نشریه علمی پژوهشی طب انتظامی- هیئت تحریریه
هیات تحریریه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

          مدیر مسئول: دکتر محمدرضا حسینی
مدرک تحصیلی: پزشک عمومی 
سمت سازمانی: معاون بهداشت، امداد و درمان فرماندهی انتظامی ج.ا.ا
وابستگی سازمانی: مرکز تحقیقات علوم و فناوری‌های زیستی و سلامت پلیس، معاونت بهداشت، امداد و درمان، فرماندهی انتظامی، تهران، ایران
ایمیل: infojpmed.ir
تلفن: ۰۲۱۸۱۲۳۵۴۸۱ 
                  
Chairman: Mohammad Reza Hoseni
Academic degree :  MD
Email :  infojpmed.irTelephone: +۹۸۲۱۸۱۲۳۵۴۸۱     Organization post  : Assistant of Health, Rescue & Treatment, Police Headquarter of the Islamic Republic of Iran 
Work place :  Police Headquarter of the Islamic Republic of Iran
Affiliation: Research Center for Life & Health Sciences & Biotechnology of the Police, Directorate of Health, Rescue & Treatment, Police Headquarter, Tehran, Iran
Last Update: ۲۰۲۲/۰۶/۰۸  
             سردبیر: دکتر انوشیروان کاظم نژاد
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی آمار زیستی
سمت سازمانی: استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس
وابستگی سازمانی: دکتری تخصصی آمار زیستی، استاد دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
ایمیل: kazem_anmodares.ac.ir
رزومه علمی
 
Editor_Chief : Anoshiravan Kazemnejad
Academic degree : Professor 
Email : kazem_anmodares.ac.ir
Organization post  : Tarbiat Modares University
Affiliation: Professor of Biological Statistics, Tarbiat Modares University, Iran
cv
Last Update: ۲۰۲۲/۰۶/۰۸
دستیار سردبیر: دکتر سعید صفری
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی طب اورژانس
سمت سازمانی: دانشیار طب اورژانس , دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
وابستگی سازمانی: دانشیار طب اورژانس، دانشکده پزشکی، بیمارستان شهدای تجریش، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، تهران، ایران
ایمیل:safari۲۶۶gmail.com
 
Chief_Assistant : Saeed Safari
   Academic degree : MD Emergency MedicineEmail :  ‏safari۲۶۶gmail.com  ,Organization post  : Associate Professor of Nephrology
Tehran University of Medical Sciences
   Affiliation: Associate Professor of Emergency Medicine,Department of Emergency Medicine, School of Medicine,Men’s Health and Reproductive Health Research Center,Shohada-e-Tajrish Hospital,Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Last Update: ۲۰۲۲/۰۶/۰۸
 
مدیر اجرایی: دکتر رضا محمدی
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی روانشناسی نظامی
سمت سازمانی: رئیس مرکز تحقیقات کاربردی معاونت بهداشت، امداد و درمان فرماندهی انتظامی ج.ا.ا
وابستگی سازمانی: مرکز تحقیقات علوم شناختی و رفتاری در پلیس، معاونت بهداشت،امداد و درمان، فرماندهی انتظامی، تهران، ایران
ایمیل: rezamohammadi.psygmail.com
شماره تماس:۰۲۱۸۱۲۳۵۴۸۱
 
Executive Manager : Reza Mohammadi
Academic degree : PhD
Email : rezamohammadi.psygmail.com
Organization post  : Head of the Research Center Directorate of HealthRescue & Treatment Police Headquarter
Affiliation: Research Center for Cognitive & Behavioral Sciences in Police, Directorate of Health, Rescue & Treatment, Police Headquarter, Tehran, Iran
Last Update: ۲۰۲۲/۰۶/۰۸
عضو هیئت تحریریه: دکتر مجید صادقی‌زاده
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی ژنتیک مولکولی
سمت سازمانی: استاد دانشگاه تربیت مدرس
وابستگی سازمانی: دکتری تخصصی ژنتیک مولکولی، استاد دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
ایمیل: sadeghmamodares.ac.ir
 
Editorial Board Member : Majid Sadeghizadeh
Academic degree : PhD
Email : sadeghmamodares.ac.ir
Organization post  : Professor of Molecular Genetics, Tarbiat Modares
Affiliation: PhD , Professor of Molecular Genetics, Tarbiat Modares University , Tehran, Iran
 Last Update: ۲۰۲۲/۰۶/۰۸
عضو هیئت تحریریه: دکتر هادی شیرزاد
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی بیوتکنولوژی
سمت سازمانی: رئیس پلیس بین الملل فرماندهی انتظامی ج.ا.ا
وابستگی سازمانی: دانشیار پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا، تهران، ایران
ایمیل: hadishirzad۱۱۰yahoo.com
 
Editorial Board Member : Hadi Shirzad
Academic degree : PhD
Email : hadishirzad۱۱۰yahoo.com
Organization post  :International Police Chief
Affiliation:Assistant Professor of Biotechnology, Police Sciences and Social Studies Institute, Tehran, Iran
     Last Update: ۲۰۲۲/۰۶/۰۸
 
عضو هیئت تحریریه: دکتر خسرو خواجه
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی بیوشیمی
سمت سازمانی: استاد دانشگاه تربیت مدرس
وابستگی سازمانی: دکتری تخصصی بیوشیمی، استاد دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
ایمیل: khajehmodares.ac.ir
 
Editorial Board Member : Khosro Khajeh
Academic degree : PhD
Email :  khajehmodares.ac.ir
Organization post  :Professor of Biochemistry, Tarbiat Modares niversity
Affiliation: PhD ,Professor of Biochemistry, Tarbiat Modares
niversity,Tehran, Iran

Last Update: ۲۰۲۲/۰۶/۰۸
عضو هیئت تحریریه: دکتر مجتبی سعادتی
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی میکروبیولوژی
سمت سازمانی: استاد دانشگاه امام حسین (ع)
وابستگی سازمانی: دکتری تخصصی میکروبیولوژی، استاد دانشگاه امام حسین (ع)، تهران، ایران
ایمیل: saadati۱_myahoo.com
 
Editorial Board Member : Mojtaba Saadati
Academic degree : PhD
Email :  saadati۱_myahoo.com
Affiliation: PhD ,Professor of Microbiology, Imam Hussein
University,Tehran, Iran

 Last Update: ۲۰۲۲/۰۶/۰۸
عضو هیئت تحریریه: دکتر سامان حسینخانی
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی بیوشیمی
سمت سازمانی: استاد دانشگاه تربیت مدرس
وابستگی سازمانی: دکتری تخصصی بیوشیمی، استاد دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
ایمیل: saman_hmodares.ac.ir
 
Editorial Board Member : Saman Hosseinkhani
Academic degree : PhD
Email :  saman_hmodares.ac.ir
Organization post  : Tarbiat Modares University
Affiliation: PhD ,Professor of Microbiology, Imam Hussein University,Tehran, Iran
Last Update: ۲۰۲۲/۰۶/۰۸
عضو هیئت تحریریه: دکتر عباس عبادی
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی بیوتکنولوژی
سمت سازمانی: استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
وابستگی سازمانی: دکتری تخصصی آموزش پرستاری، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران، ایران
ایمیل: ebadi۱۳۴۷yahoo.com
 
Editorial Board Member : Abbas Ebadi
Academic degree : PhD
Email :  ebadi۱۳۴۷yahoo.com
Organization post  : Baqiyatallah University of Medical Sciences
Affiliation: PhD,Professor of Nursing Education, Baqiyatallah University of Medical Sciences,Tehran, Iran
 Last Update: ۲۰۲۲/۰۶/۰۸
عضو هیئت تحریریه: دکتر سید منصور گت میری
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی بیماری‌های داخلی
سمت سازمانی: دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
وابستگی سازمانی: دانشیار بیماری‌های کلیه (بالغین)،گروه داخلی، دانشکده پزشکی،مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)
دانشگاه علوم پزشکی تهران
ایمیل: gatmiritums.ac.ir

 
Editorial Board Member : Seyed Mansoor Gatmiri
   Academic degree : MD Nephrology
Email : gatmiritums.ac.ir
,Organization post  : Associate Professor of Nephrology
Tehran University of Medical Sciences
   Affiliation: Associate Professor of Nephrology,Department of Internal Medicine, chool of Medicine,Imam Khomeini Hospital ,Tehran University of Medical Sciences
Last Update: ۲۰۲۲/۰۶/۰۸
 
عضو هیئت تحریریه: دکتر علی رضا براتلو
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی طب اورژانس
سمت سازمانی: دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
وابستگی سازمانی: دانشیار طب اورژانس،گروه طب اورژانس، دانشکده پزشکی،مرکز تحقیقات فوریت‌های پیش بیمارستانی و بیمارستانی بیمارستان سینا،دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران 
ایمیل: alirezabaratlooyahoo.com
رزومه علمی
 
Editorial Board Member : Alireza Baratloo
Academic degree : Associate Professor
Email : alirezabaratlooyahoo.com
Organization post  : Tehran University of Medical Sciences
Affiliation: Associate Professor of Emergency Medicine,Department of Emergency Medicine, School of Medicine ,Prehospital and Hospital Emergency Research Center
Sina Hospital,Tehran University of Medical Sciences

cv
Last Update: ۲۰۲۲/۰۶/۰۸
عضو هیئت تحریریه: دکتر علی اکبر ملکی راد
مدرک تحصیلی: دکتری علوم شناختی
سمت سازمانی: رئیس دانشگاه پیام نور استان مرکزی
وابستگی سازمانی: استادیار، دانشکده زیست شناسی و روانشناسی، دانشگاه پیام نور،دانشگاه علوم پزشکی تهران،مرکز تحقیقات علوم دارویی،رئیس دانشگاه پیام نور استان مرکزی
ایمیل: malekirad۱۹۷۳gmail.com
 
Editorial Board Member : Ali Akbar Malekirad
   Academic degree : MDEmail : malekirad۱۹۷۳gmail.com ,Organization post  : 
عضو هیئت تحریریه: دکتر حسین رستمی
مدرک تحصیلی: فوق دکتری سایکوسوماتیک
سمت سازمانی: عضو هیئت موسس مرکز تحقیقات علوم شناختی و رفتاری معاونت بهداشت، امداد و درمان فرماندهی انتظامی ج.ا.ا
وابستگی سازمانی: مرکز تحقیقات علوم شناختی و رفتاری معاونت بهداشت، امداد و درمان فرماندهی انتظامی ج.ا.ا و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی
ایمیل: rostami.psychologistgmail.com
 
Editorial Board Member : Hossein Rostami
   Academic degree : PhD Email : rostami.psychologistgmail.com Organization post  :
   Affiliation: Research Center for Cognitive & Behavioral Sciences in Police, Directorate of Health, Rescue & Treatment, Police Headquarter, Tehran, Iran
Last Update: ۲۰۲۲/۰۶/۰۸ 
 

نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی پژوهشی طب انتظامی:
http://jpmed.ir/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب