logo
دوره 11، شماره 1 - ( 1401 )                   جلد 11 شماره 1 | برگشت به فهرست نسخه ها

Ethics code: IR.LUMS.REC.1399.154


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

asadi H, Bajoulvand R, Garavand A, mohammadi R, mirshekar-jahangiri L. A Review of Studies Conducted to Evaluate the Preparedness of Medical Centers Against the Potential Risks of Natural Disasters in Iran. J Police Med 2022; 11 (1) : e17
URL: http://jpmed.ir/article-1-1061-fa.html
اسدی حشمت اله، باجولوند راضیه، گراوند علی، محمدی رسول، میرشکار جهانگیری لیلا. مروری بر مطالعات انجام گرفته به منظور بررسی وضعیت آمادگی مراکز درمانی در برابر مخاطرات بالقوه ناشی از بلایای طبیعی در ایران. نشریه طب انتظامی. 1401; 11 (1)

URL: http://jpmed.ir/article-1-1061-fa.html


1- گروه اقتصاد بهداشت، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
2- گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران
3- گروه مدیریت اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران
4- گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران
5- گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران ، leila.mg.mu@gmail.com
چکیده:   (1748 مشاهده)
اهداف: در بین واحدهای ارائه‌دهنده خدمات، مراکز درمانی و به‌ویژه بیمارستان‌ها جزء اولین سازمان‌هایی هستند که در پاسخ به بلایا دخیل‌اند و خدمات آنها می‌تواند نقش حیاتی و تعیین‌کننده داشته باشد. هدف مطالعه حاضر مرور مطالعاتی بود که در آن میزان آمادگی مراکز درمانی در برابر مخاطرات بالقوه ناشی از بلایای طبیعی در ایران مورد بررسی قرار گرفته است.
مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر از نوع مطالعات مروری نقلی است که با جستجوی منابع و پایگاه‌های اطلاعاتی داخل و خارج از کشور، تمامی مقالاتی که با استفاده از یک چک‌لیست واحد میزان آمادگی بیمارستان‌ها را گزارش نموده‌اند و در بازه زمانی 2008 تا 2021 منتشر شده‌اند، استخراج شدند. ارزیابی کیفیت مقالات براساس چک‌لیست STROBE صورت گرفت و مقالات با کیفیت ضعیف از مطالعه کنار گذاشته و سایر مطالعات وارد مرحله تحلیل محتوا شدند.
یافته‌ها: با جستجوی منابع، در مجموع 17 مقاله منتشرشده منطبق بر معیارهای ورود شناسایی شدند که یک مقاله به دلیل کیفیت نامناسب از مطالعه خارج شد و در نهایت، بررسی 16 مقاله در دستور کار قرار گرفت. لازم به ذکر است که این مطالعات در مجموع 118 بیمارستان را مورد ارزیابی قرار داده‌اند.
نتیجه‌گیری: میزان آمادگی بیمارستان‌های ایران در سطح متوسط است. همچنین آمادگی بیمارستان‌های مورد مطالعه در بعد پذیرش، ضعیف، در ابعاد اورژانس، انتقال و تخلیه، ترافیک، ارتباطات، ایمنی، منابع انسانی و مدیریت و فرماندهی، متوسط است. در ابعاد آموزش و پشتیبانی نیز سطح آمادگی بیمارستان‌های مورد مطالعه، خوب هستند.
شماره‌ی مقاله: e17
متن کامل [PDF 597 kb]   (1096 دریافت) |   |   چکیده گسترده انگلیسی (HTML)  (277 مشاهده)  
نوع مقاله: مروری سيستماتيک | موضوع مقاله: طب بحران
دریافت: 1400/8/24 | پذیرش: 1401/1/15 | انتشار: 1401/1/28

فهرست منابع
1. jadidi A, Iran Nejad B, Safar-Abadi M, Khoshnoodi F. Assess the readiness of hospitals in Markazi province in disaster 2015. Afr J Environ Assess Manag. 2016;21(3):175-80. https://scholar.google.com/scholar?q=assess+the+readiness+of+hospitals+in+markazi+province+in+disaster+2015&hl=en&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart
2. Dehghani -Tafti AA, Shokouhi M. Readiness of hospitals affiliated to ShahidSadoughi University of medical sciences against disasters. J Disaster Emerg Res. 2018;1(2):108-14. https://civilica.com/doc/898774/
3. Vali L, Masoud A, JabariBeyrami H, Yaghobian B. Readiness of hospitals affiliated with Tabriz University of Medical Sciences to face disasters. Health Develop J. 2014;3(1):62-70. https://www.sid.ir/EN/JOURNAL/ViewPaper.aspx?ID=419445
4. Karimiyan A, Khankeh HR, Dalvandi A, FarzinNia B. The effect of teaching principles of hospital preparedness according to the national program on preparedness of ShahidMotahari burns hospital of Tehran in response to disasters. Health Emerg Disasters Quart. 2017;2(1):25-32. http://dx.doi.org/10.18869/nrip.hdq.2.1.25 [DOI:10.18869/nrip.hdq.2.1.25]
5. Hosseini S, Izadfar A, Rajabzadeh R, Sadeghi M, Sadeghi A. Assessing the levels of preparedness against disaster of the hospitals in North Khorasan; Iran, in 2016. J Biol Todays World. 2017;6(10):191-5. doi:10.15412/J.JBTW.01061002 [DOI:10.15412/J.JBTW.01061002]
6. Salari H, Esfandiari A, Heidari A, Julaee H, Rahimi SH. Survey of natural disasters preparedness in public and private hospitals of Islamic republic of Iran (case study of shiraz, 2011). Int J Health Syst Disaster Manag. 2013;1(1):26-31. DOI: 10.4103/2347-9019.122441 [DOI:10.4103/2347-9019.122441]
7. Afkar A, Mehrabian F, Shams M, Najafi L. Assessment of the preparedness level of administrators and state hospitals of guilan against earthquake. Life Sci J. 2013;10(2):60-6. https://www.researchgate.net/publication/293117361_Assessment_of_the_Preparedness_Level_of_Administrators_and_State_Hospitals_of_Guilan_against_Earthquake
8. Naser WN, Ingrassia PL, Aladhrae S, Abdulraheem WA.A study of hospital disaster preparedness in South Yemen. Prehospital disaster med. 2018;33(2):133-8. doi:10.1017/S1049023X18000158 [DOI:10.1017/S1049023X18000158] [PMID]
9. Mulyasari F, Inoue S, Prashar S, Isayama K, Basu M, Srivastava N, et al. Disaster preparedness: looking through the lens of hospitals in Japan. Int J Disaster Risk Sci. 2013;4(2):89-100. https://doi.org/10.1007/s13753-013-0010-1 [DOI:10.1007/s13753-013-0010-1.]
10. Bazyar J, Pourvakhshoori N, Safarpour H, Farrokhi M, Khankeh HR, Daliri S, et al. Hospital disaster preparedness in Iran: a systematic review and meta-analysis. Ir J Public Health. 2020;49(5):837-50. https://ijph.tums.ac.ir/index.php/ijph/article/view/15512 [DOI:10.18502/ijph.v49i5.3201] [PMID] [PMCID]
11. Rahmati-Najarkolaei F, Moeeni A, Ebadi A, Heidaranlu E. Assessment of a military hospital's disaster preparedness using a health incident command system. Trauma Mon. 2017;22(2): e31448. http://dx.doi.org/10.5812/traumamon.31448 [DOI:10.5812/traumamon.31448]
12. Hojat M, Sirati Nir M, Khaghanizade M, Karimizarchi M. A survey of hospital disaster management in medical science universities. Daneshvar Med. 2008;15(1):1-10. [Persian]. http://daneshvarmed.shahed.ac.ir/article_1399.html?lang=en
13. Sobhani G, Khammarnia M, Hayati R, Ravangard R, Heydari AR, Heydarvand S. Investigation of the preparedness level of the hospitals against disasters in Bandar Abbas, Iran, in 2012. J Pak Med Assoc. 2014;64(5):506-9. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25272533/
14. Daneshmandi M, Amiri H, Vahedi M, Farshi M, Saghafi A, Zigheymat F. Assessing the level of preparedness for confronting crisis such as flood, earthquake, fire and storm in some selected hospitals of Iran. Iran J Mil Med. 2010;12(3):167-71. [Persian]. https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=184088
15. Amerion A, Aghighi A, Tofihi S, Sadeghi AA, Shahedi A, Rasekh F. Assess the disaster preparedness of the selected military hospitals. Ann Mil Health Sci Res. 2013;11(4):e64965. https://brief.land/amhsr/articles/64965.html
16. Kardanmoghadam V, Moasheri BN, Khazaee M, Kardanmoghadam H, Gohari Mehr M, Mosallanezhad F. Assessment of hospital disaster preparedness in the city of Birjand, Iran, in 2011. J Mang Med Inform School. 2014;2(1):10-19. [Persian]. https://www.researchgate.net/publication/277076697_Assessment_of_Hospital_Disaster_Preparedness_in_the_City_of_Birjand_Iran_in_2011
17. Mottaghian NA, Dadgari F, Farsi Z. The effect of education of hospital incident command system on preparedness of nurses in nuclear accidents in military hospitals of mashhad. Mil Caring Sci. 2017;4(3):147-58. [Persian]. DOI: 10.29252/mcs.4.3.147. [DOI:10.29252/mcs.4.3.147]
18. Jalil M, Barzabad PA, Ghavam A. Investigating Preparedness of Kohgiluyeh and Boyerahmad Hospitals to Deal with Unexpected Events in 2015. [Dissertation]. Marvdasht. Elmnet: 2014. 1192. https://elmnet.ir/article/10909630-14793/
19. Hojat M. Disaster preparedness in hospitals of Jahrom University of Medical Sciences (2010). J Inflamm Dis. 2012;16(3):72-7. http://journal.qums.ac.ir/article-1-1328-en.html
20. Daneshmandi M, Nezamzadeh M, Zareiyan A. Assessment the preparedness of selected hospital to deal with disasters in Tehran. Mil Caring Sci J. 2014;1(1):28-35. https://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-45-en.html [DOI:10.18869/acadpub.mcs.1.1.28]
21. Mansouri H, Mousavi S. The survey of preparedness and performance of a military hospital against earthquake disaster. J Nurse Physic War. 2018;5(17):55-9. [Persian]. DOI: 10.18869/acadpub.mcs.1.1.28. [DOI:10.18869/acadpub.mcs.1.1.28]
22. Vahedparast H, Ravanipour M, Hajinezhad F, Kamali F, Gharibi T, Bagherzadeh R. Assessing hospital disaster preparedness of bushehr province. ISMJ. 2013;16(1):69-76. [Persian]. http://ismj.bpums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-3-314&slc_lang=en&sid=1
23. Ezzati E, Kaviannezhad R, Karimpour H, Mohammadi S. Preparedness of crisis and disaster management in social security hospitals in Kermanshah in 2016: A short report. J Rafsanjan Univ Med Sci. 2016;15(6):583-90. [Persian]. http://journal.rums.ac.ir/article-1-3364-en.html
24. Mohammadi S, Aminisaman J, Karimpour H, Kaviannezhad R, Ezzati E. Assessing of preparedness for disasters and crisis in centers of trauma and accidents of Kermanshah university of medical sciences in 2016. J Clin Nurs Midwif. 20174(3);69-80. [Persian]. http://jcnm.skums.ac.ir/article-1-626-en.html
25. Asefzadeh S, Rajaee R, Ghamari F, Kalhor R, Gholami S. Preparedness of Iranian hospitals against disasters. Biotechnol Health Sci. 2016;3(3):e35073 http://biotech-health.com/ [DOI:10.17795/bhs-35073]
26. Djalali A, Castren M, Khankeh H, Gryth D, Radestad M, Öhlen G, et al. Hospital disaster preparedness as measured by functional capacity: a comparison between Iran and Sweden. Prehospital and disaster medicine. 2013;28(5):454-61. https://doi.org/10.1017/S1049023X13008807 [DOI:10.1017/s1049023x13008807] [PMID]
27. Djalali A, Della Corte F, Foletti M, Ragazzoni L, Gallardo AR, Lupescu O, et al. Art of disaster preparedness in European :union:: A survey on the health systems. PLoS Currents. 2014;17(6):1-15. https://dx.doi.org/10.1371%2Fcurrents.dis.56cf1c5c1b0deae1595a48e294685d2f
28. Rezaei F, Maracy MR, Yarmohammadian MH, Sheikhbardsiri H. Hospitals preparedness using WHO guideline: A systematic review and meta-analysis. Hong Kong J Emerg Med. 2018;25(4):211-22. https://doi.org/10.1177/1024907918760123 [DOI:10.1177%2F1024907918760123]
29. Kazemzadeh M, Shafiei E, Jahangiri K, Yousefi K, Sahebi A. The preparedness of hospital emergency departments for responding to disasters in Iran; a systematic review and meta-analysis. Arch Acad Emerg Med. 2018;7(1):211-22. [DOI:10.1177%2F1024907918760123.]
30. Shirzad H, Abbasi Farajzadeh M, Hosseini Zijoud S R, Farnoosh G. The role of military and police forces in crisis management due to the COVID-19 Outbreak in Iran and the World. J Police Med. 2020;9(2):63-70. doi:10.30505/9.2.63.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.