[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: دوره 11، شماره 1 - ( 2-1401 ) ::
جلد 11 شماره 1 برگشت به فهرست نسخه ها
نقش واسطه‌ای استرس ادراک‌شده در رابطه بین سبک‌های زندگی ارتقادهنده سلامت با اضطراب بیماری در کادر درمان بیمارستان الغدیر
حسین رستمی1، عزت الله احمدی*2، رضا عبدی1
1- گروه روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران
2- گروه روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران ، amiraliahmadi91@yahoo.com
چکیده:   (852 مشاهده)
اهداف: کادر درمان همواره در خط مقدم مبارزه علیه بیماری‌ها و ارتباط با بیمار قرار دارند و درماندگی‌های روان‌شناختی شامل افسردگی و اضطراب در بسیاری از کارکنان شاغل در خط مقدم مبارزه با بیماری‌ها گزارش شده است. پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط بین سبک‌های زندگی ارتقادهنده سلامت با اضطراب بیماری با نقش واسطه‌ای استرس ادراک‌شده در کادر درمان بیمارستان الغدیر انجام شد.
مواد و روش‌ها: تحقیق حاضر یک تحقیق کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری، کادر درمان بیمارستان الغدیر تبریز که در سال 1401 شاغل بودند، درنظر گرفته شد (315 نفر). نمونه آماری پژوهش با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده 236 نفر تعیین شد. در این پژوهش، سه پرسش‌نامه استاندارد شامل مقیاس اضطراب بیماری تیلور و کاکس (1998)، پرسش‌نامه استرس ادراک‌شده کوهن و همکاران (1983) و پرسش‌نامه سبک زندگی ارتقادهنده سلامت واکر و همکاران (1997) برای گردآوری داده‌ها استفاده شدند. داده‌ها با استفاده از تحلیل مسیر با کمترین مربعات جزیی با نرم‌افزار PLS-3 تحلیل شدند.
یافته‌ها: یافته‌های توصیفی نشان داد که 188 نفر از شرکت‌کنندگان (79/7 درصد)، زن و 48 نفر از شرکت‌کنندگان (20/3 درصد)، مرد بودند. آزمون مدل پژوهش نشان داد که مدل ساختاری رابطه سبک‌های ارتقادهنده سلامت با اضطراب بیماری با واسطه‌گری استرس ادراک‌شده، از برازش مطلوبی برخوردار بود. تحلیل مدل نشان داد که در مسیر مستقیم، سبک‌های زندگی ارتقادهنده سلامت رابطه منفی و معنی‌دار با اضطراب بیماری داشت (0/144-=β؛ 2/418=t) و در مسیر غیرمستقیم، رابطه سبک‌های ارتقادهنده سلامت با اضطراب بیماری از طریق متغیر واسطه‌گر استرس ادراک‌شده، منفی و معنادار بود (3/541=Z). استرس ادراک‌شده، رابطه بین سبک ارتقادهنده سلامت و اضطراب بیماری را 47 درصد تبیین کرد (0/47=VAF).
نتیجه‌گیری: یافته‌های این پژوهش نشان داد که استرس ادراک‌شده می‌تواند رابطه بین سبک‌های ارتقادهنده سلامت و اضطراب بیماری را در نمونه انتخابی افراد مراجعه‌کننده به بیمارستان الغدیر تبریز به صورت منفی و معنادار واسطه کند.
شماره‌ی مقاله: 39
واژه‌های کلیدی: ارتقای سلامت [MeSHاختلال اضطراب [MeSHاسترس [MeSH]
متن کامل [PDF 655 kb]   (608 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشی اصيل | موضوع مقاله: روان‌شناسی انتظامی
دریافت: 1401/7/14 | پذیرش: 1401/8/22 | انتشار: 1401/9/15
فهرست منابع
1. Kim S.C, Quiban C, Sloan C, Montejano A. Predictors of poor mental health among nurses during COVID-19 pandemic. Nurs Open. 2021;8(2):900-7. DOI: 10.1002/nop2.697 [DOI:10.1002/nop2.697] [PMID] [PMCID]
2. Gorbalenya AE, Susan C, Ralph S, Raoul J, de Groot Christian Drosten, Anastasia A et al. Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus-the species and its viruses, a statement of the coronavirus study group. 2020. BioRxiv [DOI:10.1101/2020.02.07.937862]
3. Fink P, Ornbol E, Christensen KS. The outcome of health anxiety in primary care. A two- year follow up study on health care costs and self-rated health. J Plos One. 2010;5(3):e9873. DOI: 10.1371/journal.pone.0009873 [DOI:10.1371/journal.pone.0009873] [PMID] [PMCID]
4. Diagnostic and statistical manual of mental disorders 5th ed. (2013). Arlington, VA Washington D.C: American. 189-95p. https://en.wikipedia.org/wiki/Diagnostic_and_Statistical_Manual_of_Mental_Disorders
5. Lee T. W, Il Sun K, Kyung J. L. Health promotion behaviors and quality of life among community-dwelling elderly in Korea: A cross-sectional survey. Int J Nurs Stud. 2016;43:293-300. DOI: 10.1016/j.ijnurstu.2005.06.009 [DOI:10.1016/j.ijnurstu.2005.06.009] [PMID]
6. Wu P, Fang Y, Guan Z, Fan B, Kong J, Yao Z. et al. The psychological impact of the SARS epidemic on hospital employees in China: Exposure, risk perception, and altruistic acceptance of risk. Can J Psychiatry. 2009;54(5):302-11. DOI: 10.1177/070674370905400504 [DOI:10.1177/070674370905400504] [PMID] [PMCID]
7. Pouralizadeh M, Bostani Z, Maroufizadeh S, Ghanbari A, Khoshbakht M, Alavi S. A, Ashrafi S. Anxiety and depression and the related factors in nurses of Guilan university of medical sciences hospitals during COVID-19: A web-based cross-sectional study. Int J Afr Nurs Sci. 2020;13:1-6. DOI: 10.1016/j.ijans.2020.100233 [DOI:10.1016/j.ijans.2020.100233] [PMID] [PMCID]
8. Karimi L, Khalili R, Sirati nir M. Prevalence of various psychological disorders during the Covid-19 pandemic: Systematic review. J Mil Med. 2020;22(6):648-62. [Persian]. DOI:10.30491/JMM.22.6.648.
9. Najjar Nasab S, Dasht-e Bozorgi Z. The effect of motivational interviews on lifestyle enhancing the health and blood pressure of women with eating disorder. J Health Psychol. 2019;8(31):103-18. https://hpj.journals.pnu.ac.ir/article_6318_en.html
10. Gujirat O, & Kumar N. Investigation of work and life balance of women employees and its effects on emotional and social well-being. J Human Insights. 2018;2(3):152-5. https://dx.doi.org/10.22034/jhi.2018.7085518-
11. Roslan S, Ahmad N, Nabilla N, Ghiami Z. Psychological Well-being among Postgraduate Students. Acta Medica Bulgarica. 2017;44(1):35-41. DOI:10.1515/amb-2017-0006. [DOI:10.1515/amb-2017-0006]
12. Atadakht A, Rahimi S, Vali Nejad S. The role of lifestyle enhancing health and religious orientation in predicting quality of life and death anxiety in the elderly. Aging Psychol. 2018;4(2):143-54. https://jap.razi.ac.ir/article_1002.html
13. Rahimi A, Ahmadi F. Akhond M. An investigation of amount and factors affecting nurses' job stress in some hospitals in Tehran. Res J Life. 2013;10(22):11-20. [Persian]. http://hayat.tums.ac.ir/article-1-254-en.html.
14. Seydi F, Zare H, Saffarinia M, Erfani N. Investigating of perceived stress role in the relationship between social support, psychological capital and forgiveness with distress tolerance in couples. Women Fam Culture Edu J. 2021;16(56):129-55. DOI: 20.1001.1.26454955.1400.16.56.5.3
15. Saadatazhar H, Sobhi Gharamaleki N, Zargham hajebi M. Resilience model based on personality traits by the mediating role of perceived stress in the military. J Police Med. 2022;11(1):e1. http://jpmed.ir/browse.php?a_id=946&sid=1&slc_lang=en
16. Safaieepourzamani M, Arefi M. The relation between coping stytles and percieved stress in nurses of educational hospital in kermanshah university of medical sciences. J Clin Res Paramed Sci. 2015;4(1):34-41. [Persian]. https://www.sid.ir/paper/256039/en
17. Mohammadi Nasab R, Fakhimi Azar S, Pasban M, Bohloli N. Determining the psychological factors affecting the ability of nurses- A case study of Al-Ghadir Naja Hospital. J Police Med. 2021;10(3):177-84. http://jpmed.ir/article-1-926-fa.html
18. Cole D, Nelson L. Stress at work: the relationship between hope and health in hospital nurses. Health Care Manage Rev. 2001;26(4):18-7. [DOI:10.1097/00004010-200110000-00002] [PMID]
19. Hosseini F, Fasihi Harandi T, Kazemi M, Rezaeian M, Hosseini R. The relationship between sleep quality and general health of nurses in Rafsanjan university of medical sciences in 2012. J Rafsanjan Univ Med Sci. 2013;12(10):843-54. [Persian]. http://journal.rums.ac.ir/article-1-1605-en.pdf
20. Abdollahi A, Abu Talib M, Yaacob SN, Ismail Z. Hardiness as a mediator between perceived stress and happiness in nurses. J Psychiatr Ment Health Nurs 2014;21(9):789-96. doi: 10.1111/jpm.12142 [DOI:10.1111/jpm.12142] [PMID]
21. Masoudnia E. Impact of perceived vulnerability on student's coping strategies in stressful situations: an appraisal of health belief model. Iran J Psychiatr Nurs. 2015;3(3):63-75. [Persian]. http://ijpn.ir/article-1-618-en.html
22. Taylor S, Zvolensky MJ, Cox BJ, Deacon B, Heimberg RG, Ledley DR, et al. Robust dimensions of anxiety sensitivity: development and initial validation of the anxiety sensitivity index-3. Psychol Assess. 2007;19(2):176-188. DOI:10.1037/1040-3590.19.2.176 [DOI:10.1037/1040-3590.19.2.176] [PMID]
23. Rodriguez B.F, Bruce S.E, Pagano M.E, Spencer M.A, Keller M.B. Factor structure and stability of the anxiety sensitivity index in a longitudinal study of anxiety disorder patients. Behav Res Ther.2004;42(1):79-91. https://doi.org/10.1016/S0005-7967(03)00074-3 [DOI:10.1016/s0005-7967(03)00074-3] [PMID]
24. Ghasemi K, Elahi T. The relationship between early maladaptive schemas and illness anxiety:The mediating role of experiential avoidance. J Res Psychol Health. 2019;13(3):47-55. [Persian]. http://rph.khu.ac.ir/article-1-3580-en.html
25. Cohen S, Kamarck T, Mermelstein R. A global measure of perceived stress. J Health Soc Behav. 1983;24:385-96. [DOI:10.2307/2136404] [PMID]
26. Mohammadi-Yeganeh L, Bastani F, Feizi Z, Agilar-Vafaie M, Haghani H. Effect of stress management education on mood and perceived stress among oral contraceptive pill users. Iran J Nurse. 2008;21(53):63-73. http://ijn.iums.ac.ir/article-1-410-fa.html
27. Pasandideh M, Salek Mahdi F. Comparison of perceived stress, emotion regulation strategies and cognitive flexibility in patients with G.I.S diseases and normal individuals. J Sci Res. 2019;8(29):82-100. https://www.sid.ir/paper/227338/en
28. Walker SN, Kerr MJ, Pender NJ, Sechrist KR. A Spanish language version of the health promoting lifestyle profile. Nurs Res. 1990;39(5):268-73. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2399130/ [DOI:10.1097/00006199-199009000-00003] [PMID]
29. Mohammadi Zeidi I, Pakpour Hajiagha A, Mohammadi Zeidi B. Reliability and validity of persian version of the health-promoting lifestyle profile. J Mazandaran Univ Med Sci. 2011;20 (1):102-13. http://jmums.mazums.ac.ir/article-1-955-fa.html
30. Rezazadeh A, Davari A. Modeling of structured equations using PLS software. Jahad Daneshgahi. 2017. 240p. https://www.gisoom.com/book/11097132/
31. Fathi A, Sadeghi S, Maleki Rad A, Rostami H, Abdolmohammadi K. Effect of Health-promoting lifestyle and psychological well-being on anxiety induced by coronavirus disease 2019 in Non-medical Students. J Arak Uni Med Sci. 2020;23(5):698-709. [Persian]. 10.32598/JAMS.23.COV.1889.2 [DOI:10.32598/JAMS.23.COV.1889.2]
32. Farivar M, Aziziaram M, Basharpoor S. The role of health promoting behaviors and health beliefs in predicting of corona anxiety (COVID-19) among nurses. J Nurs Manag. 2021;9(4):1-12. https://www.sid.ir/en/Journal/ViewPaper.aspx?ID=835193
33. Norouzinia R, Aghabarari M, Kohan M, Karimi M. Health promotion behaviors and its correlation with anxiety and some students' demographic factors of Alborz University of Medical Sciences. JHPM. 2013;2(4):39-49. [Persian]. http://jhpm.ir/article-1-236-en.html [DOI:10.18869/acadpub.aums.1.4.200]
34. Kim H.-Y, Shin S.-H, Lee E.-H. Effects of health belief, knowledge, and attitude toward COVID-19 on prevention behavior in health college students. Int J Environ Res Public Health. 2022;19(3):1898. [DOI:10.3390/ijerph19031898] [PMID] [PMCID]
35. Hoying J, Melnyk B. M, Hutson E. Prevalence and correlates of depression, anxiety, stress, healthy beliefs, and lifestyle behaviors in first-year graduate health sciences students. Worldviews Evid Based Nurs. 2020;17(1),49-59. https://doi.org/10.1111/wvn.12415 [DOI:10.1111/wvn.12415.] [PMID] [PMCID]
36. Keele R. To role model or not? Nurses' challenges in promoting a healthy lifestyle. Workplace health Safe. 2019;67(12):584-91. https://www.researcher-app.com/paper/2513027 [DOI:10.1177/2165079919828738] [PMID]
37. Ross A, Bevans M, Brooks A. T, Gibbons S, Wallen G. R. Nurses and health-promoting behaviors: Knowledge may not translate into self-care. AORN J. 2017;105(3):267-75. DOI: 10.1016/j.aorn.2016.12.018 [DOI:10.1016/j.aorn.2016.12.018] [PMID] [PMCID]
38. Jiang W, Kuchibhatla M, Cuffe MS, Christopher EJ, Alexander JD, Clary GL, et al. Prognostic value of anxiety and depression in patients with chronic heart failure. Circulation. 2004;110(22):3452-6. DOI:10.1161/01.CIR.0000148138.25157. [DOI:10.1161/01.CIR.0000148138.25157.F9] [PMID]
39. Alipour A, Ghadami A, Alipour Z, Abdullahzadeh H. Preliminary validation of Corona Anxiety Scale (CDAS) in the Iranian sample. J Health Psychol. 2020; 8(32):163-75. DOI:10.30473/HPJ.2020.52023.4756
40. Zhang Y, Peters A, Chen G. Perceived stress mediates the associations between sleep quality and symptoms of anxiety and depression among college nursing students. 2018;15(1). DOI: 10.1515/ijnes-2017-0020 [DOI:10.1515/ijnes-2017-0020] [PMID]
41. Wittayapun Y, Tanasirirug V, Butsripoom B, Ekpanyaskul Ch. Factors Affecting Health-promoting Behaviors in nursing students of the faculty of nursing Srinakharinwirot University. J Public Health. 2010;40 (2):215-25. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jph/article/view/7933
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Rostami H, Ahmadi E, Abdi R. The Mediating Role of Perceived Stress in the Relationship between Health-Promoting Lifestyles with Illness Anxiety in the Medical Staff of Al-Ghadir Hospital. JPMed 2022; 11 (1)
URL: http://jpmed.ir/article-1-1120-fa.html

رستمی حسین، احمدی عزت الله، عبدی رضا. نقش واسطه‌ای استرس ادراک‌شده در رابطه بین سبک‌های زندگی ارتقادهنده سلامت با اضطراب بیماری در کادر درمان بیمارستان الغدیر. نشریه طب انتظامی. 1401; 11 (1)

URL: http://jpmed.ir/article-1-1120-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 11، شماره 1 - ( 2-1401 ) برگشت به فهرست نسخه ها
نشریه علمی پژوهشی طب انتظامی Journal of Police Medicine
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4570