[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: دوره 12، شماره 1 - ( 11-1401 ) ::
جلد 12 شماره 1 برگشت به فهرست نسخه ها
روان‌سنجی و بومی‌سازی چک‌لیست ارزیابی و ترخیص بیمار در واحد مراقبت‌های پس از بیهوشی (SAMPE checklist)
محمد غلامزاده1، اعظم ساعی*2، شهنام صدیق معروفی1، طاهره سادات خوب بین خوش نظر3، رضوان رجب زاده4
1- گروه هوشبری، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
2- گروه هوشبری، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران ، saei.a@iums.ac.ir
3- گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامائی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
4- گروه اپیدمیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران
چکیده:   (838 مشاهده)
اهداف: انتقال صحیح مراقبت‌های بعد از عمل از واحد مراقبت‌های پس از بیهوشی (PACU) به بخش عادی یا حتی ترخیص به منزل، مرحله مهمی از تحویل بیماران جراحی است. مطالعه حاضر، باهدف روان‌سنجی و بومی‌سازی نسخه فارسی چک‌لیست ارزیابی و ترخیص بیمار در واحد مراقبت‌های پس از بیهوشی انجام شد.
مواد و روش‌ها: این مطالعه مقطعی در سال 1401 در دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام شد. در این مطالعه روان‌سنجی و بومی‌سازی نسخه فارسی چک‌لیست ارزیابی و ترخیص بیمار در واحد مراقبت‌های پس از بیهوشی (SAMPE checklist) مورد ارزیابی قرار گرفت. به این صورت که ترجمه ابزار به روش forward-backward اجرا گردید و اعتباریابی بالینی ابزار با استفاده از تعیین روایی صوری (کیفی) و روایی محتوا (شاخص روایی محتوا) صورت گرفت. همچنین به‌منظور بررسی پایایی ابزار از روش پایایی بین ارزیابان با استفاده از ضریب کاپا انجام شد. جهت تحلیل آماری از نرم‌افزار SPSS 26 استفاده شد.
یافته‌ها: پژوهش حاضر بر روی 80 بیمار واحد مراقبت‌های پس از بیهوشی با میانگین سنی 6.16±0.45 انجام شد. بیماران به ‌صورت غیرتصادفی (نمونه‌های در دسترس) از واحد مراقبت‌های پس از بیهوشی انتخاب شدند. طبق یافته‌ها در بررسی روایی صوری به روش کیفی، تمام آیتم‌های ابزار ترجمه‌شده به صورت ظاهری با هدف مطالعه مرتبط بود. شاخص روایی محتوایی 0.94 گزارش شد که طبق نتایج، تمام آیتم‌های ابزار دارای روایی محتوای بالایی بودند. پایایی چک‌لیست توسط ضریب کاپا(1-0.31) اندازه‌گیری شد که نشان‌دهنده بالا بودن میزان توافق بین ارزیابان بود.
نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش نشان‌دهنده روایی صوری، روایی محتوا و پایایی مناسب ابزار است. بر همین اساس، چک‌لیست ارزیابی و ترخیص بیمار در واحد مراقبت‌های پس از بیهوشی (SAMPE checklist) روان‌سنجی و بومی‌سازی‌شده در این پژوهش می‌تواند در تعیین آمادگی بیماران برای ترخیص از محیط PACU استفاده شود.
شماره‌ی مقاله: 2
واژه‌های کلیدی: بیهوشی [MeSHچک‌لیست [MeSHریکاوری [MeSHروان‌سنجی [MeSHترخیص بیمار [MeSH]
متن کامل [PDF 608 kb]   (665 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشی اصيل | موضوع مقاله: فوریت‌های طب انتظامی
دریافت: 1401/6/29 | پذیرش: 1401/9/22 | انتشار: 1401/11/17
فهرست منابع
1. Friedenthal J, Maxwell SM, Tiegs AW, Besser AG, McCaffrey C, Munné S, et al. Clinical error rates of next generation sequencing and array comparative genomic hybridization with single thawed euploid embryo transfer. Eur J Med Genet. 2020;63(5):103852. doi: 10.1016/j.ejmg.2020.103852. [DOI:10.1016/j.ejmg.2020.103852] [PMID]
2. Baker GR, Norton PG, Flintoft V, Blais R, Brown A, Cox J, et al. The Canadian adverse events study: the incidence of adverse events among hospital patients in Canada. CMAJ. 2004;170(11):1678-86 doi: 10.1503/cmaj.1040498. . [DOI:10.1503/cmaj.1040498] [PMID] [PMCID]
3. Concha-Torre A, Alonso YD, Blanco SÁ, Allende AV, Mayordomo-Colunga J, Barrio BF. The checklists: A help or a hassle? Anales de Pediatría (English Edition). 2020;93(2):135. e1-10. doi: 10.1016/j.anpedi.2020.05.006. [DOI:10.1016/j.anpedi.2020.05.006] [PMID]
4. de Vries EN, Prins HA, Crolla RM, den Outer AJ, van Andel G, van Helden SH, et al. Effect of a comprehensive surgical safety system on patient outcomes. N Engl J Med. 2010;363(20):1928-37. doi: 10.1056/NEJMsa0911535. [DOI:10.1056/NEJMsa0911535] [PMID]
5. Haynes AB, Weiser TG, Berry WR, Lipsitz SR, Breizat AH, Dellinger EP, et al. A surgical safety checklist to reduce morbidity and mortality in a global population. N Engl J Med. 2009;360(5):491-9. doi: 10.1056/NEJMsa0810119. [DOI:10.1056/NEJMsa0810119] [PMID]
6. Bodenham A, Biggs H. The complete recovery room book. J Assoc Anaesth. 2014;113(4):725-6. doi: 10.1111/anae.12865. [DOI:10.1111/anae.12865]
7. Tevis SE, Kohlnhofer BM, Weber SM, Kennedy GD. Postdischarge complications are an important predictor of postoperative readmissions. Am J Surg. 2014;208(4):505-10. doi: 10.1016/j.amjsurg.2014.05.013. [DOI:10.1016/j.amjsurg.2014.05.013] [PMID] [PMCID]
8. Advani R, Stobbs NHW, Killick N, Kumar BN. Safe handover saves lives : results from clinical audit. Clin Governance: An International Journal. 2015;20:21-32. doi: 10.1108/CGIJ-12-2014-0037. [DOI:10.1108/CGIJ-12-2014-0037]
9. Marshall SI, Chung F. Discharge criteria and complications after ambulatory surgery. Anesth Analg. 1999;88(3):508-17. doi: 10.1097/00000539-199903000-00008. [DOI:10.1097/00000539-199903000-00008] [PMID]
10. Prates A, Colognese B, Caumo W, Stefani LC. Development of a recovery-room discharge checklist (SAMPE checklist) for safe handover and its comparison with Aldrete and White scoring systems. Braz J Anesthesiol. 2022;72(2):200-6. doi: 10.1016/j.bjane.2021.07.004. [DOI:10.1016/j.bjane.2021.07.004] [PMID] [PMCID]
11. Waring J MF, Bishop S, et al. ethnographic study of knowledge sharing across the boundaries between care processes, services and organisations: the contributions to 'safe' hospital discharge. NIHR J. 2014;2(29):1-159. doi: 10.3310/hsdr02290. [DOI:10.3310/hsdr02290] [PMID]
12. Merchant R, Chartrand D, Dain S, Dobson G, Kurrek MM, Lagacé A et al. Guidelines to the Practice of Anesthesia - Revised Edition 2016. Can J Anaesth. 2016;63(1):86-112. doi: 10.1007/s12630-015-0470-4. [DOI:10.1007/s12630-015-0470-4] [PMID]
13. Scott AM, Li J, Oyewole-Eletu S, Nguyen HQ, Gass B, Hirschman KB et al. Understanding Facilitators and Barriers to Care Transitions: Insights from Project ACHIEVE Site Visits. Jt Comm J Qual Patient Saf. 2017;43(9):433-47. doi: 10.1016/j.jcjq.2017.02.012. [DOI:10.1016/j.jcjq.2017.02.012] [PMID]
14. Awad IT, Chung F. Factors affecting recovery and discharge following ambulatory surgery. Can J Anaesth. 2006;53(9):858-72. doi: 10.1007/BF03022828. [DOI:10.1007/BF03022828] [PMID]
15. De Raadt A, Warrens MJ, Bosker RJ, Kiers HAL. Kappa Coefficients for Missing Data. Educ Psychol Meas. 2019;79(3):558-76. doi: 10.1177/0013164418823249. [DOI:10.1177/0013164418823249] [PMID] [PMCID]
16. Schlager A, Ahlqvist K, Rasmussen-Barr E, Bjelland EK, Pingel R, Olsson C et al. Inter- and intra-rater reliability for measurement of range of motion in joints included in three hypermobility assessment methods. BMC Musculoskelet Disord. 2018;19(1):1-10. doi: 10.1186/s12891-018-2290-5. [DOI:10.1186/s12891-018-2290-5] [PMID] [PMCID]
17. Brown I, Jellish WS, Kleinman B, Fluder E, Sawicki K, Katsaros J, et al. Use of postanesthesia discharge criteria to reduce discharge delays for inpatients in the postanesthesia care unit. J Clin Anesth. 2008;20(3):175-9. doi: 10.1016/j.jclinane.2007.09.014. [DOI:10.1016/j.jclinane.2007.09.014] [PMID]
18. Kulkarni S, Harsoor SS, Chandrasekar M, Bhaskar SB, Bapat J, Ramdas EK et al. Consensus statement on anaesthesia for day care surgeries. Indian J Anaesth. 2017;61(2):110-24. doi: 10.4103/ija.IJA_659_16. [DOI:10.4103/ija.IJA_659_16] [PMID] [PMCID]
19. Truong L, Moran JL, Blum P. Post anaesthesia care unit discharge: a clinical scoring system versus traditional time-based criteria. Anaesth Intensive Care. 2004;32(1): 33-42. doi: 10.1177/0310057X0403200106. [DOI:10.1177/0310057X0403200106] [PMID]
20. Aldrete JA, Kroulik D. A postanesthetic recovery score. Anesth Analg. 1970;49(6):924-34. doi: 10.1213/00000539-197011000-00020. [DOI:10.1213/00000539-197011000-00020]
21. White PF. Criteria for fast-tracking outpatients after ambulatory surgery. J Clin Anesth. 1999;11(1):78-9. doi: 10.1016/s0952-8180(98)00119-6. [DOI:10.1016/S0952-8180(98)00119-6] [PMID]
22. White PF, Song D. New criteria for fast-tracking after outpatient anesthesia: a comparison with the modified Aldrete's scoring system. Anesth Analg. 1999;88(5):1069-72. doi: 10.1097/00000539-199905000-00018. [DOI:10.1097/00000539-199905000-00018] [PMID]
23. Song D, van Vlymen J, White PF. Is the bispectral index useful in predicting fast-track eligibility after ambulatory anesthesia with propofol and desflurane? Anesth Analg. 1998;87(6):1245-8. doi: 10.1097/00000539-199812000-00006. [DOI:10.1097/00000539-199812000-00006] [PMID]
24. Fredman B, Sheffer O, Zohar E, Paruta I, Richter S, Jedeikin R, et al. Fast-track eligibility of geriatric patients undergoing short urologic surgery procedures. Anesth Analg. 2002;94(3):560-4. doi: 10.1097/00000539-200203000-00015. [DOI:10.1097/00000539-200203000-00015] [PMID]
25. Aldrete JA. The post-anesthesia recovery score revisited. J Clin Anesth. 1995;7(1):89-91. doi: 10.1016/0952-8180(94)00001-k. [DOI:10.1016/0952-8180(94)00001-K] [PMID]
26. Phillips NM, Street M, Kent B, Haesler E, Cadeddu M. Post-anaesthetic discharge scoring criteria: key findings from a systematic review. Int J Evid Based Healthc. 2013;11(4):275-84. doi: 10.1111/1744-1609.12044. [DOI:10.1111/1744-1609.12044] [PMID]
27. Dowling LP. Aldrete discharge scoring: appropriate for post anesthesia phase I discharge? 2015. https://scholars.unh.edu/thesis/14
28. Street M, Phillips NM, Kent B, Colgan S, Mohebbi M. Minimising post-operative risk using a Post-Anaesthetic Care Tool (PACT): protocol for a prospective observational study and cost-effectiveness analysis. BMJ Open. 2015;5(6):e007200. doi: 10.1136/bmjopen-2014-007200. [DOI:10.1136/bmjopen-2014-007200] [PMID] [PMCID]
29. Ecoff L, Palomo J, Stichler JF. Design and testing of a postanesthesia care unit readiness for discharge assessment tool. J Perianesth Nurs. 2017;32(5):389-99. doi: 10.1016/j.jopan.2016.06.009. [DOI:10.1016/j.jopan.2016.06.009] [PMID]
30. Hawker RJ, McKillop A, Jacobs S. Postanesthesia scoring methods: An integrative review of the literature. J PeriAnesth Nurs. 2017;32(6):557-72. doi: 10.1016/j.jopan.2016.10.007. [DOI:10.1016/j.jopan.2016.10.007] [PMID]
31. Banerjee S, Kohli P, Pandey M. A study of modified Aldrete score and fast-track criteria for assessing recovery from general anaesthesia after laparoscopic surgery in Indian adults. Perioper Care Oper Room Manag. 2018;12:39-44. doi: 10.1016/J.PCORM.2018.10.001. [DOI:10.1016/j.pcorm.2018.10.001]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA

Ethics code: IR.IUMS.REC.1401.125XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Gholamzadeh M, Saei A, Sedigh Maroufi S, khobbin Khoshnazar T A, Rajabzadeh R. The Psychometry and Localization of the Patient Assessment and Discharge Checklist in the Post-Anesthesia Care Unit (SAMPE Checklist). JPMed 2023; 12 (1)
URL: http://jpmed.ir/article-1-1132-fa.html

غلامزاده محمد، ساعی اعظم، صدیق معروفی شهنام، خوب بین خوش نظر طاهره سادات، رجب زاده رضوان. روان‌سنجی و بومی‌سازی چک‌لیست ارزیابی و ترخیص بیمار در واحد مراقبت‌های پس از بیهوشی (SAMPE checklist). نشریه طب انتظامی. 1401; 12 (1)

URL: http://jpmed.ir/article-1-1132-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 12، شماره 1 - ( 11-1401 ) برگشت به فهرست نسخه ها
نشریه علمی پژوهشی طب انتظامی Journal of Police Medicine
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4570