[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: دوره 11، شماره 1 - ( 11-1400 ) ::
جلد 11 شماره 1 برگشت به فهرست نسخه ها
اثربخشی پروتکل مداخله‌ای-حمایتی بر خودتخریبی و سواد رسانه‌ای در جامعه متأثر از طوفان رسانه‌ای (وابسته به تکنیک پرتاب میان گرگ‌ها)
حمیدرضا عبدلی1، معصومه آزموده*2، محمود طباطبایی3، مهران صمدی4
1- گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
2- گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران ، mas_azemod@yahoo.com
3- گروه فیزیولوژی، دانشکده علوم پزشکی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.
4- گروه علوم ارتباطات اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.
چکیده:   (398 مشاهده)
اهداف: رسانه‌های اجتماعی علاوه بر جنبه اطلاع‌رسانی می‌توانند آسیب‌های روانشناختی نیز ایجاد نمایند. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی پروتکل مداخله‌ای-حمایتی بر خودتخریبی و سواد رسانه‌ای کارکنان یک دانشگاه نظامی انجام شد.
مواد و روش‌ها: پژوهش از نظر هدف کاربردی و در گروه طرح‌های شبه‌آزمایشی است. جامعه آماری مشتمل بر تمامی کارکنان یک دانشگاه نظامی در سال 1400- 1399 بود. نمونه این تحقیق 40 نفر از کارکنان بودند که به شیوه غیراحتمالی و در دسترس گزینش شدند و در دو گروه 20نفره آزمون و کنترل تقسیم شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، مقیاس رفتارهای خودتخریب‌گرانه آقا محمدیان شعرباف و مرادیان (1391) و سواد رسانه‌ای فلسفی (1393) بود. پروتکل مداخله‌ای شامل کارگاه‌های آموزش گروهی به مدت 10 جلسه و به صورت 2 جلسه در هفته در پنج هفته متوالی بود که بر گروه آزمایش اجرا شد. جهت آزمون اثربخشی پروتکل مداخله‌ای–حمایتی بر خودتخریبی و سواد رسانه‌ای از تحلیل کوواریانس و نرم افزار SPSS 26 نسخه بهره‌گیری شد.
یافته‌ها: از میان 40 شرکت‌کننده در پژوهش، 57/5 درصد از افراد بین 20 تا 30 سال (23 نفر) و مرد بودند. به ترتیب بیشترین و کمترین فراوانی تحصیلات مربوط به افراد دارای کارشناسی (50 درصد) و مدرک دکترا (7/5 درصد) بود. میانگین نمرات خودتخریبی در گروه آزمایش با اجرای مداخله از 14/35±115/50 در مرحله پیش‌آزمون به 15/09±77/75 در مرحله پس‌آزمون کاهش و میانگین نمرات سواد رسانه‌ای در گروه آزمایش در وضعیت پیش‌آزمون از 7/81±45/30 به 7/12±62/60 در مرحله پس‌آزمون افزایش یافت. سطح معناداری تمامی آزمون‌ها کمتر از خطای 0/05 به‌دست آمد و فرضیه تحقیق تأیید شد.
نتیجه‌گیری: با توجه به تأثیر معنادار پروتکل مداخله‌ای–حمایتی بر خودتخریبی و سواد رسانه‌ای، بکارگیری از این پروتکل به منظور کنترل آسیب‌های ناشی از طوفان رسانه‌ای کاربردی است.
شماره‌ی مقاله: 10
واژه‌های کلیدی: پروتکل [MeSHخودتخریبی [MeSHرسانه اجتماعی [MeSH
متن کامل [PDF 519 kb]   (163 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشی اصيل | موضوع مقاله: روان‌شناسی انتظامی
دریافت: 1400/6/4 | پذیرش: 1400/8/17 | انتشار: 1400/11/1
چکیده گسترده [HTM 46 KB]  (8 دریافت)
فهرست منابع
1. AghaMohammadianSharabaf H, Moradian Z, Baensaf N. Self-destructive behaviors and psychological correlates among students of Ferdowsi University of Mashhad. Res Clin Psychol Couns. 2012;2(2):5-24.[Persian]. https://dx.doi.org/10.22067/ijap.v2i2.3128
2. Jangi P, Ramak N, Sangani A. Comparative study of self-destructive behaviors, irrational beliefs, and emotional distress tolerance in two male groups of recovering from addiction to narcotics and stimulants. Iran J Forensic Med. 2019;24(4):17-22. [Persian]. https://sjfm.ir/browse.php?a_id=947&sid=1&slc_lang=en
3. Kim SB, Jang JI. The relationship between adolescents' stress coping behavior and gambling addiction: mediating effect of irrational belief of gambling. J Korea Acad Ind Coop Soc. 2016;17(4):85-91. doi:10.5762/KAIS.2016.17.4.85 [DOI:10.5762/KAIS.2016.17.4.85]
4. Molavi Z, Qaedifard M. The role of media in the development of public relations. JPR.2012;83:20-5. [Persian]. http://ensani.ir/fa/article/download/304524.
5. Smailhodzic E, Hooijsma W, Langley D, Boonstra A. Social media use in healthcare:A systematic review of effects on patients and on their relationship with healthcare professionals.BMC Health Serv Res. 2016;16(1): 442-5. DOI:10.1186/s12913-016-1691-0. [DOI:10.1186/s12913-016-1691-0] [PMID] [PMCID]
6. Hamedi M. Socio-cultural factors related to students' media literacy. Media Stud. 2011;7(19):73-86. [Persian]. https://mediastudies.srbiau.ac.ir/article_4215.html
7. Kianeh P. Soft war psychological operations in the information age. 2016 1-15; Tehran Int Conf Manag Econ 21Century. [Persian]. https://www.sid.ir/fa/seminar/ViewPaper.aspx?ID=50720
8. Farrokhi M, Shahbazi A. Identifying the techniques of psychological operations of the Saudi media against the Islamic Republic of Iran in the Mena incident (Case study of Al-Arabiya, Kalma and Al-Sharq Al-Awsat news sites). Basij Strateg Stud. 2016;19(70):103-27. [Persian]. http://ensani.ir/fa/article/download/365687
9. Kalantari A, Hosseini H, Alipour A.Measuring The impact of gender on media consumption in Iran. J Women Dev Pplitics. 2012;10(4):79-99. [Persian]. https://www.researchgate.net/publication/342068615_The_impact_of_gender_on_media_consumption_in_Iran
10. Falsafi SGH. A comparative approach to media literacy in developing countries. Media Stud. 2015;9(24):159-74. [Persian]. https://mediastudies.srbiau.ac.ir/m/article_7046.html?lang=en
11. Roshan Del Arbatani T, Amiri A. A study of students' media consumption pattern and their influence on the media with the aim of police educational planning. Soc Secur Stud. 2011;25:83-105. [Persian]. https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=150525
12. Forghani MM, shamsaeinia R. Approach to the process of interaction between the mass media and new communication technologies; case study representation the resistance economy in Telegram channel and online website news agency close to dominant discourses. New Media Stud. 2017;3(10):209-58. [Persian]. Doi:10.22054/cs.2017.21482.210
13. Montazer Ghaem M, Haji Kazem Tehrani F. Media literacy and mothers' monitoring practices on adolescent satellite TV consumption. Rasaneh. 2014;25(4):19-44. [Persian]. magiran.com/p1380059.
14. Heravi M, Behzadi Nejad M, Saeid M. A Comparative study of emotion regulation among police university students and nonmilitary university students. J Police Med. 2021;10(3):219-24. [Persian]. Doi: 10.30505.10.3.217.
15. Lotfi Kashani F, Vaziri S. The effect of dialectical behavioral therapy in decreasing the symptoms of borderline personality disorder. J Tought Behav.Clin Psychol. 2013;8(28):27-36. [Persian]. https://jtbcp.riau.ac.ir/article_4.html?lang=en
16. Falsafi SGH.Investigating the relationship between media literacy and lifestyle (Case study: 15-18 year old high school adolescents in Tehran's sixth district). [dissertation]. Social Communication Sciences (MI): Islamic Azad University, East Tehran Branch; 2014.
17. Gholami S, Hassani F, Keshavarzi Arshadi F, Golshani F. The effectiveness of teaching dialectical behavior therapy skills on resilience of opium addicts in detoxification phase. J Mashhad Univ Med Sci. 2019;61(1):69-78. [Persian]. doi:10.22038/mjms.2019.13779
18. Sharifi Rahnemoo M, Seraji F, Sharifi Rahnemoo S. Media literacy needs of undergraduate students. Higher Edu Curric. 2018;9(18):71-93. [Persian]. http://www.icsajournal.ir/article_82902.html?lang=en
19. Khojasteh S, Mir Hosseini A. The relationship between social networks and mental health and national and religious identity of secondary high school students in district 1 of Kerman city. Iran J Edu Soc. 2018;11:99-112. [Persian]. http://health.1mrss.ir/health/5846390/html
20. Porjebeli R, Rezaei S. Investigating the relationship between use of virtual (social) networks and family cohesion among city of Naghade families. J Psychol Stud. 2018;10(38):21-42. [Persian]. https://www.sid.ir/en/Journal/ViewPaper.aspx?ID=652425
21. Matani M, Gholizadeh N, Rashidi E, Fallah A. The role and function of mass media in the sense of social security of citizens in Tehran. J Soc Sci. 2017;11(38):37-54. [Persian]. http://jss.iau-shoushtar.ac.ir/article_533405.html?lang=en
22. Farhadini M, Malekshahi F, Jalilvand M, Foroughi S, Rezaii S. Study of relatioship between the Internet addication and general health of students of Lorestan university of medical sciences in 2013. Yafte. 2016;17(4):62-74. [Persian]. https://yafte.lums.ac.ir/browse.php?a_id=2143&sid=1&slc_lang=en.
23. Lipschitz J, Torous J. Why you may want to swipe left on social media, Psychatr Time. 2020;37(3). https://www.psychiatrictimes.com
24. WormwoodID JB, Lin YR., Lynn SK, Barrett L F, Quigley K. Psychological impact of mass violence depends on affective tone of media content. PLOSONE. 2021;14(4). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0213891 [DOI:10.1371/journal.pone.0213891.] [PMID] [PMCID]
25. Tripathi M, Singh SH, Ghimire S, Shukla S, Kumar Sh .Effect of social media on human health. Virol Immunol J. 2018;2(2): 1-3. [DOI:10.23880/VIJ-16000144]
26. https://www.researchgate.net/publication/323486379_Effect_of_Social_Media_on_Human_Health
27. Tafawa AO, Viswanath K ,Kawachi I, Williams DR. Mass media exposure, social stratification, and tobacco consumption among Nigerian adults. Cancer Causes Control. 2012;1:45-55. DOI:10.1007/s10552-012-9898-9 [DOI:10.1007/s10552-012-9898-9] [PMID]
28. Graham CL. The psychological effects of TV News. psychlol today. 2012:1-5. https://www.psychologytoday.com/us/blog/why-we-worry/201206/the-psychological-effects-tv-news
29. Lau AY, Gabarron E, Armayones M. Social media in health - what ?are the safety concernsfor health consumers? .Health Inf Manag J. 2012;41(2):30-5. doi::10.1177/183335831204100204. [DOI:10.1177/183335831204100204] [PMID]
30. Sarukhani B, Safaei D. Violence in the Iranian press and its effect on the audience.QJS. 2005;1(3). [Persian]
31. Bahadori Khosroshahi J, Barghi I. Role of parents 'media literacy and social identity on students' media consumption. J New Media Sci. 2018;4(14):290-316. [Persian]. doi: 10.22054/nms.2018.20409.187
32. Hosseini M, Jahed H. Explaining the mission of academia and academics in combating soft warfare. Sci J Soft Power Stud. 2013:3(9):41-62. [Persian]. http://www.spba.ir/article_41411.html
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Abdoli H, Azmodeh M, Tabatabai M, Samadi M. The Effectiveness of Intervention-Support Protocol on Self-Destruction and Media Literacy in Media Storm Affected Society (Depending on the Technique of Throwing among Wolves). J Police Med. 2022; 11 (1)
URL: http://jpmed.ir/article-1-1044-fa.html

عبدلی حمیدرضا، آزموده معصومه، طباطبایی محمود، صمدی مهران. اثربخشی پروتکل مداخله‌ای-حمایتی بر خودتخریبی و سواد رسانه‌ای در جامعه متأثر از طوفان رسانه‌ای (وابسته به تکنیک پرتاب میان گرگ‌ها). نشریه طب انتظامی. 1400; 11 (1)

URL: http://jpmed.ir/article-1-1044-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 11، شماره 1 - ( 11-1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها
نشریه علمی پژوهشی طب انتظامی Journal of Police Medicine
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 28 queries by YEKTAWEB 4419