دوره 10، شماره 4 - ( 7-1400 )                   جلد 10 شماره 4 صفحات 292-287 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Ghaffari M, Esmali A, Mohammadi R. The Mediating Role of Family Communication Patterns in the Relationship between Emotional Maturity and Self-Compassion with Vulnerability to Stress in Soldiers. J Police Med. 2021; 10 (4) :287-292
URL: http://jpmed.ir/article-1-990-fa.html
غفاری مظفر، اسمعلی احمد، محمدی رضا. نقش واسطه‌ای الگوهای ارتباطی خانواده در ارتباط بین نمو یافتگی هیجانی و خوددلسوزی با آسیب‌پذیری سربازان نسبت به استرس. نشریه طب انتظامی. 1400; 10 (4) :292-287

URL: http://jpmed.ir/article-1-990-fa.html


1- گروه روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران ، mozaffar.ghaffari@yahoo.com
2- گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران
3- مرکز تحقیقات علوم شناختی و رفتاری در پلیس، معاونت بهداشت، امداد و درمان، نیروی انتظامی، تهران، ایران
چکیده:   (207 مشاهده)
اهداف: سربازی دوره پر استرسی است که احتمال بروز اختلالات روانی در آن وجود دارد. مطالعه حاضر با هدف تعیین نقش میانجی‌گری الگوهای ارتباطی خانواده در ارتباط بین نمویافتگی هیجانی و خود-دلسوزی با آسیب‌پذیری سربازان نسبت به استرس صورت گرفت.
مواد و روش‌ها: این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. نمونه آماری این تحقیق شامل ۲۵۰ نفر از سربازان پادگان ارتش شهرستان مراغه در سال ۱۳۹۹ بودند که به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده گزینش شدند. برای اندازه گیری متغیرها از مقیاس الگوهای ارتباطی خانواده Fitzpatric  با ضریب آلفای کرونباخ و روایی همگرایی 0/86 و 0/69، مقیاس خوددلسوزی Neff با ضریب آلفای کرونباخ و روایی همگرایی 0/91 و 0/8، مقیاس آسیب‌پذیری نسبت به استرس Miller و Smith با ضریب آلفای کرونباخ و روایی همگرایی 0/89 و 0/7 و مقیاس نمویافتگی هیجانی Singh و Bhargava با ضریب آلفای کرونباخ و روایی همگرایی 0/88 و 0/79 استفاده شد. پس از اخذ مجوزهای لازم و موافقت مسئولین، اهداف پژوهش برای تمامی شرکت‌کنندگان ارائه شد و پرسش‌نامه‌ها توسط پرسنل توزیع شدند. داده‌ها با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر، از طریق نرم‌افزار آماریSPSS ۲۴  وAmos ۲۴  تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: نتایج حاکی از این بود که متغیر خود-دلسوزی و نمویافتگی هیجانی در تعامل با نقش میانجی‌گری الگوهای ارتباطی خانواده در تبیین مدل آسیب‌پذیری نسبت به استرس سربازان نقش داشتند که در مجموع ۲۸ درصد از واریانس آسیب‌پذیری نسبت به استرس از طریق متغیرهای مدل تبیین شدند. اثر مستقیم خوددلسوزی (0/15-)، عدم نمویافتگی هیجانی (0/5)، الگوی ارتباطی گفت و شنود (0/16-) در تبیین مدل آسیب‌پذیری نسبت به استرس معنادار به‌دست آمد (0/05>p). اثر غیرمستقیم عدم نمویافتگی هیجانی (2/93=t-value) و خود-دلسوزی (2/84=t-value) با میانجی‌گری نقش الگوی ارتباطی گفت و شنود معنادار مشاهده شد (0/05>p). اما اثر غیرمستقیم متغیرهای عدم نمویافتگی هیجانی و خود-دلسوزی با میانجی‌گری الگوی ارتباطی همنوایی معنا‌دار به‌دست نیامد (0/05<p).
نتیجه‌گیری: با توجه به اثر مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای پیش‌بین و میانجی بر میزان متغیر درونزا، به نظر می‌رسد با تقویت خود-دلسوزی، نمویافتگی هیجانی و الگوهای ارتباطی گفت و شنود می‌توان آسیب پذیری سربازان را نسبت به استرس کاهش داد.
متن کامل [PDF 1290 kb]   (133 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشی اصيل | موضوع مقاله: روان‌شناسی انتظامی
دریافت: 1399/11/29 | پذیرش: 1400/6/28 | انتشار: 1400/7/10

فهرست منابع
1. Esfandiar Y, Rahnejat A M, Mousavi M, Sabayan B. The effectiveness of resiliency training on reduction of emotional stress and self-mutilation attempt in soldiers in Tehran, Iran in 2018. J Mil Med. 2020;22(1):27-35. [Persian].
2. Anisman H. An introduction to stress and health. SAGE Publications, Inc; 2017.
3. Besharat M, Masoodi M, Gholamali Lavasani M. Alexithymia and psychological and physical vulnerability. Thou Behav Clin Psych, 2015;9(34):47-56. [Persian].
4. Dutta J, Chetia P, Soni JC. A comparative study on emotional maturity of secondary school students in Lakhimpur and Sonitpur districts of Assam. Int J Sci Res 2015;4(9):168-76.
5. Behera S, Rangaiah B. Relationship between emotional maturity, self-esteem and life-satisfaction: A study on traditional dancers of Odisha region. Cogent Psychol. 2017; 4(1):1-13. [DOI:10.1080/23311908.2017.1355504]
6. Nicholls AR, Levy AR, Perry JL. Emotional maturity, dispositional coping, and coping effectiveness among adolescent athletes. Psychol Sport Exerc. 2015;1(17):32-9. [DOI:10.1016/j.psychsport.2014.11.004]
7. Johns N, Mathew JP, Mathai SM. Emotional maturity and loneliness as correlates of life satisfaction among adolescents. Soc Sci. 2016;3(03):2016. [DOI:10.21013/jmss.v3.n3.p16]
8. Joy M, Mathew A. Emotional maturity and general well-Being of adolescents. J Adv Pharm. 2018;8(5):2250-3013.
9. Rajeshwari RR, Raj SJ. A Study on relationship between emotional maturity, stress and self-confidence among management students. Asia Pac J Res. 2017;1(1):95-9.
10. Neff KD. The development and validation of a scale to measure self-compassion. Self and identity.2003;2(3):223-50. [DOI:10.1080/15298860309027]
11. Pires FB, Lacerda SS, Balardin JB, Portes B, Tobo PR, Barrichello CR, et al. Self-compassion is associated with less stress and depression and greater attention and brain response to affective stimuli in women managers. BMC women's health. 2018;18(1):1-7. [DOI:10.1186/s12905-018-0685-y] [PMID] [PMCID]
12. Muris P, Petrocchi N. Protection or vulnerability? A meta‐analysis of the relations between the positive and negative components of self‐compassion and psychopathology. Clin Psychol Psychother. 2017;24(2):373-83. [DOI:10.1002/cpp.2005] [PMID]
13. Akin U. The predictive role of the self-compassion on psychological vulnerability in Turkish university students. Int J Soc Sci Res. 2014;4(3):693-701.
14. Stutts LA, Leary MR, Zeveney AS, Hufnagle AS. A longitudinal analysis of the relationship between self-compassion and the psychological effects of perceived stress. Self Identity. 2018;17(6):609-26. [DOI:10.1080/15298868.2017.1422537]
15. Lathren C, Bluth K, Park J. Adolescent self-compassion moderates the relationship between perceived stress and internalizing symptoms. Pers Individ Dif. 2019; 1;143:36-41. [DOI:10.1016/j.paid.2019.02.008] [PMID] [PMCID]
16. Huang, Y. Family communication patterns, communication apprehension and soci communicative orientations. A study of Chinese students. Individ Dif.2010; 10, 121-35.
17. Koerner FA, Mary Anne F. Understanding family communication patterns and family functioning: The roles of conversation orientation and conformity orientation. Ann Int Commun Assoc. 2002;26(1):36-65. [DOI:10.1080/23808985.2002.11679010]
18. Chi X, Liu X, Guo T, Wu M, Chen X. Internet addiction and depression in chinese adolescents: a moderated mediation model. Frontiers in psychiatry. 2019;13(10):816. [DOI:10.3389/fpsyt.2019.00816] [PMID] [PMCID]
19. Kjosa M. The Influence of Family Communication Styles on Campus Experience in College-Aged Children. Thesis of Central Florida, Florida, Orlando; 2018.
20. Romero-Abrio A, Martínez-Ferrer B, Musitu-Ferrer D, León-Moreno C, Villarreal-González ME, Callejas-Jerónimo JE. Family communication problems, psychosocial adjustment and cyberbullying. Int J Environ Res Public Health 2019;16(13):2417. [DOI:10.3390/ijerph16132417] [PMID] [PMCID]
21. Fa'alau F. Family communication patterns and wellbeing among Samoan youth in Aotearoa New Zealand. New Zealand Soci. 2016;31(2):18-26.
22. Dorrance Hall E, Scharp KM, Sanders M, Beaty L. Family communication patterns and the mediating effects of support and resilience on students' concerns about college. J Fam Rel. 2020;69(2):276-91. [DOI:10.1111/fare.12386]
23. Nobari, A., Esmaeili, A. The Concept of Security in the Qur'an and the Forms of Its Formation with Emphasis on Isotso's Semantic Method. Nati Secur. 2020;10(36):243-70. [Persian].
24. Ghaffari M, Esmali A. Structural Model of Death Anxiety in Soldiers Based on Social Intelligence, Moral Intelligence and Religious Orientation. J police Med, 2019; 8(4): 183-8. [Persian]
25. Stevelink SAM, Malcolm EM, Mason C, Jenkins S, Sundin J, Fear NT. The prevalence of mental health disorders in (ex-)military personnel with a physical impairment: a systematic review. Occup Environ Med. 2015;72:243-51. [DOI:10.1136/oemed-2014-102207] [PMID] [PMCID]
26. Ritchie LD, Fitzpatrick MA. Family communication patterns: Measuring intrapersonal perceptions of interpersonal relationships. Communic Res. 1990;17(4):523-44. [DOI:10.1177/009365090017004007]
27. Tajalli F, Latifian MO. The effect of family communication patterns on mental health with mediation of emotional intelligence. J Fam Res. 2014;4(16):407-22. [Persian]
28. Neff KD. The self-compassion scale is a valid and theoretically coherent measure of self-compassion. Mindfulness. 2016;71:264-74. [DOI:10.1007/s12671-015-0479-3]
29. Mansournejad Z, Poorseyyed SR, Kiani F, Khodabakhsh MR. Effectiveness of communication skills training on emotional maturity evolution of female students on the eve of marriage. J Fundamentals Ment Health. 2013;15(3):158-70. [Persian]
30. Mam Salehi H, Moradi O, Arefi M, Yar-Ahmadi Y. Mediating role of communication patterns in relationship between self-differentiation and sexual satisfaction. Clin Psychol Psychother. 2020;26(2):154-69. [Persian]. [DOI:10.32598/ijpcp.26.2.3099.1]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.