logo
دوره 11، شماره 1 - ( 1401 )                   جلد 11 شماره 1 | برگشت به فهرست نسخه ها

Ethics code: IR.ARUMS.REC.1400.088


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Heidari F, Narimani M, Aghajani S, Basharpoor S. The Mediating Role of Moral Apathy in the Relationship between Childhood Maltreatment and Peer Rejection with Conduct Disorder Symptoms in Adolescents. J Police Med 2022; 11 (1) : e25
URL: http://jpmed.ir/article-1-1092-fa.html
حیدری فاضله، نریمانی محمد، اقاجانی سیف اله، بشرپور سجاد. نقش میانجی بی‌اشتیاقی اخلاقی در روابط بدرفتاری دورۀ کودکی و طرد همسال با نشانه‌های اختلال سلوک در نوجوانان. نشریه طب انتظامی. 1401; 11 (1)

URL: http://jpmed.ir/article-1-1092-fa.html


1- گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
2- گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران ، basharpoor_sajjad@yahoo.com
چکیده:   (2046 مشاهده)
اهداف: مشکلات سلوک در دورهٔ کودکی و نوجوانی می‌تواند پیش‌زمینه‌ای برای بزهکاری و رفتارهای ضداجتماعی در بزرگسالی باشد. هدف مطالعه حاضر تعیین نقش میانجی بی‌اشتیاقی اخلاقی در روابط کودک‌آزاری و طرد همسال با نشانه‌های اختلال سلوک در دانش‌آموزان بود.
مواد و روش‌ها: روش این مطالعه، توصیفی-همبستگی است. جامعهٔ آماری این پژوهش شامل تمامی دانش‌آموزان دوره‌های اول و دوم متوسطهٔ شهر ارومیه در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ بود. ۲۲۰ نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای انتخاب و به نسخه خودگزارشی پرسش‌نامهٔ توانایی‌ها و مشکلات (آلفای کرونباخ ۰/۷۸)، مقیاس آسیب‌های دورهٔ کودکی (آلفای کرونباخ ۰/۸۳)، مقیاس طرد اجتماعی همسال (آلفای کرونباخ ۰/۹۵) و مقیاس بی‌اشتیاقی اخلاقی (آلفای کرونباخ ۰/۹۱) پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از مدل‌یابی معادله ساختاری در قالب نرم‌افزار SmartPLS ۳ استفاده شد.
یافته‌ها: ۲۲۰ نفر با میانگین سنی ۱۶/۱۵ سال و انحراف معیار ۱/۵۴ در این پژوهش شرکت داشتند. نتایج مدل‌یابی معادلات ساختاری نشان داد که ضرایب مسیر مستقیم بدرفتاری دورهٔ کودکی (۰/۰۰۱p<؛۰/۳۸β=) و بی‌اشتیاقی اخلاقی (۰/۰۰۱p< ؛ ۰/۴۰β=) به نشانه‌های اختلال سلوک معنادار بود. همچنین ضرایب مسیر مستقیم بدرفتاری کودکی (۰/۰۰۱p< ؛ ۰/۴۲β=)و طرد همسال (۰/۰۱p< ؛ ۰/۳۲β=) بر بی‌اشتیاقی اخلاقی معنا‌دار بود. علاوه بر این، بدرفتاری دورهٔ کودکی و طرد همسال با میانجی‌گری بی‌اشتیاقی اخلاقی، اثر غیرمستقیمی بر نشانه‌های اختلال سلوک داشت.
نتیجه‌گیری: این نتایج نشان می‌دهد که علاوه بر اثر مستقیم بدرفتاری دورهٔ کودکی بر نشانه‌های اختلال سلوک، بی‌اشتیاقی اخلاقی به عنوان میانجی، اثرات بدرفتاری کودکی و طرد اجتماعی از طرف همسال بر نشانه‌های سلوک عمل می‌کند. نتایج این مطالعه می‌تواند در طراحی برنامه‌های پیشگیرانه و مداخلهٔ زودهنگام در اختلال سلوک مورد استفاده قرار گیرد.
شماره‌ی مقاله: e25
متن کامل [PDF 820 kb]   (1224 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشی اصيل | موضوع مقاله: روان‌شناسی انتظامی
دریافت: 1401/1/15 | پذیرش: 1401/3/31 | انتشار: 1401/5/8

فهرست منابع
1. Mash EJ, Wolfe DA. Abnormal child psychology. 7th edition. Amazon.2022. https://www.amazon.com/Abnormal-Child-Psychology-Eric-Mash/dp/1337624268
2. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 5th ed. Psychiatry. 2013. [DOI:10.1176/appi.books.9780890425787]
3. De Sanctisa VA, Nomurab Y, Newcornc JH, Halperinb JM. Childhood maltreatment and conduct disorder: Independent predictors of criminal outcomes in ADHD youth. Child Abuse Neglect. 2012;36:782-9. https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2012.08.003 [DOI:10.1016%2Fj.chiabu.2012.08.003] [PMID] [PMCID]
4. Hoeve M, Colins O F, Mulder EA, Loeber R, Stams G J, Vermeiren RR. The association between childhood maltreatment, mental health problems, and aggression in justice-involved boys. Aggress Behav. 2015;41(5):488-501. [DOI:10.1002/ab.21586] [PMID]
5. Wang X, Yang L, Gao L, Yang J, Lei L, Wang C. Childhood maltreatment and Chinese adolescents' bullying and defending: The mediating role of moral disengagement. Child Abuse Neglect. 2017;69:134-44. [DOI:10.1016/j.chiabu.2017.04.016] [PMID]
6. Richey A, Brown S, Fite PJ, Bortolato M. The role of hostile attributions in the associations between child maltreatment and reactive and proactive aggression. J Aggress Maltreat Trauma. 2016;25:1043-57. [DOI:10.1080/10926771.2016.1231148] [PMID] [PMCID]
7. Schwartz JA, Wright EM, Valgardson BA. Adverse childhood experiences and deleterious outcomes in adulthood: A consideration of the simultaneous role of genetic and environmental influences in two independent samples from the United States. Child Abuse Negl. 2019;88:420-31. [DOI:10.1016/j.chiabu.2018.12.022] [PMID] [PMCID]
8. Brown BB, Larson J. Peer relationships in adolescence. Handbook. 2009. [DOI:10.1002/9780470479193.adlpsy002004]
9. Boisvert S, Poulin F. Romantic relationship patterns from adolescence to emerging adulthood: Associations with family and peer experiences in early adolescence. J Youth Adolesc 2016;45(5):945-58. [DOI:10.1007/s10964-016-0435-0] [PMID]
10. Lev-Wiesel R, Sarid M, Sternberg R. Measuring social peer rejection during childhood: Development and validation. J Aggress. 2013;22:482-92. [DOI:10.1080/10926771.2013.785456]
11. O'hoyt D. Peer rejection in childhood as a risk factor for adult depression and maladaptive cognitive schemas: a retrospective study of undergraduate students. Dissertation. Chicago. Amazon. 2008. 108 P. https://www.amazon.com/Rejection-Childhood-Depression-Maladaptive-Cognitive/dp/B00FGVX9ZG
12. Wiley J and Sons. Handbook of child psychology, sixth edition Social, emotional, and personality development. 6th ed. 2006.1152 p. https://books.google.com/books/about/Handbook_of_Child_Psychology_Social_Emot.html?id=sg4Qr7qZrXYC
13. Platt B, Cohen Kadosh, K, Lau JYF. The role of peer rejection in adolescent depression. Depression and Anxiety. 2013;30(9):809-21. [DOI:10.1002/da.22120] [PMID]
14. Massing-Schaffer M, Helms SW, Rudolph KD, George M, Hastings PD, Giletta M et al. Preliminary associations among relational victimization , targeted rejection, and suicidality in adolescents : A prospective study. J Clin Child Adolesc Psychol. 2019;48(2):288-95. [DOI:10.1080/15374416.2018.1469093] [PMID] [PMCID]
15. Cheek SM, Goldston DB, Erkanli A, Massing Schaffer M, Liu RT. Social rejection and suicidal ideation and attempts among adolescents following hospitalization: A prospective study. J Abnorm Child Psychol. 2020;48(1):123-33. [DOI:10.1007/s10802-019-00580-z] [PMID] [PMCID]
16. Feilhauer J, Cima M, Benjamins C, Muris P. Knowing right from wrong, but just not always feeling it: relations among callous-unemotional traits, psychopathological symptoms, and cognitive and affective morality judgments in 8-to 12-year-old boys. Child Psychiatry Hum Dev. 2013;44:709-16. [DOI:10.1007/s10578-013-0363-0] [PMID]
17. Gini G, Pozzoli T, Hymel S. Moral disengagement among children and youth: a meta analytic review of links to aggressive behavior. Aggress Behav. 2014;40:56-68. [DOI:10.1002/ab.21502] [PMID]
18. Muratori, P., Paciello, M., Buonanno, C., Milone, A., Ruglione, L., Lochman, J.E et al. Moral disengagement and callous-unemotional traits: a longitudinal study of Italian adolescents with a disruptive behavior disorder. Crim Behav Ment Health. 2017;27(5):514-24. [DOI:10.1002/cbm.2019] [PMID]
19. Fang J, Wang X, Yuan K, Wen Z. Childhood psychological maltreatment and moral disengagement: A moderated mediation model of callous-unemotional traits and empathy. Personal Individ Differenc. 2020;157. http://dx.doi.org/10.1016/j.paid.2020.109814 [DOI:10.1016/j.paid.2020.109814]
20. Thornberg R, Wänström L, Pozzoli T. Peer victimisation and its relation to class relational climate and class moral disengagement among school children. Edu Psychol. 2017;37(5):524-36. [DOI:10.1080/01443410.2016.1150423]
21. Shulman EP, Cauffman E, Piquero AR. Fagan J. Moral disengagement among serious juvenile offenders: A longitudinal study of the relations between morally disengaged attitudes and offending. Dev Psychol. 2011;47(6):1619-32. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1934939 [DOI:10.1037/a0025404] [PMID]
22. Espejo-Siles R, Zych I, Farrington DP, Llorent VJ. Moral disengagement, victimization, empathy, social and emotional competencies as predictors of violence in children and adolescents. Child Youth Services Rev. 2020;118:105337. [DOI:10.1016/j.childyouth.2020.105337]
23. Palazzo G, Krings F, Hoffrage U. Ethical blindness. J Business Ethics. 2011;109(3):323-38. https://www.researchgate.net/publication/256046104_Ethical_Blindness [DOI:10.1007/s10551-011-1130-4]
24. Hooman HA. Structural Equation Modeling by using LISERL software.8th ed. Tehran: SAMT pubs. 2005;352 p. https://samt.ac.ir/en/book/4354/structural-equation-modeling-with-lisrel-application
25. VanWidenfelt BM, Goedhart AW, Treffers PDA, Goodman R. Dutch version of the Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ). Eur Child Adolesc Psychiatry. 2003;12(6):281-9. [DOI:10.1007/s00787-003-0341-3] [PMID]
26. Heidari F. The causal modeling of the signs of conduct disorder in adolescents basing on temperamental traits, childhood maltreatment, peer rejection: investigating the mediating role of anger rumination and moral disengagement. PhD Thesis in Psychology, University of Mohaghegh Arabili. 2022;96-8. [Persian]
27. Bernstein DP, Fink L. Childhood Trauma Questionnaire: A retrospective self-report manual. San Antonio TX: The Psychological Corporation; 1998. https://www.worldcat.org/title/childhood-trauma-questionnaire-a-retrospective-self-report-manual/oclc/728667748
28. Basharpoor S, Ahmadi S, Heidari F. The Pattern of structural relations of predicting craving based on childhood maltreatment, negative emotionality and impulsivity with the mediating role of behavioral emotion regulation. J Police Med. 2021;10(3):185-96. [Persian]. http://jpmed.ir/browse.php?a_id=931&sid=1&slc_lang=en t0
29. Bandura A, Barbaranelli C, Caprara GV, Pastorelli C. Mechanisms of moral disengagement in the exercise of moral agency. J Personal Soc Psychol. 1996;71(2):364-74. [DOI:10.1037/0022-3514.71.2.364]
30. Basharpoor S, Ahmadi S, Fallahi V, EiniArdi I. The role of Moral disengagement and anxiety sensitivity in predicting the tendency to alcohol in adolescents. Shenakht J Psychol Psychiatr. 2019;5(6):43-56. [Persian]. https://shenakht.muk.ac.ir/article-1-541-en.html [DOI:10.29252/shenakht.5.6.43]
31. Hong JS, Espelage DL, Grogan-Kaylor A, Allen-Meares P. Identifying potential mediators and moderators of the association between child maltreatment and bullying perpetration and victimization in school. Edu Psychol Rev. 2012;24(2):167-86. http://dx.doi.org/10.1007/s10648-011-9185-4 [DOI:10.1007/s10648-011-9185-4]
32. Sutherland JE, Hassein U, Day DM, Easa SM. Modeling social rejection, physiological arousal, and peer influence on risky driving among adolescents and young adults. Psychol Behav. 2022;84:114-38. [DOI:10.1016/j.trf.2021.11.010]
33. Fontaine RG, Fida R, Paciello M, Tisak MS, Caprara GV. The mediating role of moral disengagement in the developmental course from peer rejection in adolescence to crime in early adulthood. Psychol Crime Law. 2014;20(1):1-19. [DOI:10.1080/1068316X.2012.719622]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.