logo
دوره 11، شماره 1 - ( 1401 )                   جلد 11 شماره 1 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Safadel L, Jomehry F, Emamipoor S, Rezaei O. Development of Structural Model of Salutogenic Health Indicators Based on Coping Resources and Stress Management Mediated by Health Promoting Lifestyle in Police Patients with Irritable Bowel Syndrome. J Police Med 2022; 11 (1) : e15
URL: http://jpmed.ir/article-1-1024-fa.html
صفادل لیلا، جمهری فرهاد، امامی پور سوزان، رضایی امید. تدوین مدل ساختاری شاخص‌های سلامت سالوتوژنیک بر اساس منابع مقابله و مدیریت استرس با میانجی‌گری سبک زندگی ارتقاء‌دهنده سلامت در بیماران انتظامی مبتلا به سندرم روده تحریک‌پذیر. نشریه طب انتظامی. 1401; 11 (1)

URL: http://jpmed.ir/article-1-1024-fa.html


1- گروه روان‌شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران ، lil.sd1397@gmail.com
2- گروه روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
3- گروه روان‌شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
4- گروه روان‌پزشکی، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، تهران، ایران
چکیده:   (2121 مشاهده)
اهداف: طیف گسترده‌ای از بیماری‌های گوارشی در نیروهای نظامی مشاهده می‌شود که تأثیرات جدی بر سلامتی ایشان دارد. بیشتر تحقیقات انجام‌شده در زمینه متغیرهای مربوط به سازگاری با سندرم روده تحریک‌پذیر، تمرکز بر دیدگاه پاتوژنیک (عوامل خطرساز مانند حوادث زندگی) بوده‌اند تا دیدگاه سالوتوژنیک (عواملی مانند کنارآمدن و سازگاری). در این پژوهش از متغیرهای مورد تأکید دیدگاه سالوتوژنیک استفاده شد تا یک مدل ساختاری برای شاخص‌های سلامت بر اساس منابع مقابله و مدیریت استرس، با میانجی‌گری سبک زندگی ارتقاءدهنده سلامت در بیماران انتظامی مبتلا به سندرم روده تحریک‌پذیر تدوین گردد.
مواد و روش‌ها: این پژوهش یک طرح همبستگی از نوع مدل‌یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش، بیماران انتظامی مبتلا به سندرم روده تحریک‌پذیر که در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به درمانگاه گوارش و اعصاب و روان یکی از بیمارستان‌های نیروی انتظامی مراجعه کرده بودند، تعریف شد. تعداد نمونه آماری، ۲۵۰ نفر بود که به‌ صورت در دسترس از بیمارانی که با تشخیص روان‌پزشک بر اساس ملاک ROME-IV مبتلابه سندرم روده تحریک‌پذیر بودند، انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش، مقیاس شاخص‌های سالوتوژنیک سلامت Bringsen (آلفای کرونباخ ۰/۸۱)، پرسش‌نامه مدیریت استرس Epstein (آلفای کرونباخ نسخه اصلی ۰/۸۰ ونسخه ترجمه شده ۰/۹۴)، پرسش‌نامه نیم‌رخ سبک زندگی ارتقاءدهنده سلامت Walker (آلفای کرونباخ ۰/۸۲) و پرسش‌نامه منابع مقابله با استرس Matheny (آلفای کرونباخ نسخه اصلی ۰/۸۴ تا ۰/۹۷ و نسخه ترجمه‌شده ۰/۹۴) بود. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS ۲۴ و SmartPLS-۳ با آزمون‌های همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر معادلات ساختاری تحلیل شدند.
یافته‌ها: شاخص‌های برازندگی درنتیجه آزمون مدل مفروض نشان داد که مدل ساختاری رابطه منابع مقابله و مدیریت استرس با میانجیگری سبک زندگی بر روی شاخص‌های سلامت از برازش مطلوبی برخوردار بود. تحلیل مسیرهای این مدل نشان داد که در مسیر مستقیم، ضریب تأثیر مدیریت استرس (۰/۱۱=λ؛ ۳/۱۱=t؛ ۰/۰۵=p)، منابع مقابله (۰/۳۷=λ؛ ۳/۰۱=t؛ ۰/۰۱=p) و سبک زندگی ارتقاءدهنده سلامت (۰/۲۰=λ؛ ۳/۱۶=t؛ ۰/۱۰=p) بر شاخص‌های سالوتوژنیک سلامت معنادار بود. در مسیر غیرمستقیم، مدل میانجی سبک زندگی میان مدیریت استرس و منابع مقابله با شاخص‌های سلامت سالوتوژنیک در سطح اطمینان ۰/۰۵ و ضریب استاندارد (۰/۱۳-۰/۱۱) معنادار بود.
نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان داد، سبک زندگی ارتقاءدهنده سلامت می‌تواند ارتباط بین منابع مقابله و مدیریت استرس با شاخص‌های سلامت سالوتوژنیک در نمونه انتخابی بیماران انتظامی مراجعه‌کننده به یکی از مراکز درمانی نیروهای انتظامی را به‌صورت مثبت و معنادار میانجی‌گری کند.
شماره‌ی مقاله: e15
متن کامل [PDF 666 kb]   (1913 دریافت) |   |   چکیده گسترده انگلیسی (HTML)  (302 مشاهده)  
نوع مقاله: پژوهشی اصيل | موضوع مقاله: روان‌شناسی انتظامی
دریافت: 1400/3/1 | پذیرش: 1401/1/15 | انتشار: 1401/1/27
* نشانی نویسنده مسئول: lil.sd1397@gmail.com

فهرست منابع
1. Larsen PD. Lubkin's chronic illness: impact and intervention. 9th ed Burlington: Jones and Bartlett; 2021. 636 p. https://www.amazon.com/Lubkins-Chronic-Illness-Impact-Intervention/dp/1284049000
2. Garmy P, Clausson EK, Hagell P, Jakobsson U, Berg A. Psychometric analysis of the salutogenic health indicator scale (SHIS) in adolescence. Scand Public Health. 2016;45(3):253-9. https://doi.org/10.1177/1403494816680801 [DOI:10.1177%2F1403494816680801] [PMID]
3. Fouché P, Gouws C, Cloete P, Naidoo SH. Biopsychosocial coping and adjustment of adult female irritable bowel syndrome patients. South Afr J Psychol. 2006;36(4):780-94. https://doi.org/10.1177/008124630603600408 [DOI:10.1177%2F008124630603600408]
4. Saha L. Irritable bowel syndrome: pathogenesis, diagnosis, treatment, and evidence- based medicine. World J Gastroenterol. 2014;20(22):6759-73. doi: 10.3748/wjg.v20.i22.6759 [DOI:10.3748/wjg.v20.i22.6759] [PMID] [PMCID]
5. Pourmohseni- Koluri F, Eslami F. The effectiveness of group cognitive therapy based on mindfulness on mental health and quality of life of patients with irritable bowel syndrome. J Health Psychol. 2017;5(20):48- 67. [Persian]. https://hpj.journals.pnu.ac.ir/article_3319.html?lang=en
6. Wang WF, Guo X, Yang YS. Gastrointestinal problems in modern wars: clinical features and possible mechanisms. Mil Med Res. 2015;2(15):1-8. [DOI:10.1186/s40779-015-0042-5] [PMID] [PMCID]
7. Keshteli AH, Dehestani B, Daghaghzadeh H, Adibi P. Epidemiological features of irritable bowel syndrome and its subtypes among Iranian adults. Ann Gastroenterol. 2015;28(2):253-8. [Persian]. https://europepmc.org/article/med/25831414
8. White DL, Savas LS, Daci K, Elserag R, Graham DP, Fitzgerald SJ et al. Trauma history and risk of the irritable bowel syndrome in women veterans. Aliment Pharmacol Ther. 2010;32(4):551-61. [DOI:10.1111/j.1365-2036.2010.04387.x] [PMID] [PMCID]
9. Graham DP, Savas L, White D, El- Serag R, Laday- Smith S, Tan G et al. Irritable bowel syndrome symptoms and health related quality of life in female veterans. Aliment Pharmacol Ther. 2010;31(2):261-73. [DOI:10.1111/j.1365-2036.2009.04159.x] [PMID] [PMCID]
10. Wu W, Guo X, Yang Y, Peng L, Mao G, Qurratulain H et al. The prevalence of functional gastrointestinal disorders in the Chinese air force population. Gastroenterol Res Pract. 2013:6. [DOI:10.1155/2013/497585] [PMID] [PMCID]
11. Wendy G. 50 Thing You Can Do Today To Manage IBS. Kindle ed. Summersdale Publishers Ltd; 2011. 161p. https://www.amazon.com/Things-Manage-Personal-Health-Guides-ebook/dp/B005KB9WUS
12. Sayuk GS, Gyawali CP. Irritable bowel syndrome: modern concepts and management options. Am J Med. 2015;128(8):817-27. [DOI:10.1016/j.amjmed.2015.01.036] [PMID]
13. Muscatello MR, Bruno A, Mento C, Pandolfo G, Zoccali RA. Personality traits and emotional patterns in irritable bowel syndrome. World Gastroenterol. 2016;22(28):6402-15. https://dx.doi.org/10.3748%2Fwjg.v22.i28.6402 [DOI:10.3748/wjg.v22.i28.6402] [PMID] [PMCID]
14. Vakhshuury M, Khoshdel A. The relation between dietary patterns and functional gastrointestinal disorders among Iranian Military men. Adv biomed res. 2019;1-9. [DOI:10.4103/abr.abr_180_18] [PMID] [PMCID]
15. Bennett EJ, Tennant CC, Piesse C, Badcock CA, Kellow JE. Level of chronic life stress predicts clinical outcome in irritable bowel syndrome. Gut. 1998;43(2):256- 61. [DOI:10.1136/gut.43.2.256] [PMID] [PMCID]
16. Wilpart K, Törnblom H, Svedlund J, Tack JF, Simrén M, Van Oudenhove L. Coping skills are associated with gastrointestinal symptom severity and somatization in patients with irritable bowel syndrome. Clin Gastroenterol Hepatol. 2017;15(10):1565-71. [DOI:10.1016/j.cgh.2017.02.032] [PMID]
17. Kamkar A, Golzary M, Farrokhi NA, Aghaee SH. The effectiveness of cognitive-behavioral stress management on symptoms of patients with irritable bowel syndrome. Armaghane danesh. 2011;16(4):300-10. [Persian]. DOI: 10.1016/j.cgh.2017.02.032/
18. Guo YB, Zhuang KM, Kuang L, Zhan Q, Wang XF, Liu SD. Association between diet and lifestyle habits and irritable Bowel syndrome: A Case- Control Study. Gut Liver. 2015;9(5):649-56. [DOI:10.5009/gnl13437] [PMCID]
19. Hajishafiee M, Keshteli AH, Saneei P, Feinle‐Bisset C, Esmaillzadeh A, Adibi P. Healthy lifestyle score and irritable bowel syndrome: A cross‐sectional study in adults. Neurogastroenterol Motil. 2020;32(5):e13793. [Persian]. [DOI:10.1111/nmo.13793] [PMID]
20. Kang S.H, Choi SW, Lee SJ, Chung WS, Lee HR, Chung KY, et al. The effects of lifestyle modification on symptoms and quality of life in patients with irritable bowel syndrome: a prospective observational study. Gut Liver. 2011;5(4):472-7. doi: 10.5009/gnl.2011.5.4.472 [DOI:10.5009/gnl.2011.5.4.472] [PMID] [PMCID]
21. Kline RB. Principles and practice of structural equation modeling:. 4th ed. Guilford publications; 2015. 534p. https://www.guilford.com/books/Principles-and-Practice-of-Structural-Equation-Modeling/Rex-Kline/9781462523344
22. Afrasiabi A, Yaghmaie F, Abdoli S, Abed Saiedy Zh, Research tool and cross- cultural adaptation. Adv Nurs Midwifery. 2006;16(54):58-67. [Persian]. https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=109687
23. Bringsen A, Andersson HI, Ejlertsson G, Development and quality analysis of the salutogenic health indicator scale (SHIS) 2009.Scand J Publ Health;37:13-9. DOI: 10.1177/1403494808098919 [DOI:10.1177/1403494808098919] [PMID]
24. Epstein, R. (1999). Stress-management and relaxation activities for trainers. New York: McGrawHill. https://www.amazon.com/dp/0070217629
25. Mohammadi Zeidi I, Pakpour Hajiagha A, Mohammadi Zeidi B. Reliability and validity of persian version of the health- promoting lifestyle profile. J Mazandaran Univ Med Sci. 2012;21 (1):102-13. [Persian] http://jmums.mazums.ac.ir/article-1-955-en.html
26. Tanjani PT, Azadbakht M, Garmaroudi G, Sahaf R, Fekrizadeh Z. Validity and reliability of health promoting lifestyle profile II in the Iranian elderly. Int J prev med. 2016;7(74). https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27280010/ [DOI:10.4103/2008-7802.182731] [PMID] [PMCID]
27. Matheny KB, Aycock DW, Curlette WL, Junker GN. The coping resources inventory for stress: A measure of perceived resourcefulness. J clin psychol. 1993;49(6):815-30. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8300870/ https://doi.org/10.1002/1097-4679(199311)49:6<815::AID-JCLP2270490609>3.0.CO;2-# [DOI:10.1002/1097-4679(199311)49:63.0.CO;2-#]
28. Preacher KJ, Hayes AF. Asymptotic and resampling strategies for assessing and comparing indirect effects in multiple mediator models. Behav res methods. 2008;40(3):879-91. 10.3758/brm.40.3.879 29- Soleymani P, Abolghasemi A, vakiliabasalilu S, Rahimi A, 29- Bayramzade N. Efficacy of cognitive- behavioral stress management training on symptoms severity and emotional well- being of patients with irritable bowel syndrome. Horizon Med Sci. 2016;22(4):313-9. [Persian]. http://dx.doi.org/10.18869/acadpub.hms.22.4.313 10.18869/acadpub.hms.22.4.313 []
29. Hulme PA, Walker SN, Effle KJ, Jorgensen L, McGowan MG, Nelson JD et al. Health-promoting lifestyle behaviors of Spanish-speaking Hispanic adults. J Transcult Nurs. 2003;14(3):244-54 https://doi.org/10.1177/1043659603014003011 [DOI:10.1177/1043659603014003011 .] [PMID]
30. Papaefthymiou A, Doulberis M, Kountouras J, Kolokytha C, Galanopoulos M, Liatsos C. Impact of occupational stress on irritable bowel syndrome pathophysiology and potential management in active-duty noncombat Greek military personnel: a multicenter prospective survey. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2019;31(8):954-63. https://doi.org/10.1097/MEG.0000000000001439 [DOI:10.1097/meg.0000000000001439] [PMID]
31. Bolen B, Irritable Bowel Syndrome in U.S. Veterans. Digestive Health. 2021. https://www.verywellhealth.com/ibs-in-veterans-1944720

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.