[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: دوره 11، شماره 1 - ( 11-1400 ) ::
جلد 11 شماره 1 برگشت به فهرست نسخه ها
مدل تاب‌آوری بر اساس صفات شخصیتی با میانجی‌گری استرس ادراک‌شده در افراد نظامی
حمید رضا سعادت اظهر1، ناصر صبحی قراملکی*2، مجید ضرغام حاجبی1
1- گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران
2- گروه رفتار حرکتی و روان‌شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران ، AIDSOBHI@YAHOO.COM
چکیده:   (572 مشاهده)

اهداف: تاب‌آوری نشان‌دهنده مشخصه‌ای در فرد است که سبب می‌شود علی‌رغم وجود مشکلات و محدودیت‌ها به شکوفایی برسد و نه تنها در برابر موانع سرخم نکند؛ بلکه به خوبی از پس آنها برآید. هدف این مطالعه تبیین مدل تاب‌آوری بر اساس صفات شخصیتی با واسطه‌گری استرس ادراک‌شده بود.
مواد و روش‌ها: این پژوهش از نوع همبستگی در قالب الگوسازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری مورد مطالعه، تمامی کارکنان یک مجموعه نظامی بود که در سال 1398 در شهر تهران در حال خدمت بودند. نمونه‌ها به روش خوشه‌ای تصادفی چندمرحله‌ای انتخاب شدند. ابزارهای به‌کار برده شده برای سنجش متغیرهای پژوهش عبارت بودند از: مقیاس تاب‌آوریConnor  و Davidson، پرسش‌نامه 240سئوالی نئو و پرسش‌نامه استرس ادراک شده. با کسب مجوزهای لازم از مرکز نظامی مورد مطالعه و مبادی امنیتی، اقدامات اولیه برای نمونه‌گیری انجام شد. از میان این واحد نظامی یک گروه به صورت یک خوشه انتخاب و تعداد 367 نفر از آنان مورد آزمون قرار گرفتند. داده‌ها به روش تحلیل مسیر و مدل‌یابی معادلات ساختاری به کمک نرم‌افزار LISREL 8.5 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: از میان پرسش‌نامه‌های توزیع‌شده 324 پرسش‌نامه قابل ارزیابی و نمره‌گذاری بود. مقیاس تاب‌آوری نمونه‌ها 15/7±57/1 به‌دست آمد. نتایج نشان داد که صفات شخصیتی بر تاب‌آوری اثر ساختاری مستقیم و از طریق استرس ادراک‌شده، اثر ساختاری غیرمستقیم داشت. برخی از صفات شخصیتی تبیین‌کننده تاب‌آوری بودند و استرس ادراک‌شده نقش واسطه‌ای در تبیین تاب‌آوری بر اساس ویژگی‌های شخصیتی داشت. از بین 30 صفت شخصیتی در این پژوهش، 14 صفت تبیین‌کننده مدل تاب‌آوری بر اساس صفات شخصیتی بود.
نتیجه‌گیری: مؤلفه‌های ویژگی‌های شخصیتی بر اساس مدل تبیین‌شده، قادر است تغییرات متغیر تاب‌آوری را به‌طور مستقیم و از طریق متغیر استرس ادراک‌شده، به طور غیرمستقیم پیش‌بینی نماید.

شماره‌ی مقاله: 1
واژه‌های کلیدی: تاب‌آوری [MeSHاسترس ادراک‌شده [MeSHروان‌نژندی [MeSHبرون‌گرایی [MeSH
متن کامل [PDF 570 kb]   (165 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشی اصيل | موضوع مقاله: روان‌شناسی انتظامی
دریافت: 1399/6/14 | پذیرش: 1399/8/28 | انتشار: 1400/10/10
چکیده گسترده [HTM 33 KB]  (25 دریافت)
فهرست منابع
1. McAllister M, McKinnon J. The importance of teaching and learning resilience in the health disciplines: a critical review of the literature. Nurse Educ Today. 2009;29(4):371-9.doi: 10.1016/j.nedt.2008.10.011. [DOI:10.1016/j.nedt.2008.10.011] [PMID]
2. Saadatazhar HR, Souri A, Karimi R. The survey on the relationship between personality traits and resiliency among Naja special police employees. NAJA Human Resour. 2015;5(38):7-26.[Persian]. http://phr.jrl.police.ir/article_12435.html?lang=en.
3. Conner KM, Davidson JR. Development of a new resilience scale: the Connor-Davidson resilience scale [CD-RISC]. Depress Anxiety. 2003;18(2):76-82.doi:10.1002/da.10113. [DOI:10.1002/da.10113] [PMID]
4. Reich JW, Zautra AJ, Hall JS. Handbook of adult resilience. United States: Guilford Press; 2010. 540 p. https://books.google.com/books/about/Handbook_of_Adult_Resilience.html?id=lyRc8ZshU98C&source=kp_book_description
5. Leandro PG, Castillo MD. Coping with stress and its relationship with personality dimensions, anxiety, and depression. Proced-soc Behav Sci. 2010;5:1562-73. doi:10.1016/j.sbspro.2010.07.326. [DOI:10.1016/j.sbspro.2010.07.326]
6. Bartley C.E, Roesch S.C. Coping with daily stress: The Role of conscientiousness. personal Individ Differ. 2011;50(1):79-83. https://psycnet.apa.org/doi/10.1016/j.paid.2010.08.027. [DOI:10.1016/j.paid.2010.08.027] [PMID] [PMCID]
7. McCrae RR, Costa PT, Jr. The structure of interpersonal traits: Wiggins's circumplex and the five-factor model. J Pers Soc Psychol. 1989;56(4):586-95. Doi: 10.1037//0022-3514.56.4.586. [DOI:10.1037//0022-3514.56.4.586] [PMID]
8. Fayombo G. The Relationship between personality traits and psychological resilience among the Caribbean adolescents. Int J psychol Studies. 2010;2(2):105.DOI:10.5539/ijps.v2n2p105. [DOI:10.5539/ijps.v2n2p105]
9. Besharat MA. resilience, vulnerability, and mental health. J Psycholo sci. 2008;6(24):373-83. [Persian].DOI:10.1016/J.SBSPRO.2010.07.157. [DOI:10.1016/j.sbspro.2010.07.157]
10. Hayes N, Joseph S. Big 5 correlates of three measures of subjective well-being. Personal and individ differ. 2003;34(4):723-7.DOI:10.1016/S0191-8869(02)00057-0. [DOI:10.1016/S0191-8869(02)00057-0]
11. Garosi Farshi M, Mani A, bakhshipor A. Investigating the relation between personality traits and happiness among Tabriz university students. J Psychological. 2006;12(1).[Persian].
12. Najjarpour Ostadi S, esmkhani akbarinezhad H, Livarjani Sh. Studying the relations between personality characterisitics & irrational beliefs and job satisfaction among personnel of east Azerbaijan telecommunication department [PJS].J Product Manag . 2010;4:2(13)39-58[Persian].
13. Shafizadeh R. The relationship between resilience and the big five personality factors. Knowl Res Appl Psychol. 2012;13(49):95-102. https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=277505.
14. kalantar SM, Roshanchesli R, Gholamifesharaki M, Shaeiri MR, Zaferanieh M. Investigating the Relationship between Life Satisfaction and the Big Five Personality FactorsThe First National Conference on Sustainable Development in Iranian Education and Psychology. Tehran. International Center for Conferences and Seminars on Sustainable Development of the Islamic World. 2018
15. Nakaya M, Oshio A, Kaneko H. Correlations for adolescent resilience scale with big five personality traits. Psychol Reports. 2006;98(3):927-30. DOI:10.2466/pr0.98.3.927-930. [DOI:10.2466/pr0.98.3.927-930] [PMID]
16. Garousi Farshi MT, Mehryar AH, Ghazi Tabatabaei M. The use of personality tests NEO and the analytical characteristics and factor structure of university students in Iran. J Humanities. 2001; 11(39): 173-98. [Persian]. https://www.sid.ir/en/journal/.
17. Nojoumi S, Bahrami H. The role of personality traits in predicting military students resilience. Ebnesina.2013;15(44)35-42. DOI:10.1016/S0191-8869(03)00118-1. [DOI:10.1016/S0191-8869(03)00118-1]
18. McCrae RR, Costa Jr PT. A contemplated revision of the NEO Five-factor inventory. Personal individ differ. 2004;36(3):587-96. https://doi.org/10.1016/S0191-8869(03)00118-1 [DOI:10.1016/S0191-8869(03)00118-1.]
19. Zarqam Hajabi M, Beheshti E. The Relationship between resiliency and practice of religious beliefs with anxiety and depression among soldiers. J Mil Med. 2018;20(3):333-41.[persian].
20. Seyedfatemi N, Pourafzal F, Inanloo M, Haghani H and et al. Relationship between perceived stress with resilience among undergraduate nursing students. J Hayat. 2013;19(1):41-52. [Persian]. http://hayat.tums.ac.ir/article-1-457-en.html
21. Sarvghad S, Rezaei A, Fadaei-DA. The relationship between personality characteristics with coping strategies and subjective well-being of teachers. J new find psychol. 2010;5(16): 23-39.[Persian]. https://www.sid.ir/en/Journal/ViewPaper.aspx?ID=218118.
22. Campbel-sills L, Cohan S.L and Stein MB. Relationship of resilience to personality, coping, and psychiatric symptoms in young adults.Behav res therapy. 2006;44(4):585-99. https://doi.org/10.1016/j.brat.2005.05.001 [DOI:10.1016/j.brat.2005.05.001.] [PMID]
23. Qolizadeh Z, Barzegari L, Qaribi H, Babapour J. Investigating the relationship between five personality factors (NEO FFI's) and marital satisfaction.clin psychol personal. 2010;17(43):57-66. https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=211376
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Saadatazhar H, Sobhi Gharamaleki N, Zargham hajebi M. Resilience Model Based on Personality Traits by the Mediating Role of Perceived Stress in the Military. J Police Med. 2022; 11 (1)
URL: http://jpmed.ir/article-1-946-fa.html

سعادت اظهر حمید رضا، صبحی قراملکی ناصر، ضرغام حاجبی مجید. مدل تاب‌آوری بر اساس صفات شخصیتی با میانجی‌گری استرس ادراک‌شده در افراد نظامی. نشریه طب انتظامی. 1400; 11 (1)

URL: http://jpmed.ir/article-1-946-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 11، شماره 1 - ( 11-1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها
نشریه علمی پژوهشی طب انتظامی Journal of Police Medicine
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 28 queries by YEKTAWEB 4419