[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: دوره 11، شماره 1 - ( 11-1400 ) ::
جلد 11 شماره 1 برگشت به فهرست نسخه ها
ادراک درد، تاب‌آوری، تحمل ناکامی و پرخاشگری زنان و مردان تحت درمان با متادون در شهر تهران
لیلا ذوقی1، بیتا آجیل چی*2، مرضیه غلامعلیی3
1- گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم و فنون منابع سازمانی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران
2- گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران ، Ajilchi_b@yahoo.com
3- گروه روان‌شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرکزی، تهران، ایران
چکیده:   (537 مشاهده)
اهداف: شواهد پژوهش بیانگر. تفاوت‌های فیزیولوژیکی و روان‌شناختی در زنان و مردان مبتلا به سوءمصرف مواد است. در پژوهش حاضر با هدف بررسی تفاوت‌های جنسیتی در درمان سوءمصرف مواد مخدر در بعد روان‌شناختی به مقایسه ادراک درد، تاب آوری، تحمل ناکامی و پرخاشگری زنان و مردان تحت درمان با برنامه نگهدارنده با متادون پرداخته شد.
مواد و روش‌ها: بدین منظور 300 نفر (150 مرد و 150 زن) با دامنه سنی 17 تا 36 سال و تحصیلات دیپلم و بالاتر در یک پژوهش توصیفی با روش علی-مقایسه‌ای از بین افراد مراجعه‌کننده به مراکز ترک اعتیاد شهر تهران در پاییز و زمستان سال 1398 که تحت درمان با برنامه نگهدارنده متادون بودند، به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی چند‌مرحله‌ای انتخاب و به پرسش‌نامه‌های ادراک درد (پایایی 0/87)، تاب‌آوری (پایایی 0/84)، تحمل ناکامی (پایایی 0/72) و پرخاشگری (پایایی 0/71) پاسخ دادند. داده‌های به‌ دست‌آمده با استفاده از روش آماری تی همبسته توسط نرم‌افزار SPSS 24 تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: بیش ‌ترین فراوانی مربوط به افراد بین 22 تا 26 سال، مدرک کارشناسی و سابقه کاری 11 تا 15 سال بود. میانگین شاخص‌های مورد بررسی به ترتیب در زنان و مردان برای ادراک درد 0/521
±4/125 و 0/359±3/258، برای تاب‌آوری 0/357±3/961 و 0/198±3/651، برای تحمل ناکامی 0/137±4/208 و 0/137±3/247 و برای پرخاشگری 0/211±3/621 و 0/652±4/188بود. تفاوت بین ادراک درد، تحمل ناکامی و پرخاشگری در زنان و مردان در سطح 0/05p< معنادار بود اما تفاوت معناداری بین تاب‌آوری زنان و مردان مشاهده نشد.
نتیجه‌گیری: زنان در فرآیند ترک مواد مخدر با متادون ادراک درد بیشتر و تحمل ناکامی کمتری نسبت به مردان دارند ولی مردان پرخاشگری بیشتری نسبت به زنان نشان می‌دهند. به نظر می‌رسد فرآیند ترک با متادون برای زنان سخت ‌تر از مردان است. تاب‌آوری مردان و زنان در این برنامه درمانی با یکدیگر تفاوتی ندارند.

شماره‌ی مقاله: 12
واژه‌های کلیدی: ادراک درد [MeSHناکامی [MeSHپرخاشگری [MeSHمتادون [MeSH]
متن کامل [PDF 860 kb]   (267 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشی اصيل | موضوع مقاله: اعتیاد و سوء مصرف مواد
دریافت: 1400/8/7 | پذیرش: 1400/11/22 | انتشار: 1400/12/16
چکیده گسترده [HTM 59 KB]  (5 دریافت)
فهرست منابع
1. Che X, Cai J, Liu Y, Xu T, Yang J, Wu C et al. Oxytocin signaling in the treatment of drug addiction: Therapeutic opportunities and challenges. Pharmacol Ther. 2021;223:107820. doi. 10.1016/j.pharmthera.2021.107820. [DOI:10.1016/j.pharmthera.2021.107820] [PMID]
2. Almutairi AMM. Principles of drug addiction treatment. Int J Med Dev Ctries. 2021;5(2):1523-7. doi.org/10.24911/IJMDC.51-1609883100. [DOI:10.24911/IJMDC.51-1609883100]
3. Cao P, Zhang Z, Zhong J, Xu S, Huang Q, Fan N. Effects of treatment status and life quality on anxiety in MMT patients. Subst Abuse Treat Prev Policy. 2021;16:1-8. doi.org/10.1186/s13011-021-00343-4. [DOI:10.1186/s13011-021-00343-4] [PMID] [PMCID]
4. Pourmohseni Koluri F, Haghshenas A, Asadi S. A comparison of brain-behavioral systems and gender differences among addicted and non-addicted persons. Adv Cogn Sci. 2011;13(2):9-22. Persian. http://icssjournal.ir/article-1-344-fa.html.
5. LaGrotta C. Gender differences in addiction. Curr Addict Rep. 2021;8:64-70. doi.10.1007/s40429-021-00355-x. [DOI:10.1007/s40429-021-00355-x]
6. Agterberg S, Schubert N, Overington L, Corace K. Treatment barriers among individuals with co-occurring substance use and mental health problems: Examining gender differences. J Subst Abuse Treat. 2020; 112:29-35. doi. 10.1016/j.jsat.2020.01.005. [DOI:10.1016/j.jsat.2020.01.005] [PMID]
7. Gray JA, McNaughton N. The neuropsychology of anxiety: An enquiry in to the functions of the Septo-Hippocampal System. 2th ed. Oxford: Oxford University Press. 2003; 448p. https://global.oup.com/academic/product/the-neuropsychology-of-anxiety 9780198522713? cc=us&lang=en&. [DOI:10.1093/acprof:oso/9780198522713.001.0001]
8. Franken IHA, Muris P. BIS/BAS personality characteristics and college students' substance use. Pers Individ Differ. 2006;40(7):1497-503. doi.org/10.1016/j.paid.2005.12.005. [DOI:10.1016/j.paid.2005.12.005]
9. Bijtebier P, Beck I, Clase L, Vandereycken W. Grays' reinforcement sensitivity theory as a framework for research on personality-psychopathology association. Clin Psychol Rev. 2009;29(5):421-30. doi. 10.1016/j.cpr.2009.04.002. [DOI:10.1016/j.cpr.2009.04.002] [PMID]
10. Cahill CM, Lueptow L, Kim H, Shusharla R, Bishop A, Evans CJ et al. Kappa opioid signaling at the crossroads of chronic pain and opioid addiction. Handbook Exp Pharmacol. 2022;271:315-50. doi. 10.1007/164_2021_434. [DOI:10.1007/164_2021_434] [PMID]
11. Massaly N, Markovic T, Creed M, Al-Hasani R, Cahill CM, Moron JA. Pain, negative affective states and opioid-based analgesics: Safer pain therapies to dampen addiction. Inter Rev Neurobiol. 2021;157:31-68. doi. 10.1016/bs.irn.2020.09.002. [DOI:10.1016/bs.irn.2020.09.002] [PMID]
12. Khammarnia M, Peyvand M. The reasons of return to drug addiction and suggested solutions among the people referring to rehabilitation centers: A qualitative study. J Rafsanjan Univ Med Sci. 2018;17(6):523-38. Persian. http://journal.rums.ac.ir/article-1-4050-en.html
13. Akbaribooreng M, Dalakeh M, Saberi R, yasbelaghi B. The effectiveness of curriculums based on cognitive-behavioral therapy in the increase of self-efficacy and resilience among the addicts under methadone maintenance treatment. Res Addic. 2016;10(38):103-17. [Persian]. http://etiadpajohi.ir/article-1-639-fa.html.
14. Conner KM, Davidson JRT. Development of a new resilience scale: The Conner-Davidson Resilience Scale (CD - RISC). Depress Anxiety. 2003;18:76-82. [DOI:10.1002/da.10113] [PMID]
15. Croff JM, Beaman J. Family resilience and recovery from opioids and other addictions. Berlin: Springer. 2021. https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-56958-7 [DOI:10.1007/978-3-030-56958-7]
16. Sadeghi S, Fathi A. Developing a structural model of the role of social health on high-risk behaviors of young people mediated by resilience: social order. J Police Med. 2021;10(4):255-62. http://dx.doi.org/10.30505/10.4.255
17. Roozgard, F, Sadeghi, E. investigating the relationship between failure tolerance and resilience of parents of exceptional children. Third National Conference on Psychology, Education and Lifestyle. Qazvin, Iran. 2019. https://civilica.com/doc/1020834
18. Vasquez TES, McAuley RJ, Gupta NS, Koshy S, Marmol-Contreras Y, Green TA. Lever-press duration as a measure of frustration in sucrose and drug reinforcement. Psychopharmacol. 2021;238(4);959-68. doi.10.1007/s00213-020-05742-2. [DOI:10.1007/s00213-020-05742-2] [PMID] [PMCID]
19. Hooshmandi F, Naemi A. The effectiveness of self-forgiveness training with a religious approach on vitality and failure tolerance of mothers of children with intellectual and developmental disabilities. J Modern Psychol Res. 2019;13(52):305-26. Persian. https://psychologyj.tabrizu.ac.ir/article_8636.html?lang=en
20. Rahimi N, Afsharinia K. Prediction of psychological resilience based on degree of differentiation and frustration tolerance in the elderly. Aging Psychol. 2017;3(2):127-36. [Persian]. https://jap.razi.ac.ir/article_761.html?lang=en
21. Yu S, Mao S, Wu AMS. The interplay among stress, frustration tolerance, mindfulness, and social support in Internet gaming disorder symptoms among Chinese working adults. Asia Pac Psychiatr. 2018;10(4):e12319. doi.10.1111/appy.12319. [DOI:10.1111/appy.12319] [PMID]
22. Ramirez-Castillo D, Garcia-Roda C, Guell F, Fernandez-Montalvo J, Bernacer J, Morón I. Frustration tolerance and personality traits in patients with substance use disorders. Front Psychiatr. 2019;1-12. [DOI:10.3389/fpsyt.2019.00421] [PMID] [PMCID]
23. Berkowitz L. A cognitive-neoassociation theory of aggression. The handbook of theories of social psychology. Sage Publications Ltd. 2012;99-117p. https://psycnet.apa.org/doi/10.4135/9781446249222.n31 [DOI:10.4135/9781446249222.n31]
24. Amiri M, Sadeghi Z, Sadeghi E, Khosravi A. Relationship between assertion and aggression with addiction potential: a cross-sectional study in 2019. Osong Public Health Res Perspect. 2020;11(4):231. doi. 10.24171/j.phrp.2020.11.4.12. [DOI:10.24171/j.phrp.2020.11.4.12] [PMID] [PMCID]
25. Akçay BD, Akçay D. What are the factors that contribute to aggression in patients with co-occurring antisocial personality disorder and substance abuse? Arch Clin Psychiatr. 2020;47(4):95-100. doi. 10.1590/0101-60830000000240. [DOI:10.1590/0101-60830000000240]
26. Safari F. Addiction and women gender differences concerning drug abuse and its treatment. Res addict. 2003;1(2):119-39. [Persian]. http://etiadpajohi.ir/article-1-492-fa.html.
27. Wilson Van Voorhis CR, Morgan BL. Understanding power and rules of thumb for determining sample size. Tutor Quant Methods Psychol. 2007;3(2):43‐50. doi.10.20982/tqmp.03.2.p043. [DOI:10.20982/tqmp.03.2.p043]
28. Melzak R. (1975). The McGill Pain Questionnaire: major properties and scoring methods. Pain. 1975;1(3):277-99. doi. 10.1016/0304-3959(75)90044-5. [DOI:10.1016/0304-3959(75)90044-5]
29. Kosravi M, Sadighi S, Moradi Alamdari Sh, Zendehdel K. Persian-McGill pain questionnaire translation, adaptation and reliability in cancer patients: a brief report. Tehran Univ Med. 2013;71(1):53-8. [Persian]. http://tumj.tums.ac.ir/article-1-38-fa.html.
30. Samani S. Study of Reliability and Validity of the Buss and Perry's Aggression Questionnaire. IJPCP. February 2008;13(4):359-365. Persian. http://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-356-fa.html.
31. Harrington, N. The frustration discomfort scale: Development and psychometric properties. Clin Psychol Psychother. 2005; 12(5):374-387. doi.org/10.1002/cpp.465. [DOI:10.1002/cpp.465]
32. Babaraisi, MA. Validation of Failure Tolerance Questionnaire. Tehran: Azmoon Yarpouya. 2014. Persian. http://www.azmonyar.com/Pro002.aspx
33. Buss AH, Perry M. The aggression questionnaire. J Pers Soc Psychol. 1992;63:452-9. doi. 10.1037//0022-3514.63.3.452. [DOI:10.1037/0022-3514.63.3.452] [PMID]
34. Najarian B, Davoodi I. Construction and validation of SCL-25 (short-term form SCL-90-R). J Psychol. 2002;5(2):136-49. Persian. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=27176
35. Heilig M, MacKillop J, Martinez D, Rehm J, Leggio L, Vanderschuren LJ. Addiction as a brain disease revised: why it still matters, and the need for consilience. Neuropsychopharmacolo. 2021;46:1715-23. https://www.nature.com/articles/s41386-020-00950-y [DOI:10.1038/s41386-020-00950-y] [PMID] [PMCID]
36. Compton P, Charuvastra VC, Kintaudi K, Ling W. Pain responses in methadon-maintained opioid abusers. J Pain Sym Manag. 2000;20(4):237-45. doi. 10.1016/s0885-3924(00)00191-3. [DOI:10.1016/S0885-3924(00)00191-3]
37. Wiesenfeld-Hallin, Z. Sex differences in pain perception. Gend Med. 2005;2(3):137-45. doi. 10.1016/s1550-8579(05)80042-7. [DOI:10.1016/S1550-8579(05)80042-7]
38. Pieretti S, Di Giannuario A, Di Giovannandera, R, Marzoli F, Piccaro G, Minosi P, Aloisi AM. Gender differences in pain and its relief. Ann Ist Super Sanita. 2016;52(2):184-9. doi. 10.4415/ANN_16_02_09.
39. Lee CW, Ho IK. Sex differences in opioid analgesia and addiction: interactions among opioid receptors and estrogen receptors. Mol Pain. 2013;8(9):45. doi.10.1186/1744-8069-9-45. [DOI:10.1186/1744-8069-9-45] [PMID] [PMCID]
40. Chiang YC, Wang RY, Huang CL, Chen SH, Ho WJ et al. Reduced dosing and liability in methadone maintenance treatment by targeting estrogen signal for morphine addiction. J Cell Mol Med. 2017;21(12):3552-64. doi. 10.1111/jcmm.13266. [DOI:10.1111/jcmm.13266] [PMID] [PMCID]
41. Jebraeili H, Habibi M, Nazemi A. Mediating role of resilience and tendency to addiction regarding the effect of gender on substance use. J Res Health. 2019;9(3):236-45. [Persian]. http://dx.doi.org/10.29252/jrh.9.3.236 [DOI:10.29252/jrh.9.3.236]
42. Corr PJ. Testing problems in JA, Gray's personality theory: A commentary on Matthews and Gilliland (1999). Person Individ Differ. 2001;30(2): 333-52. doi.org/10.1016/S0191-8869(00)00028-3. [DOI:10.1016/S0191-8869(00)00028-3]
43. Muñoz-Reyes JA, Polo P, Valenzuela N, Pavez P, Ramirez-Herrera O, Figueroa O, Rodrigez-Sickert c, Diaz D, Pita M. The Male Warrior Hypothesis: Testosterone-related Cooperation and Aggression in the Context of Intergroup Conflict. Sci Rep. 2020; 10:375. doi.org/10.1038/s41598-019-57259-0 [DOI:10.1038/s41598-019-57259-0] [PMID] [PMCID]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Zoghi L, Ajilchi B, Gholamalieie M. Pain Perception, Resilience, Failure Tolerance and Aggression of Women and Men Treated with Methadone in Tehran, Iran. JPMed 2022; 11 (1)
URL: http://jpmed.ir/article-1-1056-fa.html

ذوقی لیلا، آجیل چی بیتا، غلامعلیی مرضیه. ادراک درد، تاب‌آوری، تحمل ناکامی و پرخاشگری زنان و مردان تحت درمان با متادون در شهر تهران. نشریه طب انتظامی 1400; 11 (1)

URL: http://jpmed.ir/article-1-1056-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 11، شماره 1 - ( 11-1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها
نشریه علمی پژوهشی طب انتظامی Journal of Police Medicine
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 28 queries by YEKTAWEB 4505