دوره 11، شماره 1 - ( 1401 )                   جلد 11 شماره 1 | برگشت به فهرست نسخه ها

Ethics code: IR.IAU.K.REC.1399.020


XML English Abstract Print


1- گروه میکروبیولوژی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
2- گروه میکروبیولوژی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران ، nasharzan@gmail.com
3- گروه شیمی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران
4- گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، اراک، ایران
چکیده:   (1756 مشاهده)
اهداف: زخم پوش‌های نوین به شکل‌های فوم، فیلم، هیدروکلوئید و هیدروژل ساخته و مورد استفاده قرار می‌گیرند. هدف از این تحقیق مقایسهٔ اثربخشی کیتوزان به شکل فیلم و هیدروژل بر زخم ناشی از سوختگی در مدل حیوانی بود.
مواد و روش‌ها: مطالعهٔ حاضر از نوع مداخله‌ای تجربی در مدل حیوانی بود که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در زمستان 1400 انجام شد. پانسمان به دو شکل فیلم و هیدروژل بر پایه کیتوزان تهیه شد. 36 رات به سه گروه کنترل منفی، هیدروژل و فیلم تقسیم شدند. پس از ایجاد زخم در روزهای 3، 7، 14 و 21 ترمیم با روش‌های بافت‌شناسی و مولکولی بررسی شدند. نتایج با کمک نرم افزار SPSS 21 و به کمک آزمون‌های ناپارامتری تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: 36 رات نر نژاد ویستار با وزن 200 تا 250 گرم مورد آزمایش قرار گرفت و نتایج نشان داد درصد ترمیم زخم تا روز سوم در گروه‌ها یکسان و در روزهای 7 و 14 به ترتیب در گروه فیلم 3/16±56/55 و 4/04±76/66 درصد و در گروه هیدروژل 2/51±60/66 و 2/08±88/33 درصد بود که در مقایسه با گروه کنترل منفی (2/81±20/55 و 5/85±50/33 درصد) اختلاف معنی‌داری (0/002=p-value) را نشان داد. در بررسی بافت‌شناسی، 100% گروه فیلم و 66/7% گروه هیدروژل در روز چهاردهم دارای اپیتلیال متوسط و کامل بودند؛ روند ترمیم با بررسی ماتریس کلاژنی و رگزایی نیز مبین تأثیر بهتر کیتوزان در هر دو شکل مداخله بود. در بررسی سلول‌های التهابی، کنترل بهتر التهاب در گروه فیلم در مقایسه با سایر گروه‌ها مشهود بود. در بررسی مولکولی، افزایش بیان ژن IL-8 به عنوان فاکتور دخیل در ایجاد التهاب، در دو گروه فیلم و هیدروژل تا روز سوم و کاهش بیان آن در سایر روزها مشاهده شد؛ در بررسی بیان ژن IL-10 که عامل مهارکنندهٔ التهاب است بین دو شکل فیلم و هیدروژل اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد (0/07p-value=) اگرچه با کنترل منفی اختلاف معنی‌داری داشتند.
نتیجه‌گیری: باتوجه به سهولت در بکارگیری و نگهداری شکل فیلم و کنترل بهتر التهاب، به نظر می‌رسد شکل فیلم بر هیدروژل ارجحیت داشته باشد.
شماره‌ی مقاله: e31
واژه‌های کلیدی: سوختگی [MeSHهیدروژل [MeSHکیتوزان [MeSHرات [MeSH]
متن کامل [PDF 1345 kb]   (1839 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشی اصيل | موضوع مقاله: فناوری‌های مرتبط با طب انتظامی
دریافت: 1401/3/2 | پذیرش: 1401/5/18 | انتشار: 1401/7/17

فهرست منابع
1. Black JM, Hawks JH. Medical surgical nursing: Clinical management for positive outcomes, 1st edition. Elsevier. India; Mumbai 2009. https://www.elsevier.com/books/medical-surgical-nursing-clinical-management-for-positive-outcomes-8e-2-vol-set-without-cd/black/978-81-312-2982-8
2. Daryabeigi R, Heidari M, Hosseini SA, Omranifar M. Comparison of healing time of the 2 degree burn wounds with two dressing methods of fundermol herbal ointment and 1% silver sulfadiazine cream. Iran J Nurs Midwifery Res. 2010;15(3):97-101. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3093171/#:~:text=The%20mean%20time%20of%20healing,standard%20deviation%20of%202.20%20days.
3. Sabzehchian M. The initial management of acute burns. J Mil Med. 2002;4 (3):203-12. [Persian]. https://www.sid.ir/en/Journal/ViewPaper.aspx?ID=29232
4. Masatoshi J,Hironobu Ihn,Yoshihiro M,Yoshihide A,Kenichi Y,Kunihiko T. Regulation of fibrogenic/fibrolytic genes by plateletderived growth factor C, a novel growth factor, in human dermal fibroblasts. J Cell Physiol. 2005;202(2):510-17. [DOI:10.1002/jcp.20154] [PMID]
5. Barrientos S, Stojadinovic O, S Golinko M, Brem H, Tomic-Canic M, Growth factors and cytokines in wound healing. Wound Repair Regen. 2008;16(5):585-601. https://doi.org/10.1111/j.1524-475X.2008.00410.x [DOI:10.1111/j.1524-475x.2008.00410.x] [PMID]
6. Mahdavi R, Hassani M, Roostaie A, Khalili M, Haghbin Nazar Pa M. Design and manufacture of modified alginate spray as a new wound dressing to control bleeding and wound healing. J P Med. 2021;10(4):225-40. http://jpmed.ir/article-1-1035-en.html
7. Kannon GA, Garrett AB. Moist wound healing with occlusive dressings: a clinical review. Dermatol Surg. 1995;21(7):583-90. [DOI:10.1111/j.1524-4725.1995.tb00511.x] [PMID]
8. Winter GD. Formation of the scab and the rate of epithelization of superficial wounds in the skin of theyoung domestic pig. Nature. 1962;193(4812):293. https://www.nature.com/articles/193293a0 [DOI:10.1038/193293a0] [PMID]
9. Rajendran S. Advanced textiles for wound care. 2 ed. 2019. [DOI:10.1016/C2017-0-00217-3]
10. Ruolan G, Wenzhong S, Hong Z, Zhuona W, Zhiyun M, Xiaoxia Z, Qing T, Ji D, Guifang D. The performance of a fly-larva shell-derived chitosan sponge as an absorbable surgical hemostatic agent. Biomaterials. 2010;31(6):1270-7. [DOI:10.1016/j.biomaterials.2009.10.023] [PMID]
11. Lv FJ, Tuan RS, Cheung KM, Leung VY. Concise review: the surface markers and identity of human mesenchymal stem cells. Stem Cells. 2014;32(6):1408-19. [DOI:10.1002/stem.1681] [PMID]
12. Trott A. Wounds and Lacerations. 4th ed. Saunders. Amazon. 2012:336p. https://www.amazon.com/Wounds-Lacerations-Emergency-Closure-Consult/dp/0323074189 [DOI:10.1016/B978-0-323-07418-6.00002-2]
13. Selvaraj D, Viswanadha VP,Elango S. Wound dressings-a review. J BioMed. 2015;5(4):24-8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4662938/ [DOI:10.7603/s40681-015-0022-9] [PMID] [PMCID]
14. Olivier G, Killian LH, Nicolas L, Christelle L.G-Ianotto, Mehdi S, et al. TRPV1 and TRPA1 in cutaneous neurogenic and chronic inflammation: pro-inflammatory response induced by their activation and their sensitization. Protein Cell. 2017;8(9):644-61. [DOI:10.1007/s13238-017-0395-5] [PMID] [PMCID]
15. Mizuno K, Yamamura K, Yano K, Osada T, Saeki S, Takimoto N, Sakurai T, Nimura Y. Effect of chitosan film containing basic fibroblast growth factor on wound healing in genetically diabetic mice. J Biomed Mater Res A. 2003;64(1):177-81. [DOI:10.1002/jbm.a.10396] [PMID]
16. Yixiao D, Meihua C, Ju Q, Xuechun W, Sun H.K, Barrera J et al. Conformable hyaluronic acid hydrogel delivers adipose-derived stem cells and promotes regeneration of burn injury. Acta Biomaterialia J, 2020:108:56-66. [DOI:10.1016/j.actbio.2020.03.040] [PMID]
17. Nasiry D, Khalatbary AR, Abdollahifar M-A, Amini A, Bayat M, Noori A, et al. Engraftment of bioengineered three- dimensional scaffold from human amniotic membrane-derived extracellular matrix accelerates ischemic diabetic wound healing. Arch Dermatol Res 2020;313(7):567-82. [DOI:10.1007/s00403-020-02137-3] [PMID]
18. Afzali F. Mirahmadi-Babaheydari F. Shojaei-Ghahrizjani S. Rahmati, B. Shahmoradi, M. Banitalebi-Dehkordi The effect of encapsulated umbilical cord-derived mesenchymal stem cells in PRPCryogel on regeneration of grade-II burn wounds. Regen Eng Transl Med. 2020:1-11. http://eprints.skums.ac.ir/8795/ [DOI:10.1007/s40883-020-00188-6]
19. Fischer A.H, Jacobson K.A, Rose J, Zeller R. Hematoxylin and eosin staining of tissue and cell sections. CSH Protoc.2008. [DOI:10.1101/pdb.prot4986] [PMID]
20. Taherzadeh-Soureshjani P, Chehelgerdi.Algae M. Algae-meditated route to cuprous oxide (Cu2O) nanoparticle: differential expression profile of MALAT1 and GAS5 LncRNAs and cytotoxic effect in human breast cancer. Cancer Nanotechnol.2020;11(1):1-34. https://cancer-nano.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12645-020-00066-4 [DOI:10.1186/s12645-020-00066-4]
21. EsmaeelSharifiMohammadChehelgerdi, AliFatahian-Kelishadrokhi, FarshadYazdani-Nafchi, KoroshAshrafi-Dehkord. Comparison of therapeutic effects of encapsulated Mesenchymal stem cells in Aloe vera gel and Chitosan-based gel in healing of grade-II burn injuries. Regen Ther. 2021;18:30-7. [DOI:10.1016/j.reth.2021.02.007] [PMID] [PMCID]
22. Thakur S, Govender PP, Mamo MA, Tamulevicius S, Thakur VK. Recent progress in gelatin hydrogel nanocomposites for water purification and beyond. Vacuum 2017;146: 396-408. [DOI:10.1016/j.vacuum.2017.05.032]
23. Marina Burkatovskaya, Ana P. Castano,Tatiana N. Demidova-Rice, George P. Tegos,, and Michael R. Hamblin. Effect of chitosan acetate bandage on wound healing in infected and noninfected wounds in mice. Wound Repair Regen. 2008;16(3):425-31. [DOI:10.1111/j.1524-475X.2008.00382.x] [PMID] [PMCID]
24. He Liu, Chenyu Wang, Chen Li, Yanguo Qin, Zhonghan Wang, Fan Yang, Zuhao Li and Jincheng Wang. A functional chitosan-based hydrogel as a wound dressing and drug delivery system in the treatment of wound healing. Royal Soc Chem J. 2018;8:7533-49. https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2018/ra/c7ra13510f [DOI:10.1039/C7RA13510F] [PMID] [PMCID]

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.