مرکز تحقیقات علوم شناختی و رفتاری

 | تاریخ ارسال: 1402/10/25 | 
مرکز تحقیقات علوم شناختی و رفتاری در پلیس
- Research Center for Cognitive & Behavioral Sciences in Police -
 
 • دکتر سجاد خانجانی، دکترای روان‌شناسی بالینی، درون‌سازمانی، ریاست مرکز
 • دکتر محمدعلی عامری، دکترای پیشگیری از جرم، عضو هیئت مؤسس درون‌سازمانی
 • دکتر آیت‌اله فتحی، دکترای روان‌شناسی تربیتی، عضو هیئت مؤسس درون‌سازمانی
 • دکتر حسین رستمی، دکترای روان‌شناسی عمومی، عضو هیئت مؤسس درون‌سازمانی
 • دکتر علی‌اکبر ملکی‌راد، دکترای علوم شناختی-گرایش مغز، عضو هیئت مؤسس برون‌سازمانی، دانشگاه پیام نور
 • دکتر فرید زائری، دکترای آمار زیستی، عضو هیئت مؤسس برون‌سازمانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
این مرکز با هدف پژوهش در حوزه علوم شناختی و رفتاری به منظور پیشگیری، درمان و حفظ و ارتقای توانایی‌های شناختی و روان‌شناختی، راه‌اندازی شده است.
 • - روان‌شناسی (پیشگیری از مشکلات روان‌شناختی، ارزیابی و سنجش، مداخلات روان‌شناسی، روان‌شناسی انتظامی، رفتارهای پرخطر، حفظ و ارتقای توانمندی روان‌شناختی)
 • - علوم شناختی (آزمون‌ها و ارزیابی شناختی، حفظ و ارتقای توانمندی شناختی، مدلسازی شناختی، شناخت اجتماعی، مداخلات الکترومغناطیس مغز)
1 طراحی پروتکل سنجش شخصیتی، رفتاری و روانشناختی داوطلبان استخدام پلیس
2 طراحی پروتکل افزایش تاب­آوری کارکنان فرماندهی انتظامی
3 طراحی پروتکل پیشگیری از فرسودگی شغلی کارکنان فرماندهی انتظامی
4 طراحی مدل­های مدیریت خشم در کارکنان فرماندهی انتظامی
5 بررسی مدل ساختاری مؤثر بر سبک­های ارتقادهنده سلامت روانشناختی و جسمی کارکنان فرماندهی انتظامی
6 بررسی عوامل خطر و محافظتی خودکشی در کارکنان فرماندهی انتظامی
7 تدوین پروتکل­های و راهکارهایی پیشگیری از آسیب­های عمدی کارکنان پایور و وظیفه فرماندهی انتظامی
8 بررسی ابزارهای نوروفیزیولوژیکی برای ارزیابی سلامت روانشناختی و شناختی کارکنان بدو استخدام فرماندهی انتظامی
9 بررسی تأثیرات استرس بر عملکرد شناختی کارکنان فرماندهی انتظامی
10 بررسی اثربخشی درمان­های نورومدولیشن بر اختلال­های روانشناختی کارکنان فرماندهی انتظامی
11 بررسی و تدوین رویکردهای روانشناختی برای انتصاب فرماندهان و مدیران
12 مقایسه کارکردهای شناختی رانندگان پرخطر و ایمن
13 بررسی رویکردهای مبتنی برای اندازه­گیری کمی فعالیت مغزی  QEEG برای سنجش و درمان اختلال­های روانشناختی
14 طراحی پروژه های تحقیقاتی با بکارگیری  دستگاه­های  rTMS، tDCS وسایر دستگاه های نورومدولیشن  موارد کاربرد آنها در پلیس
15 طراحی آزمون های شناختی بمنظور سنجش و ارزیابی گزینش و استخدام کارکنان پلیس
16 طراحی ابزارها یا پروتکل هایی بمنظور تشخیص تمارض مرتبط با مشکلات کارکنان پلیس
17 طراحی ابزارهایی بمنظور تشخیص بزرگ نمایی یا اغراق کارکنان مرتبط با مشکلات روانشناختی
بررسی مقایسه ای عملکرد فرهنگی خانواده و هیجان‌خواهی در نوجوانان بزه‌کار و همتایان عادی: با تاکید بر تلویحات حقوقی
مقایسه تاثیر وجود سابقه تروما قبل از پاندمی بر میزان مهارت مدیریت خشم و سلامت اجتماعی دانشجویان در دوره قرنطینه کووید-19
اثربخشی رویکرد درمانی سابلیمینال افسردگی و تاب‌آوری در زنان دادخواست‌دهنده طلاق با سرپرست خانوار معتاد
پیش‌بینی تعلل‌ورزی تحصیلی و بهزیستی روانشناختی نوجوانان دختر بر اساس میزان اعتیاد اینترنتی
نقش واسطه‌ای الگوهای ارتباطی خانواده در ارتباط بین نمویافتگی هیجانی و خوددلسوزی با آسیب‌پذیری سربازان نسبت به استرس
تاثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر امیدواری، سلامت اجتماعی و بهزیستی روانی جانبازان
مدل ارتباط بین اضطراب، استرس و افسردگی با ادراک درد با نقش واسطه‌ای تاب‌آوری در بیماران مبتلا به درد مزمن یکی از بیمارستان‌های نظامی
نقش واسطه‌ای استرس ادراک‌شده در رابطه بین سبک‌های زندگی ارتقادهنده سلامت با اضطراب بیماری در کادر درمانی بیمارستان الغدیر
The effectiveness of Kephart’s motor-perception skills training on executive functions of children with autism spectrum disorders
اثربخشی آموزش مهارت‌های روانی مثبت‌نگر بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به دیابت
بررسی مقایسه‌ای استرس ادراک‌شده، احساس تنهایی، نگرانی و دل‌زدگی زناشویی در همسران جانباز و همسران افراد عادی
پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس دانش جنسی و طرحواره های جنسی در زنان متأهل
تدوین و آزمون مدل ارتباط بین طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه با سایبرکندریا با نقش واسطه‌ای تنظیم-شناختی هیجان
تحلیل کانونی رابطه تاب‌آوری و امنیت روانی اجتماعی بر اساس ابعاد حمایت اجتماعی در زنان بی‌سرپرست خانواده
اثربخشی روان‌درمانی مثبت‌نگر بر امید به زندگی و خودکارآمدی در بیماران دیابتی شهرستان شهریار
عوامل مرتبط با کیفیت زندگی کاری در کارکنان پلیس: تحلیل محتوای کیفی
ارزیابی تکاملی هایلوتایپ‌های ژنتیکی غالب ویروس SARS-CoV-2 در ایران در بازه زمانی خرداد تا آبان 1399
ارتباط حساسیت در روابط متقابل با کیفیت زندگی بازنشستگان نیروهای مسلح
پیش‌بینی خودکارآمدی تحصیلی بر اساس سبک‌های دلبستگی و مهارت‌های فراشناختی دانش‌آموزان
بررسی تاثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی بر گرایش به رفتارهای پرخطر و سلامت اجتماعی دانش‌آموزان
اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر مهارتهای ارتباطی، امنیت روانی-اجتماعی و وابستگی به شبکه های اجتماعی در دانش آموزان دختر دارای اعتیاد به فضای مجازی
بررسی نقش میانجی خستگی مزمن در ارتباط بین ویژگی های روانشناختی با پرخاشگری کارکنان کلانتری های شهر تبریز: تدوین و آزمون مدل ساختاری
رابطه مؤلفه های اعتیاد موبایلی با میزان سلامت روانی - اجتماعی و قانون گریزی جوانان
The Relationship Between Attachment Style and Interpersonal Relationship With the Mediating Role of Moral Identity
تاثیر طرحواره درمانی هیجانی بر باورهای غیرمنطقی و تن پنداره زنان مبتلا به اختلال بدشکلی بدنی (مقاله کوتاه)
تأثیر آموزش ذهن آگاهی بر نشخوار فکری و تنظیم شناختی هیجان دانشجویان دارای علائم افسردگی
مقایسه اثربخشی آموزش گروهی مدیریت خشم مبتنی بر بازسازی شناختی و کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی (MBSR) بر استرس ادراک شده، خستگی روانی و تنظیم هیجان پرستاران ارومیه
بررسی اثربخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر خستگی روانی، استرس ادراک شده و تنظیم هیجان پرستاران
The relationship between maternal overprotection and anxious beliefs with child anxiety: the mediating role of child inhibition in clients referred to Urmia Police Force Counseling Center
Investigating the Role of Early Maladaptive Schemas and Body Image in Satisfaction with Complete Denture
The Assessment of Alexithymia Across Positive and Negative Emotions: The Psychometric Properties of the Iranian Version of the Perth Alexithymia Questionnaire
Psychometric Properties of Perisan version of five facets of mindfulness questionnaire
Assessment of eating disorder psychopathology: the psychometric properties of the persian version of the eating disorder examination questionnaire short form
Burnout, Compassion for others and fear of compassion: a quantitative study in Iranian nurses
اثربخشی معنویت درمانی مبتنی بر مهارتهای ارتباطی بر ولع مصرف مواد، امید به زندگی و بهزیستی روانشناختی معتادان تحت درمان
مدل ساختاری رابطه بین عوامل سازمانی و اقتصادی - اجتماعی با گرایش به خودکشی سربازان وظیفه فراجا: نقش واسطه ای جو عاطفی خانواده
تدوین پروتکل تاب آوری با رویکردی پیشگیرانه، و اثربخشی آن بر استرس، بهزیستی روانشناختی و تاب آوری دانشجویان افسری
Psychometric Properties of the Mental Health and Social Inadaptation Assessment in Iranian Adolescents
Assessing Psychometric Properties of the Behavioral Emotion Regulation Questionnaire in an Iranian Population
Psychometric Properties of the Persian Version of the Early Life Experiences Scale (ELES)
Psychometric Properties of Iranian Version of the Cyberchondria Severity Scale (Short-Form of CSS)
طراحی و ارزیابی اپلیکیشن سلامت همراه در خودمدیریتی اختلال استرس پس از سانحه
The Effectiveness of Compassion-Focused Therapy on Depression, anxiety, stress, and Quality of Life in Cancer Patients

دفعات مشاهده: 2203 بار   |   دفعات چاپ: 181 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش
 نشریه رایگان و دو زبانه علمی-پژوهشی طب‌ انتظامی (ISSN: ۲۲۲۸-۶۲۴۱ و e-ISSN: ۲۲۸۳-۳۴۸۳) وابسته به معاونت بهداشت، امداد و درمان فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با تواتر انتشار مداوم (CAP)، اقدام به پذیرش مقالات در حوزه‌های "فوریت‌های پزشکی انتظامی"، "روانشناسی انتظامی"، "بهداشت انتظامی"، "آسیب‌های مرتبط با فعالیت انتظامی" و "فناوری‌های مرتبط با طب انتظامی" می‌نماید.

اشتراک در خبرنامه

لطفاً نشاني پست الكترونيك خود را برای دريافت اطلاعات و اخبار پايگاه در كادر زير وارد كنيد.

آمار سایت

 • كل کاربران ثبت شده: 858 کاربر
 • کاربران حاضر در وبگاه: 1 کاربر
 • ميهمانان در حال بازديد: 2 کاربر
 • تمام بازديد‌ها: 981149 بازدید
 • بازديد 24 ساعت قبل: 164 بازدید