نشریه علمی پژوهشی طب انتظامی- بیانیه‌های سوء رفتار
بیانیه های سوء رفتار

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/9/23 | 

بیانیه های سوء رفتار
مجله طب انتظامی از قوانین بین المللی بر ضد سوء رفتار علمی از جمله، داده سازی، تحریف داده‌ها، سرقت ادبی و غیره پیروی می‌کند. مجله طب انتظامی پایبند و متعهد به اصول کمیته اخلاق در نشر (COPE) است و هر گونه مورد مشکوک به سوء رفتار (مانند چاپ زاید) در طول روندهای همتراز داوری و چاپ بر اساس دستورالعملهای این کمیته بررسی می شود. همچنین، همه مسائل پیش یا پس از انتشار بر اساس فلوچارت‌ها و کدهای رفتاری COPE مدیریت خواهد شد.

نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی پژوهشی طب انتظامی:
http://jpmed.ir/find.php?item=1.218.66.fa
برگشت به اصل مطلب