[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: سال 11، شماره 1 - ( 11-1400 ) ::
جلد 11 شماره 1 برگشت به فهرست نسخه ها
ارتباط حساسیت در روابط متقابل با کیفیت زندگی بازنشستگان نیروهای مسلح
مهدی حسنی1، شادی باقری2، شهرزاد باقری3، اسعد رعنایی4، نورالدین نیک نام5
1- مرکز تحقیقات علوم شناختی و رفتاری در پلیس، معاونت بهداشت، امداد و درمان، نیروی انتظامی، تهران، ایران
2- گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
3- گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران
4- مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
5- ، گروه بهداشت عمومی، دانشکده علوم پزشکی تربت جام، تربت جام، ایران ، niknamn1@trjums.ac.ir
چکیده:   (6444 مشاهده)
اهداف: جمعیت ایران در مسیر سالمندی قرار دارد و کیفیت زندگی سالمندان نیروهای مسلح به دلیل ماهیت فعالیت حرفه‌ای در دوران پیش از بازنشستگی، نیازمند توجه ویژه است. هدف از این مطالعه، تعیین رابطه بین حساسیت در روابط متقابل با کیفیت زندگی بازنشستگان نیروهای مسلح تهران بود.
مواد و روش‌ها: این مطالعه از نوع مقطعی همبستگی و با رویکرد تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش را بازنشستگان نیروهای مسلح با سن بالای 65 سال و ساکن شهر تهران در سال‌های 99-1398 تشکیل دادند. با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه 373 نفر انتخاب شد که به روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسش‌نامه‌های حساسیت در روابط متقابل Boyce و Parker (1989) با روایی تأییدشده و پایایی 0/81 و همچنین پرسش‌نامه کیفیت زندگی مخصوص سالمندان (CASP-19) با روایی تأییدشده و آلفای کرونباخ 0/78 بود. پرسش‌نامه‌ها از طریق مصاحبه انفرادی رو در رو پرسشگران با بازنشستگان سالمند نیروهای مسلح صورت گرفت. ارتباط میان متغیرهای پژوهش با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و به کمک نرم‌افزا SPSS 22 بررسی شد.
یافته‌ها: از 373 نفر که در پژوهش شرکت کردند، 91/42 درصد (341 نفر) مشارکت‌کنندگان مرد بودند.75/06 درصد نمونه‌ها (280 نفر) 65-70 سال سن داشتند. نمره میانگین کل حساسیت در روابط متقابل فردی 35/83±57/17 و نمره میانگین کل کیفیت زندگی سالمندان 26/34±58/00 بود. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که سطح معناداری بین حساسیت در روابط متقابل و کیفیت زندگی در سالمندان، برابر 0/41 بود (0/05>P-Value). نمره حساسیت بین فردی و ابعاد آن در سطح ضعیف و نمره کیفیت زندگی سالمندان و ابعاد آن، در سطح خوب بود.
نتیجه‌گیری: وضعیت کلی حساسیت در روابط متقابل فردی با کیفیت زندگی در بازنشستگان سالمند نیروهای مسلح ساکن تهران، کمی مطلوب‌تر از نمرات مربوط به مطالعات جمعیت عمومی سالمندان کشور است. این موضوع می‌تواند با ساختار نظام‌مند نیروهای مسلح، تأکیدات و آموزش‌های مستمر حین خدمت، وجود کانون‌های بازنشستگی فعال و همچنین ادامه ارتباط با افراد همکار مرتبط باشد.
شماره‌ی مقاله: 3
واژه‌های کلیدی: کیفیت زندگی [MeSHروابط بین فردی [MeSHپرسنل نیروهای مسلح [MeSHبازنشستگی [MeSH]
متن کامل [PDF 516 kb]   (895 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشی اصيل | موضوع مقاله: روان‌شناسی انتظامی
دریافت: 1400/2/18 | پذیرش: 1400/8/17 | انتشار: 1400/10/10
چکیده گسترده [HTM 35 KB]  (15 دریافت)
فهرست منابع
1. Sander M, Oxlund B, Jespersen A, Krasnik A, Mortensen EL, Westendorp RGJ, et al. The challenges of human population ageing.Age Aging. 2015;44(2):185-7 [DOI:10.1093/ageing/afu189] [PMID] [PMCID]
2. Flatt T. A New definition of aging? Front Genet. 2012;3:148. [DOI:10.3389/fgene.2012.00148]
3. Azizi Zeinalhajlu A, Amini A, Tabrizi JS. Consequences of population aging in Iran with emphasis on its increasing challenges on the health system (Literature Review). Depiction Health. 2015;6(1):54-64. . [Persian]. https://doh.tbzmed.ac.ir/Article/doh-117.
4. Khodamoradi A, Hassanipour S, Daryabeigi Khotbesara R, Ahmadi B. The trend of population aging and planning of health services for the elderly.J Torbat Heydarieh Univ Med Sci. 2018;6(3):81-95. [Persian]
5. [Persian]. http://eprints.thums.ac.ir/1144/.
6. Ghanbari Moghadam A, Mohammadi Shahbolaghi F, Dalvandi A, Hoseinzade S. Relationship between lifestyle and general health among elderly people in Tehran. Salmand: Ir J Ageing. 2015;10(3):90-9. http://salmandj.uswr.ac.ir/article-1-830-en.html.
7. Maghsoudi A, Mohammadi Bavariani F, Salim S, Nejad-Haghighi E, Arabi H, Foruzanfar Z. The association between health promoting behaviors and quality of life in the elderly people of Ewaz, 2014-2015. Navid No. 2016;19(62):16-23. [Persian]. http://eprints.mums.ac.ir/10109/.
8. Saedi Z, Farahbakhsh K. Relation among quality of life, life style, academic performance with academic achievement in Isfahan university of medical sciences student's. Educ Strategy Med Sci. 2016;9(3):176-85. .[Persian]. http://edcbmj.ir/article-1-998-en.html
9. Brett CE, Gow AJ, Corley J, Pattie A, Starr JM, Deary IJ. Psychosocial factors and health as determinants of quality of life in community-dwelling older adults. Qual Life Res.. 2012;21(3):505-16. https://doi.org/10.1007/s11136-011-9951-2 [DOI:10.1007/s11136-011-9951-2.] [PMID]
10. Panaghi L, Abarashi Z, Mansoori N, Dehghani M. Quality of life and related demographic factor of the elderly in Tehran. IJOA. 2010;4(2):77-87. http://salmandj.uswr.ac.ir/article-1-327-en.html.
11. Keshavarzafshar H, Eskandari N, Ghanbarian E, Anisi J, Rah Nejat A. The role of demographic variables and mental health in life quality of military retirees forces. J Nurse Physician War. 2018;5(17):46-54. [Persian] http://npwjm.ajaums.ac.ir/browse.php?a_id=484&sid=1&slc_lang=en
12. Stolzenberg RM, Lindgren J. Retirement and death in office of US Supreme Court justices. Demogr. 2010;47(2):269-98. doi: 10.1353/dem.0.0100. [DOI:10.1353/dem.0.0100] [PMID] [PMCID]
13. Goudarz talejerdi M, Vahdaninia V. The relationship between "Quality of life" and social support of the retired military personnel. Mil Caring Sci. 2019;5(4):263-72. [Persian]. https://www.sid.ir/en/Journal/ViewPaper.aspx?ID=690432. [DOI:10.29252/mcs.5.4.263]
14. Pirouz F, Mohammadi Shahbolaghi F, Foroughan M. Prevalence of physical diseases and disorders in retired armed forces; a case study of Tehran city, Iran. Ir J War Public Health. 2017;9(1):53-60. [Persian]. https://ijwph.ir/article-1-630-en.html. [DOI:10.18869/acadpub.ijwph.9.1.53]
15. Vojudi B, Otared N, poursharifi H. On the comparison of interpersonal sensitivity and assertiveness between drug-dependent persons and ordinary people. Sci q Res Addict. 2015;8(31):109-18. [Persian]. http://etiadpajohi.ir/article-1-209-en.html
16. Harper A. The Soldier 360° Orgram: Strengthening Combat-Exposed, Noncommisioned US Army Officers' Interpersonal Sensitivity. Walden University. ProQuest Dissertations Publishing, 2017. 10272849.ACCESS DENNIED. 2017. http://scholarworks.waldenu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4713&context=dissertations.
17. Salehi A, Baghban I, Bahrami F, Ahmadi SA. The effect of emotion regulation training based on dialectical behavior therapy and gross process model on symptoms of emotional problems. JRes Med Sci. 2012;14(2):49-55. [Persian]. https://sites.kowsarpub.com/zjrms/articles/93581.html.]
18. Baradaran M, Tahmasebi M, MirzaeiM. The moderating role of social support in the relationship between interpersonal sensitivity and cyber addiction. Soc Psychol Res. 2021;10(40):119-34. [Persian] https://dx.doi.org/10.22034/spr.2021.127717
19. Rezaei N, Sohrabi A, Zoghipaidar MR. The effectiveness of compassion focused therapy on impulsiveness, interpersonal sensitivity and self-mutilation in borderline personality disorder. Knowl res Appl Psychol. 2018; 19(4):44-55. [Persian] https://dx.doi.org/10.30486/jsrp.2018.545636
20. Narimani M, Porzoor P, Basharpour S. Comparison of interpersonal sensitivity and emotional balance in students with and without specific learning disorder. J Learn Disabil. 2015;5(1):125-41. [Persian]. http://jld.uma.ac.ir/article_367.html?lang=en.
21. Wedgeworth M, LaRocca MA, Chaplin WF, Scogin F. The role of interpersonal sensitivity, social support, and quality of life in rural older adults. Geriatr Nurs. 2017;38(1):22-6. https://doi.org/10.1016/j.gerinurse.2016.07.001 [DOI:10.1016/j.gerinurse.2016.07.001.] [PMID]
22. Najjarpoor Mohammadabadi E, Ghanbari Hashemabadi B, Mazaheri M. The effectiveness of brief object relations psychotherapy on reduction of interpersonal sensitivity, interpersonal awareness and need for approval of individuals with avoidant personality syndrome. Couns Cult Psychother. 2017;8(31):79-104. [persian]. https://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2017.24455.1589.
23. Narimani M, Amini M, Abolghasemi A, Zahed Babolan A. comparison of mindfulness and anxiety Sensitivity among students with compulsive hoarding and body dysmorphic. J Clin Psychol. 2013;5(3):23-33. [Persian]. https://dx.doi.org/10.22075/jcp.2017.2133.
24. Majideh HK, Nahid R, Ehya G, Maryam N, Montazeri A. Validity and reliability of the persian version of the elderly quality of life validity questionnaire (CASP-19). Payesh. 2017;16(3):422-31.- [Persian]. http://payeshjournal.ir/article-1-166-en.pdf.
25. Ebrahimi TM, Ghofranipour F, Hajizadeh E, Abedini M, Montazeri A. Information source, educational needs and favorite training methods of reproductive age women with vaginitis. Payesh. 2016;15(4):431-42. [Persian]. https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?ID=504984.
26. Byramy M, Hashemy T, Ashory M. Effectiveness of emotional regulation training on students social adaptation and interpersonal sensitivity. Soc Psychol Res. 2017;7(27):1-14. [Persian].
27. http://www.socialpsychology.ir/&url=http://www.socialpsychology.ir/article_67082.html?lang=en.
28. Asemi N, Chitsaz A, Asgari K, Mehrabi H, Jahanbazi A. Cognitive_ behavioral stress management and its impact on somatization, obsessive-compulsive disorder, interpersonal relationship sensitivity and Vertigo signs in females with somatoform Vertigo. J Adv Med Biomed Res. 2013;21(88):63-75. [Persian]. http://repository.zums.ac.ir/id/eprint/3708/.
29. Wilhelm K, Boyce P, Brownhill S. The relationship between interpersonal sensitivity, anxiety disorders and major depression. J Affect Disord. 2004;79(1-3):33-41. https://doi.org/10.1016/S0165-0327(02)00069-1 [DOI:10.1016/S0165-0327(02)00069-1.]
30. Masillo A, Valmaggia L.R, Saba R, Brandizzi M, Lindau J, Solfanelli A, et al. Interpersonal sensitivity and functioning impairment in youth at ultra-high risk for psychosis. Eur Child Adolesc Psychiatr. 2016;25(1):7-16. [DOI:10.1007/s00787-015-0692-6] [PMID]
31. Rimaz S, Abolghasemi J, Seraji S. The relationship of different dimensions of social support with older adults' quality of life in the 8th district of Tehran in 2013. J Edu community Health. 2015;2(1):29-37. [Persian]. http://jech.umsha.ac.ir/article-1-102-en.html.
32. Tavana MM. Determining the status of different dimensions of NAJA retirees' health and promoting these dimensions. J Police Med. [Persian]. http://dx.doi.org/10.30505/9.4.3.
33. Hosseini A, Mjdy A, Hassani G. Investigating the role of social support on the quality of life of the elderly in Mashhad in 2014. J Gerontol. 2016;1(2):10-8. [Persian]. http://joge.ir/article-1-97-en.html. [DOI:10.18869/acadpub.joge.1.2.10]
34. Shaabani J, Rahgoi A, Nourozi K, Rahgozar M, Shaabani M. The relationship between self-efficacy and quality of life among elderly people. Salmand: J Aging. 2017;11(4):518-27. . [Persian]. https://salmandj.uswr.ac.ir/article-1-1170-en.html. [DOI:10.21859/sija-1104518]
35. Babak A, Daneshpajouhnejad P, Davari S, Aghdak P, Pirhaji O, Jahangiri O. Quality of life among the elderly under the protection of health and treatment centers in Isfahan Province, Iran, and its relationship with depression and body mass index. JOIMS. 2016;34(393):885-92. . [Persian]. https://www.researchgate.net/publication/317011804.
36. Menlibayeva K, Karp L, Baigulova G, Baigenzheeva R, Baldanbayeva D, Karpikbayeva ZA. Assessment of quality of life of retired population. Educ Chang Soc. 2016;1:41-6. https://www.ijrssh.com/admin/upload/1443860347_K_K_Menlibayeva_6.pdf . [DOI:10.15181/atee.v1i0.1316]
37. Aydın A, Hiçdurmaz D. Interpersonal sensitivity and nursing. J Psychiatr Nurse 2016;7(1)45-9. DOI: 10.5505/phd.2016.96158. [DOI:10.5505/phd.2016.96158]
38. Tajigharajeh S, Safari M, Sarboozi Hosein Abadi T, Sarboozi Hosein Abadi Sh, Kargar M, Panahi M, et al. Determining the relationship between emotional intelligence and interpersonal sensitivity with quality of work life in nurses. J Educ Health Promot. 2021:10(1):174-83. DOI:10.4103/jehp.jehp_612_20.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Hasani M, Bagheri S, Bagheri S, Ranaei A, Niknam N. The Relation between "Interpersonal Sensitivity" and "Quality of life" in the Armed Forces Retirees. JPMed 2022; 11 (1)
URL: http://jpmed.ir/article-1-1016-fa.html

حسنی مهدی، باقری شادی، باقری شهرزاد، رعنایی اسعد، نیک نام نورالدین. ارتباط حساسیت در روابط متقابل با کیفیت زندگی بازنشستگان نیروهای مسلح. نشریه طب انتظامی. 1400; 11 (1)

URL: http://jpmed.ir/article-1-1016-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
سال 11، شماره 1 - ( 11-1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها
نشریه علمی پژوهشی طب انتظامی Journal of Police Medicine
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 28 queries by YEKTAWEB 4570