[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: دوره 11، شماره 1 - ( 2-1401 ) ::
جلد 11 شماره 1 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه اثربخشی مشاوره گروهی آدلری و هیجان‌مدار بر تاب‌آوری زنان دارای تعارض زناشویی
زهرا عازم نیا1، فریبا حسنی*2، فرناز کشاورزی ارشدی1، شهربانو قهاری آهنگر کلائی3
1- گروه روان‌شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
2- گروه روان‌شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران ، hassani.fariba@gmail.com
3- گروه سلامت روان، دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
چکیده:   (651 مشاهده)
اهداف: از عوامل اصلی بسیاری از ناکارآمدی و آسیب‌شناسی روانی در خانواده‌ها، تعارض است. یکی از مهارت‌هایی که می‌تواند به زوجین برای افزایش سازگاری و حل مشکلات کمک کند، تاب‌آوری است. از این رو پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی مداخله آدلری و هیجان‌مدار بر تاب‌آوری زنان دارای تعارض زناشویی انجام پذیرفت
مواد و روش‌ها: روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون با گروه کنترل و پیگیری 3 ماهه بود. گروه آزمایش اول تحت 10 جلسه 90 دقیقه‌ای مداخله آدلری و گروه آزمایش دوم تحت 10 جلسه 90 دقیقه‌ای درمان هیجان‌مدار قرار گرفتند؛ اما گروه کنترل هیچ‌گونه مداخله‌ای دریافت نکردند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌های تعارضات زناشویی ثنایی ذاکر و همکاران (1387) و مقیاس تاب‌آوری کانر و دیویدسون (2003) استفاده شد. تحلیل داده‌ها نیز با استفاده از آزمون‌های تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی به کمک نرم‌افزار SPSS 24 انجام شد.
یافته‌ها: بررسی‌های جمعیت‌شناختی بر 60 نمونه مورد مطالعه نشان داد؛ میزان آماره F به‌دست‌آمده حاصل از مقایسه فراوانی‌های سه گروه در متغیر سن (0/374=F) از لحاظ آماری معنادار نبود (0/689<p) و این نتیجه نشان‌دهنده همتا بودن سه گروه از نظر سن بود. نتایج نشان داد هر دو درمان مذکور در مرحله پس‌آزمون و پیگیری نسبت به گروه کنترل اثربخشی معناداری در سطح توان آماری 0/999 بر افزایش تاب‌آوری داشت (0/001=p-value). افزون بر این نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی نشان داد که مداخله آدلری اثربخشی بیشتری بر افزایش تاب‌آوری در همان سطح توان آماری 0/999 داشت (0/001=p-value).
نتیجه‌گیری: مداخله آدلری با تأکید بر کسب بینش منجر به تغییر رفتار زنان با تعارضات زناشویی می‌گردد. این تغییر دربرگیرنده رفتارهای ساده برآمده از یادگیری‌های مشاهده‌ای، تقلیدها و رفتارهای پیچیده همانند شیوه زندگی است. پس کاربست مداخله آدلری با بالا بردن کنش همکاری و دگرگونی روش‌های سازش نایافته می‌تواند تاب‌آوری زنان دارای تعارضات زناشویی زوجین را افزایش دهد.
شماره‌ی مقاله: 35
واژه‌های کلیدی: درمان هیجان‌مدار [MeSHتحلیل واریانس [MeSHتعارض [MeSHتعارضات زناشویی [MeSHتاب‌آوری [MeSH]
متن کامل [PDF 789 kb]   (787 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشی اصيل | موضوع مقاله: آسیب‌های مرتبط با فعاليت انتظامی
دریافت: 1401/5/31 | پذیرش: 1401/7/9 | انتشار: 1401/8/14
فهرست منابع
1. Bakhtiari A, Hossein S, Arefi M, Afshari Nia. The mediating role of marital intimacy in the relationship between attachment styles and attitudes toward marital infidelity. Consul Res. 2021;20(77):122-40. [Persian]. 10.18502/qjcr.v20i77.6144 [DOI:10.18502/qjcr.v20i77.6144]
2. Nabiei A, Hossein. S, Kakabraei K, Amiri H. The pattern of structural equations in the relationship between the tendency to divorce with communication skills and the health of the main family with the mediating role of marital intimacy. J Psychol Method Model. 2021;12(1):131-43. [Persian]. 10.30495/jpmm.2021.4728
3. Borjali. M, Asgari Rad Z, Naseri Nia S. The effectiveness of Schwanker's encouragement training based on Adler's theory on self-efficacy, life satisfaction and emotional regulation of conflicting couples. J Couns Psychother Culture. 2021;12(45):161-84. [Persian] 10.22054/qccpc.2020.51732.2379
4. Soleimani A, tanha Z, Maleki Rad A, Kurdistani D. Structural equations modelingof life skills and attachment styles with marital conflict: The mediating role of sexual satisfaction and couples' love stories. Behav Sci Res. 2021;19(1):128-18. 20.1001.1.17352029.1400.19.1.13.0
5. Hoshmandi R, Ahmadi Kh. Kiamanesh A. An analysis of the causes of marital conflict in the last two decades (a systematic review). J Psychol Sci. 2020;18(79):819-28. [Persian]. http://psychologicalscience.ir/article-1-365-fa.html
6. Faccio F, Gandini S, Renzi C, Fioretti C, Crico C, Pravettoni G. Development and validation of the family resilience (FaRE) Questionnaire: an observational study in Italy. BMJ. 2019;9(6):21-35. dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2018-024670 [DOI:10.1136/bmjopen-2018-024670] [PMID] [PMCID]
7. Almeida M, Dias S, Xavier M, Torgal J. Exploratory and confirmatory validation of the Connor-Davidson resilience scale (CD-RISC-10) in a sample of individuals registered in job centers. Acta Médica Portuguesa. 2020;33(2):124-32. doi.org/10.20344/amp.12243 [DOI:10.20344/amp.12243] [PMID]
8. Moradi Sh, Ghodrati Mirkohi M. Comparison of the role of hope and resilience in predicting life satisfaction of the elderly. J Gerontol. 2020;5(2):71-81. [Persian]. http://joge.ir/article-1-384-fa.html
9. Born S.L, Fenster K.A. A case application of Adlerian play therapy with teachers to combat burnout and foster resilience. Int J Play Ther. 2021;1(2):12-21. doi.org/10.1037/pla0000159 [DOI:10.1037/pla0000159]
10. Yosefi N, Azizi A. Explaining a model for predicting marital conflict based on differentiation and personality types. J Couns Psychother Culture. 2019;9(35):57-78-. [Persian] 10.22054/qccpc.2018.31499.1811
11. Yavari F, aghaei Jashoughani A, gholparvar M. Comparison of the effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy and emotion-based metacognitive couple therapy on family behavior control and marital intimacy of couples with hyperactive children. J Cogn Anal Psychol. 2020;12(44):129-46. [Persian] http://psy.journals.iau-garmsar.ac.ir/article_684411.html
12. Sweeney T. Adlerian counseling and psychotherapy: A practitioner's wellness approach. 6th ed. Routledge. 2019. 418p. https://www.routledge.com/Adlerian-Counseling-and-Psychotherapy-A-Practitioners-Wellness-Approach/Sweeney/p/book/9781138478954 [DOI:10.4324/9781351038744]
13. Amani.A, Hadi. M, Yousefi. N. The effectiveness of Adler group counseling on marital turmoil and interpersonal conflict between couples. Practic Consul. 2018;8(2):73-92. [Persian]. doi: 10.22055 / jac.2019.27094.1622
14. Brown K. S, Londergan K, Bluvshtein M. And they lived happily ever after: An intimate closeness of systems and adlerian theories in the case of a transgender couple. J Individ Psychol. 2020;76(1):128-40. https://muse.jhu.edu/article/755880 [DOI:10.1353/jip.2020.0023]
15. Hamm J.S, Carlson J, Erguner-Tekinalp B. Adlerian-based positive group counseling interventions with emotionally troubled youth. J Individ Psychol. 2016;72(4):254-72. 10.1353/jip.2016.0021 [DOI:10.1353/jip.2016.0021]
16. Amani. A, Sohrabi. A, Bagheri. L, Nasiri Hanis. Gh. The effectiveness of Adler group counseling on interpersonal disinfection and forgiveness of couples. Fam Couns Psychother. 2018;7(1):45-64. [Persian] 20.1001.1.22516654.1396.7.1.4.4
17. Hashemi A, Jafari A. The effectiveness of self-differentiation training in improving the process and content of the family in couples seeking a consensual divorce. Consuting Res. 2021;20(77):61-88. [Persian] 10.18502/qjcr.v20i77.6142 [DOI:10.18502/qjcr.v20i77.6142]
18. Braga C, Oliveira J.T, Ribeiro A, Gonçalves M. Ambivalence resolution in emotion-focused therapy: The successful case of Sarah. PsychotherRes. 2018;28(3):423-32. //doi.org/10.1080/10503307.2016.1169331 [DOI:10.1080/10503307.2016.1169331] [PMID]
19. Bodenmann G, Kessler M, Kuhn R, Hocker L, Randall A. cognitive-behavioral and emotion-focused couple therapy: similarities and differences. Clin Psychol Europe. 2020;2(3):1-12. doi.org/10.32872/cpe.v2i3.2741 [DOI:10.32872/cpe.v2i3.2741] [PMID] [PMCID]
20. khojasteh Mehr R, Shiralinia S, Rajabi Gh, Beshlideh K. The effectiveness of emotion-focused couple therapy on reducing depressive symptoms and emotional regulation of disturbed couples. Appl Consul Quarter. 2014;3(1):1-18. [Persian]. https://jac.scu.ac.ir/article_10668.html
21. Hedayati M, Haji Alizadeh K, Hedayati M, Fathi A. The effectiveness of emotion-focused couple therapy on marital intimacy of couples with a wife with breast cancer. Iran J Breast Diseases 2020;13(3):30-42. [Persian] 10.30699/ijbd.13.3.30 [DOI:10.30699/ijbd.13.3.30]
22. Mahmoudpour A, Aminian A, Nozari. The role of cognitive avoidance and emotional expression in predicting marital conflict in women in Tehran. Journal of Psychological Sciences. 2021;20(98):209-218. [Persian] http://psychologicalscience.ir
23. Rasoli A, gholparvar M, Ramezani M, Hassani J. Comparison of the effectiveness of sexual satisfaction training and Masters and Johnson's approach on marital adjustment and conflict in couples with sexual dissatisfaction. J Appl Fam Ther. 2021;2(2):103-123. [Persian]. [DOI:10.22034/aftj.2021.285618.1087]
24. Moazinejad M, Arefi M, Amiri H. Comparison of the effectiveness of couple training based on approach acceptance and commitment (ACT) and Imago therapy on couple conflict management. J Couns Psychother Culture. 2021;12(45):185-212. [Persian] 10.22054/qccpc.2020.50013.2320
25. Rouhani A. Ishraqi H. The effectiveness of group metaphor therapy on school satisfaction and resilience of students with academic disabilities. J Edu Psychol Stud. 2020;16(33): 49-74. [Persian] 10.22111/jeps.2019.4470
26. Johari Fard M, Zahrakr Z, Farrokhi N, Mardani Rad M. Investigating the causal model of adolescents' high-risk behavior tendencies based on metacognitive beliefs and identity styles mediated by repetitive negative thoughts and resilience. Culture Couns Psychother. 2021;12(47):161-94. [Persian] 10.22054/qccpc.2021.57166.2589
27. Moghads Ali Sh, Mirhashemi M, Bagheri N. The mediating role of resilience in the relationship between communication patterns and marital satisfaction. J Nurs Res. 2021;16(1):50-63. [Persian] http://ijnr.ir/article-1-2476-fa.html
28. Saberi Fard F, Haji Arbabi F. The relationship between family emotional atmosphere and emotional self-regulation and resilience in Mashhad Azad University students. J Cogn Psychol Psychiatry. 2020;6(1):49-63. [Persian]. 10.29252/shenakht.6.1.49 [DOI:10.29252/shenakht.6.1.49]
29. Lee Y, Ha J, Jue J. Structural equation modeling and the effect of perceived academic inferiority, socially prescribed perfectionism, and parents' forced social comparison on adolescents' depression and aggression. Child Youth Servic Rev. 2020;108:104649. doi.org/10.1016/j.childyouth.2019.104649 [DOI:10.1016/j.childyouth.2019.104649]
30. Imani Rad A, gholmohamadi M, Moradi A, Goodarzi M. The effectiveness of emotion-based couple therapy on forgiveness and communication beliefs of couples involved in marital breach. J Psychol Sci 2021;20(100):653-65. [Persian] http://psychologicalscience.ir/article-1-966-fa.html
31. Johnson S. The practice of emotionally focused couple therapy: Creating connection. 2nd ed. Routledge.2004. https://www.amazon.com/Practice-Emotionally-Focused-Couple-Therapy/dp/0415945682
32. Shirafkan Kopkan A, Mahmoudi A. The effectiveness of psychological empowerment based on Adler's theory of individual psychology on sexual self-esteem and the quality of marital relationships in women with marital conflicts. Behav Sci. 2019;3(29):40-63. [Persian] https://ijndibs.com/article-1-282-en.html
33. Rathgeber M, Bürkner P.C, Schiller E.M, Holling H. The efficacy of emotionally focused couples therapy and behavioral couples therapy: A meta‐analysis. J Marital Fam Ther. 2019;45(3):447-63. doi.org/10.1111/jmft.12336 [DOI:10.1111/jmft.12336] [PMID]
34. Mollanorouzi. H, Issazadeghan. P , Soleimani, A. The effectiveness of Adler treatment on clinical symptoms and life satisfaction of people with generalized anxiety disordered students. J Clin Psychol. 2019;10(1):1-9. [Persian]. 10.22075/jcp.2018.13191.1284
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Azemnia Z, Hasani F, Keshavarzi Arshadi F, Ghahari Ahangar Kalaee S. Comparing the Effectiveness of Adlerian and Emotion-Focused Group Counseling on the Resilience of Women with Marital Conflict. JPMed 2022; 11 (1)
URL: http://jpmed.ir/article-1-1121-fa.html

عازم نیا زهرا، حسنی فریبا، کشاورزی ارشدی فرناز، قهاری آهنگر کلائی شهربانو. مقایسه اثربخشی مشاوره گروهی آدلری و هیجان‌مدار بر تاب‌آوری زنان دارای تعارض زناشویی. نشریه طب انتظامی. 1401; 11 (1)

URL: http://jpmed.ir/article-1-1121-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 11، شماره 1 - ( 2-1401 ) برگشت به فهرست نسخه ها
نشریه علمی پژوهشی طب انتظامی Journal of Police Medicine
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4570