[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: دوره 11، شماره 1 - ( 11-1400 ) ::
جلد 11 شماره 1 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه اثر بخشی درمان شناختی ـ رفتاری و درمان پذیرش و تعهد بر خود کارآمدی درد و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به کمردرد مزمن
ناصر امینی صدر*1، بهنام مکوندی2، پرویز عسکری2، ناصر سراج خرمی2
1- گروه روان‌شناسی سلامت، واحد بین المللی خرمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، خوزستان، ایران
2- گروه روان‌شناسی واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
چکیده:   (1114 مشاهده)
اهداف: در میان دردهای مزمن، کمر درد مزمن یکی از فراگیرترین انواع درد است. در این تحقیق هدف مقایسه اثربخشی درمان شناختی-رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در بیماران مبتلا به کمر درد مزمن بر خودکارآمدی درد و کیفیت زندگی بود.
مواد و روش‌ها: تحقیق حاضر آزمایشی از نوع پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری همراه با گروه شاهد است که از بهمن‌ماه سال 1398 تا اسفند سال 1399 انجام شد. جامعه آماری این پژوهش، تمامی بیماران مراجعه‌کننده دارای کمردرد مزمن به بخش تخصصی کلینیک الزهرا حکیمیه در شهر تهران بود. جمعیت نمونه تحقیق شامل ۴۵ نفر بود که به روش هدفمند و در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه‌ 15 نفره قرار داده شدند. مداخله درمانی برای گروه اول، درمان شناختی-رفتاری و برای گروه دوم درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بود و برای گروه کنترل هیچ آموزشی درنظر گرفته نشد. ابزار مورد استفاده، پرسش‌نامه‌های اطلاعات جمعیت‌شناختی، خودکارآمدی درد و کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی بود. فرضیه‌های پژوهش به صورت جداگانه با استفاده از تحلیل کوواریانس تک‌متغیری بررسی شدند.
یافته‌ها: در این پژوهش 45 بیمار (33 مرد و 12 زن) با میانگین سنی 14/09±41/18 سال شرکت کرده بودند. نسبت F تحلیل کوواریانس تک‌متغیره برای تفاوت تمامی متغیرهای وابسته بین گروه‌های آزمایش و گروه کنترل معنا‌دار بود (0/001>p). در ادامه به منظور مقایسه اثربخشی دو روش درمانی بر خودکارآمدی درد و کیفیت زندگی از نتایج آزمون تعقیبی بنفرونی استفاده شد. تفاوت بین میانگین گروه درمان شناختی-رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خودکفایتی درد و کیفیت زندگی در هر دو مرحله پس‌آزمون و پیگیری معنادار نبود (0/05<p). بنابراین اثربخشی دو روش درمانی بر خودکفایتی درد و کیفیت زندگی این بیماران یکسان بود.
نتیجه‌گیری: اثربخشی هر دو روش درمانی شناختی-رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در افزایش خودکارآمدی درد و کیفیت زندگی در بین بیماران کمردرد مزمن اثربخش است اما بین دو روش درمانی مذکور تفاوت معناداری وجود ندارد.
شماره‌ی مقاله: 13
واژه‌های کلیدی: درمان شناختی-رفتاری [MeSHدرمان مبتنی بر پذیرش و تعهد [MeSHخودکارآمدی [MeSHکیفیت زندگی [MeSHکمردرد مزمن [MeSH]
متن کامل [PDF 634 kb]   (1012 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشی اصيل | موضوع مقاله: روان‌شناسی انتظامی
دریافت: 1400/7/4 | پذیرش: 1400/8/22 | انتشار: 1400/12/23
چکیده گسترده [HTM 38 KB]  (21 دریافت)
فهرست منابع
1. Ajimsha MS, Majeed NA, Chinnavan E, Thulasyammal RP. Effectiveness of autogenic training improving motor performances in parkinson's disease. complement Ther Med. 2014;22(3):419-25. doi: 10.1016/j.ctim.2014.03.013. [DOI:10.1016/j.ctim.2014.03.013] [PMID]
2. Cohen M, Quintner J, Van Rysewyk S. Reconsidering the international association for the study of pain definition of pain. Pain Rep. 2018;3(2):e634. doi:10.1097/PR9.0000000000000634. [DOI:10.1097/PR9.0000000000000634] [PMID] [PMCID]
3. Hartvigsen J, Hancock MJ, Kongsted A, Louw Q, Ferreira ML, Genevay S, et al. What low back pain is and why we need to pay attention. Lancet. 2018;391(10137):2356-67. doi: 10.1016/S0140-6736(18)30480-X. [DOI:10.1016/S0140-6736(18)30480-X]
4. Angst F, Benz T, Lehmann S, Wagner S, Simmen BR, Sandòr PS, et al. Extended overview of the longitudinal pain-depression association: A comparison of six cohorts treated for specific chronic pain conditions. J Affect Disord. 2020;273:508-16. [DOI:10.1016/j.jad.2020.05.044] [PMID]
5. Hartvigsen J, Christensen K, Frederiksen H. Back pain remains a common symptom in old age. A population-based study of 4486 Danish twins aged 70-102. Eur Spine J. 2003;12(5):528-34. doi: 10.1007/s00586-003-0542-y. [DOI:10.1007/s00586-003-0542-y] [PMID] [PMCID]
6. Asghari Moqaddam MA, Rahmati N, Shoeyri MR. The mediational role of pain self-efficacy and fear of movement in explaining the relationship between chronic pain and disability. J Clin Psychol Stud. 2012;2(6):141-68. [Persian]. https://www.magiran.com/paper/1162900/?lang=en
7. Bento TPF, Genebra CVDS, Maciel NM, Cornelio GP, Simeao SFAP, Vitta A. Low back pain and some associated factors: is there any difference between genders? Braz J Phys Ther. 2020;24(1):79-87. doi: 10.1016/j.bjpt.2019.01.012. [DOI:10.1016/j.bjpt.2019.01.012] [PMID] [PMCID]
8. Shojaedin S.A., Ghasemi F.(2014), The effects of two methods exercise therapy on military personnel with chronic low back. J Mil Med. 2014;16(1):1-7. [Persian]. https://militarymedj.ir/article-1-1189-en.html
9. Rahimian Boogar E. The effect of cognitive-behavioral group therapy on improving the multidimensional pain symptoms of the patients with chronic low back pain; A 4 months follow up. J Mil Health Sci. 2011;9(3):199-208. [Persian]. https://www.sid.ir/en/Journal/ViewPaper.aspx?ID=213096
10. Bandura A. (1994). Self-Efficacy. In V. S. Ramachaudran (Ed.), Encyclopedia of Human Behavior (Vol. 4, pp. 71-81). New York: Academic Press. (Reprinted in H. Friedman (Ed.) (1998). Encyclopediaof Mental Health. San Diego: Academic Press). https://www.scirp.org/(S(lz5mqp453edsnp55rrgjct55))/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=1539276
11. Ebrahimi I, Negahban Siouki H, Shaterzadeh M J. Evaluation and treatment of lumbar-pelvic lesions "A new approach in the treatment of low back pain". 1st ed. Tehran, Iran: Danesh Faryar; 2001. 572 p. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7271/#top
12. .Asghari Moghaddam MA. Change in the concept of pain over time. J Clin Psychol Personal. 2015;13(2):165-72. [Persian]. http://cpap.shahed.ac.ir/article_2754_c779ab89566d0eb18963043394d67846.pdf?lang=en
13. Asghari Moghaddam M. A,Golak, N. Reliability and validity of the west-haven multidimensional pain inventory-farsi language version (MPI-F). J Psychol. 2008;12(45):50-71. https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?ID=152415
14. Kiani.S, Sabahi.P, Makvand Hosseini. SH, Rafieinia.P, Al-Bouye.M. Comparison of the effectiveness of acceptance and commitment-based therapy and positive cognitive-behavioral therapy on the pain self-efficacy of patients with chronic pain. J Psychol Sci.2020;19(89):567-78. [Persian].
15. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=509299
16. Razavi.B. Shahnam Aboalghasimi.SH , Akbari.B, Nadirinabi.B(2019). Effectiveness of acceptance and commitment therapy on feeling hope and pain management of women with chronic pain. J Anesthesiol pain. 2019;10(1):36-49. [Persian]. https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?ID=776551
17. Oraki M, Mahdizadeh A, Dortaj A. Comparing the effectiveness of emotion regulation-focused cognitive-behavior therapy and acceptance and commitment therapy on reducing the backache symptoms and depression and increasing life satisfaction in women suffering from chronic backache with commorbid major depressive disorder. Health Psychol. 2018;7(26):25-43. [Persian]. https://hpj.journals.pnu.ac.ir/article_4969.html?lang=en
18. Rezaian.M, Ebrahimi.A, Zargham.M. Treatment based on acceptance and commitment to catastrophic and disabling pain in women with chronic pelvic pain. J Cogn Behav Sci Res. 2(7). [Persian]. https://cbs.ui.ac.ir/article_17344.html
19. Nicholas MK. The pain self-efficacy questionnaire: Taking pain into account. Eur J Pain. 2007;11(2):153-63. doi: 10.1016/j.ejpain.2005.12.008. Epub 2006 Jan 30. PMID: 16446108. [DOI:10.1016/j.ejpain.2005.12.008] [PMID]
20. Anvari MH, Ebrahimi A, Neshatdoost HT, Afshar H, Abedi A. The effectiveness of group-based acceptance and commitment therapy on pain-related anxiety, acceptance of pain and pain intensity in patients with chronic pain. J Isfahan Med School. 2014;32(295):1-10. [Persian]. https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=407875
21. Feros DL, Lane L, Ciarrochi J, Blackledge JT. Acceptance and commitment therapy (ACT) for improving the lives of cancer patients: a preliminary study. Psychooncology. 2013;22(2):459-64. doi: 10.1002/pon.2083. [DOI:10.1002/pon.2083] [PMID]
22. Hung CI, Liu CY, Fu TS. Depression: An important factor associated with disability among patients with chronic low back pain. Int J Psychiatry Med. 2015;49(3):187-98. doi: 10.1177/0091217415573937. [DOI:10.1177/0091217415573937] [PMID]
23. Chou YY, Lai YH, Wang SS, Shun SC. Impact of fatigue characteristics on quality of life in patients after heart transplantation. J Cardiovasc Nurs. 2017;32(6):551-9. doi: 10.1097/JCN.0000000000000400. [DOI:10.1097/JCN.0000000000000400] [PMID]
24. Kolivand PH, Nazari Mahin A, Jafari R. The effectiveness of cognitive behavioral therapy on decrease of the distress in patients with chronic pain. J Shefa Khatam. 2015;3(3):63-9. [Persian]. http://dx.doi.org/10.18869/acadpub.shefa.3.3.63 [DOI:10.18869/acadpub.shefa.3.3.63]
25. Corren J, Castro M, Chanez P, Fabbri L, Joish VN, Amin N, et al. Dupilumab improves symptoms, quality of life, and productivity in uncontrolled persistent asthma. Clin Trial. 2019;122(1):41-9. doi: 10.1016/j.anai.2018.08.005. [DOI:10.1016/j.anai.2018.08.005] [PMID]
26. Colle KFF, Vincent A, Cha SS, Loehrer LL, Bauer BA, Wahner-Roedler DL. Measurement of quality of life and participant experience with the mindfulness-based stress reduction program. Complement Ther Clin Pract. 2010;16(1):36-40. doi: 10.1016/j.ctcp.2009.06.008. [DOI:10.1016/j.ctcp.2009.06.008] [PMID]
ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA

Ethics code: IR.IAU.AHVAZ.REC.1399.012XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Amini Sadr N, Makvandi B, Askari P, Seraj Khorami N. Comparison of the Effectiveness between Cognitive-Behavioral and Acceptance and Commitment Therapies on Pain Self-Efficacy and Quality of life in Chronic Back Pain Patients. JPMed 2022; 11 (1)
URL: http://jpmed.ir/article-1-1053-fa.html

امینی صدر ناصر، مکوندی بهنام، عسکری پرویز، سراج خرمی ناصر. مقایسه اثر بخشی درمان شناختی ـ رفتاری و درمان پذیرش و تعهد بر خود کارآمدی درد و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به کمردرد مزمن. نشریه طب انتظامی. 1400; 11 (1)

URL: http://jpmed.ir/article-1-1053-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 11، شماره 1 - ( 11-1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها
نشریه علمی پژوهشی طب انتظامی Journal of Police Medicine
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 28 queries by YEKTAWEB 4570