونی رابطه مؤلفه‌های اعتیاد موبایلی با میزان رفتارهای پرخطر رانندگی جوانان. نشریه طب انتظامی. 1400; 11 (1)

URL: http://jpmed.ir/article-1-1023-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 11، شماره 1 - ( 11-1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها
نشریه علمی پژوهشی طب انتظامی Journal of Police Medicine
Persian site map - English site map - Created in 0.07 seconds with 28 queries by YEKTAWEB 4419