[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: دوره 11، شماره 1 - ( 11-1400 ) ::
جلد 11 شماره 1 برگشت به فهرست نسخه ها
اثربخشی درمان راه حل محور بر کیفیت زندگی و انعطاف‌پذیری روانشناختی زنان بدسرپرست با آمادگی اعتیاد
مژگان پوردل1، منصور سودانی*2
1- گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
2- گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران. ، sodani_m@scu.ac.ir
چکیده:   (571 مشاهده)
اهداف: با افزایش تعداد زنان بد سرپرست در سال‌های اخیر، زمینه ارتکاب برخی جرایم نیز افزایش یافته است. لذا برخورداری از کیفیت زندگی و انعطاف‌پذیری روان‌شناختی می‌تواند از بروز این جرایم جلوگیری کند. بنابراین پژوهش حاضر با هدف اثربخشی درمان راه‌حل‌محور بر کیفیت زندگی و انعطاف‌پذیری روان‌شناختی زنان بدسرپرست با آمادگی اعتیاد انجام شد.
مواد و روش‌ها: این پژوهش از نوع شبه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل است. جامعهٔ آماری پژوهش حاضر را تمامی زنان بدسرپرست مراجعه کننده به مرکز بهزیستی استان خوزستان شهرستان شوشتر در سال 1400 تشکیل دادند. با هدف غربال کردن زنان بدسرپرست دارای آمادگی اعتیاد، از پرسش‌نامهٔ آمادگی اعتیاد زرگر و همکاران (1385) با روایی 0/45 و پایایی 0/90 استفاده شد و از 200 زن بدسرپرستی که این پرسش‌نامه را تکمیل کرده بودند، 30 نفر با بالاترین نمره، انتخاب‌شدند. نمونه‌ها در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) به‌صورت تصادفی جایگزین شدند و به پرسش‌نامه‌های کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی-فرم کوتاه با روایی 0/81 و پایایی 0/84 و انعطاف‌پذیری روان‌شناختی Dennis و Vander Wall (2010) با روایی 0/75 و پایایی 0/74 پاسخ دادند. شرکت‌کنندگان گروه آزمایش، هشت جلسه یک ساعت و نیم، برنامهٔ راه‌حل‌محور (Grant، 2011) را دریافت نمودند. داده‌ها با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس چندمتغیری با نر‌م‌افزار SPSS 22 مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: میانگین سنی 15 شرکت‌کننده زن در گروه آزمایش 2/6
±32/7 سال و در گروه کنترل 2/6±33/4 سال بود که دامنه سنی از 22 تا 37 سال را شامل می‌شد. نمرات کیفیت زندگی و انعطاف‌پذیری روان‌شناختی گروه آزمایش در پس‌آزمون بیشتر از نمرات گروه کنترل بود. نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری حکایت از تفاوت معناداری در نمرات دو گروه داشت (0/003=p؛ 5/53=F؛ 0/51=اثر پیلایی). با توجه به مقادیر F به‌دست‌آمده برای پس‌آزمون کیفیت زندگی (70/66) و انعطاف‌پذیری روان‌شناختی (55/16) و سطح معناداری آنها (0/001>p) مشاهده شد که درمان راه‌حل محور اثربخش بود و توانست کیفیت زندگی و انعطاف‌پذیری روان‌شناختی زنان بدسرپرست با آمادگی اعتیاد را افزایش دهد.
نتیجه‌گیری: مداخله راه‌حل‌محور روشی مؤثر برای بهبود کیفیت زندگی و انعطاف‌پذیری روان‌شناختی زنان بدسرپرست با آمادگی اعتیاد است.
شماره‌ی مقاله: 11
واژه‌های کلیدی: کیفیت زندگی [MeSHدرمان راه‌حل‌محور [MeSHزنان بدسرپرست [MeSH]
متن کامل [PDF 865 kb]   (283 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشی اصيل | موضوع مقاله: اعتیاد و سوء مصرف مواد
دریافت: 1400/6/30 | پذیرش: 1400/8/17 | انتشار: 1400/12/8
چکیده گسترده [HTM 44 KB]  (6 دریافت)
فهرست منابع
1. Bolkan A, Kaya A. The effects of life skills psychoeducation program on divorced women's self-actualization levels. Anthropol. 2016;23(3):343-54. DOI:10.1080/09720073.2014.11891954 [DOI:10.1080/09720073.2014.11891954]
2. Sheykholeslami A, Ghamari Kivi H, Mohammadi N. The effectiveness of cognitive self-compassion on perceived self-efficacy of women headed households; whom were covered by Imam Khomeini relief foundation. J Social work. 2016;5(2):13-9. [Persian] http://socialworkmag.ir/article-1-178-en.html
3. Koohi K, Soltani Bahram S. Public health and the three forms of capital. Bioethics Quarter. 2011;4(14):165-37. [Persian]. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=281143
4. Rimaz SH, Moradi Y, Abolghasemi J. Explore the factors affecting components of social capital in women-headed households by using confirmation analysis. Razi J Med Sci. 2015;22(135):140-8. [Persian] http://rjms.iums.ac.ir/article-1-3950-en.html
5. Riley A.L, Hempel B.J, Clasen M.M. Sex as a biological variable: Drug use and abuse. Physiol Behav. 2018;187:79-96. [DOI:10.1016/j.physbeh.2017.10.005] [PMID]
6. Ahmadi V, Banijamal S, Sarami G. The relationship between parenting styles and addiction potentiality in Ilam high school students: The mediating role of novelty seeking. J Iham Univ Med Sci. 2017;25(3):117-24. [Persian] http://sjimu.medilam.ac.ir/article-1-3576-en.html [DOI:10.29252/sjimu.25.3.117]
7. Nowroozi Dashtaki M, Pour Ebrahim T, Habibi M, Imani S. The effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy on sexual desire and sexual arousal of women with drug abuse. etiadpajohi. 2021; 15(59):251-74. https://etiadpajohi.ir/article-1-2425-en.html [DOI:10.52547/etiadpajohi.15.59.251]
8. Shaygan F, Motamedi S. The effect of social factors on women's delinquency (The comparison between delinquent and non-delinquent women covered by Robat-Karim Welfare Organization). 2014;16(63):163-98. [Persian].http://www.jwss.ir/article_12031.html?lang=en
9. Guilbert J.J.The world health report2002-reducing risks, promoting healthy lifeEdu Health. 2003;16(2):230. https://www.who.int/publications/i/item/9241562072 [DOI:10.1080/1357628031000116808] [PMID]
10. Spivey C A, Stallworth S, Olivier E, Chisholm-Burns MA. Examination of the relationship between health-related quality of life and academic performance among student pharmacists. Curr Pharm Teach Learn. 2020;12(11):1304-10. [DOI:10.1016/j.cptl.2020.04.032] [PMID]
11. Rahnama A, Hossein Sabet F. Effectiveness of cognitive behavioral group therapy on reducing primary sleep disorders and improvement of quality of life in rotating shift nurses. J Police Med. 2019;8(2):59-63. [Persian]. http://jpmed.ir/article-1-756-en.html
12. Lu L, Xu D, Liu H, et al. Internet addiction in Tibetan and Han Chinese middle school students: prevalence, demographics and quality of life. Psychiatry Res. 2018;268:131-36. [DOI:10.1016/j.psychres.2018.07.005] [PMID]
13. Narimani M, Ghaffari M. The role of moral and social intelligence in predicting resiliency and quality of life in parents of children with learning disabilities. J Learn Disabil. 2016,5(2),106-28. [Persian]. http://jld.uma.ac.ir/article_395.html?lang=en
14. Narimani M, Yosefi F, Kazemi R. The role of attachment styles and quality of life in predicting psychological well-being in adolescents with learning disabilities. J Learn Disabil. 2014,3(4),124-42. [Persian]. http://jld.uma.ac.ir/article_193_en.html
15. Moon H J, Yoo S, Cho YW. The effect of chronotype and social jetlag on medical students. Sleep Biol Rhythms. 2019;17(3):269-76. DOI:10.1007/S41105-018-00198-6 [DOI:10.1007/s41105-018-00198-6]
16. Trindade I.A, Mendes A.L, Ferreira N.B. The moderating effect of psychological flexibility on the link between learned helplessness and depression symptomatology: A preliminary study. J Contex Behav Sci. 2020;15:68-72. DOI:10.1016/j.jcbs.2019.12.001 [DOI:10.1016/j.jcbs.2019.12.001]
17. Richardson CME, Jost SA. Psychological flexibility as a mediator of the association between early life trauma and psychological symptoms. Personal Individ Differ. 2019;141:101-6. DOI:10.1016/j.paid.2018.12.029 [DOI:10.1016/j.paid.2018.12.029]
18. Darby K.P, Castro L, Wasserman E. A, Sloutsky V.M. Cognitive flexibility and memory in pigeons, human children, and adults. Cogn. 2018;177:30-40. doi:10.1016/j.cognition.2018.03.015. [DOI:10.1016/j.cognition.2018.03.015] [PMID] [PMCID]
19. Davis A.K, Barrett F.S, Griffiths R.R. Psychological flexibility mediates the relations between acute psychedelic effects and subjective decreases in depression and anxiety. J Contex Behav Sci. 2020;15:39-45. [DOI:10.1016/j.jcbs.2019.11.004] [PMID] [PMCID]
20. Rostami M, Saadati N, Yousefi Z. The investigation and comparison of the efficacy of emotionally focused couple therapy and solution focused couple therapy on reducing fear of intimacy and increasing couples' sexual satisfaction. J Appl Consult. 2018;8(2):1-22. [Persian] 10.22055/JAC.2018.23429.1509
21. Lotus I. Learning solution-focused therapy. First ed. Pourdel M, Jafari S.Tehran, Iran: Academic; 2020. 312p. https://www.gisoom.com/book/11617660/
22. Gingerich W. J, Peterson L.T. Effectiveness of solution-focused brief therapy: A systematic qualitative review of controlled outcome studies. Res Soci Work Pract. 2013;23(3):266-83. [DOI:10.1177/1049731512470859]
23. Beyebach M. Change factors in solution-focused brief therapy: A review of the Salamanca studies. J Syst Ther. 2014;33(1):62-77. DOI:10.1521/jsyt.2014.33.1.62 [DOI:10.1521/jsyt.2014.33.1.62]
24. Nasirnejhad F, Poyamanesh J, FathiAgdam G, Jafari A. The effectiveness of mindfulness-based therapy and short-term solution-focused therapy on the resilience and happiness of women with Multiple Sclerosis. Feyz. 2020;24(5):536-44.[persian]. http://feyz.kaums.ac.ir/article-1-4144-en.html
25. Zargham Hajebi M, Nouri M. The effect of short solution-based therapy (SFBT) on reducing anxiety and depression in female-headed households. J New Adv Psychol Train Educ. 2021;31:168-80. [Persian]. https://www.magiran.com/paper/2229589
26. Okhovat M, Mottaghi SH, Behjati Ardakani F, Dehghan manshadi Z. The effectiveness of short-term solution-focused approach training on vitality and resilience of students with physical disabilities. J Psychol Stud. 2021;16(4):161-77. [Persian] doi:10.22051/PSY.2021.30999.2208
27. Jameian D, Hosseinsabet F, Motamedi A. Effectiveness of brief solution-focused group therapy on quality of life and self-efficacy of multiple sclerosis women. J Clin Psycol. 2019;10(3):13-22. [Persian]. doi:10.22075/JCP.2019.14065.1370
28. Turns B, Jordan SM, Callahan K, Whiting J,et al. Assessing the effectiveness of solution-focused brief therapy for couples raising a child with autism: A pilot clinical outcome study. J Couple Relatsh Ther. 2019;18(3):257-79. DOI:10.1080/15332691.2019.1571975 [DOI:10.1080/15332691.2019.1571975]
29. Smith S, Macduff C.A thematic analysis of experience of UK mental health nurses who have trained in solution focoused brief therapy. J Psychiatry Ment Health Nurse. 2017;24(3):105-13. DOI:10.1111/jpm.12365 [DOI:10.1111/jpm.12365] [PMID]
30. Mulawarman M, Munawaroh E, Nugraheni E.P. Effectiveness of solution focus brief counseling approach (SFBC) in developing student career adaptability. Couns-Edu. 2016;1(1):9-14. DOI : [DOI:10.23916/10-15.0016.11-i33b]
31. Zargar Y, Najarian B, Naami, A. Investigating the relationship between personality traits (emotion, expression, Psychological Stubbornness), religious attitude, and marital satisfaction with readiness in employees of an industrial company in Ahvaz. J Edu Sci Psychol. 2008;15(1):99-120. [Persian]. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=98530
32. Delavar A. Research methods in psychology and educational sciences. Tehran: Virayesh. 2020. 312p [Persian]. https://www.adinehbook.com/gp/product/9646184022
33. Dennis J P, Vander Wall J.S. The cognitive flexibility inventory. instrument development and estimates of reliability and validity. Cogn Ther Res. 2010; 34(3):241-53. [DOI:10.1007/s10608-009-9276-4]
34. Fazeli M, Ehteshamzadeh P, Hashemi E. The effectiveness of cognitive behavior therapy on cognitive flexibility of depressed people. Thought Behav Clin Psychol. 2015;9(34):27-36. [persian]. https://jtbcp.riau.ac.ir/article_105.html?lang=en
35. Razavizadeh Tabadkan B B Z, Shareh H. To compare the effectiveness of the metacognitive group therapy and the group training of the life skills on improving the depression, quality of life, the style of response and metacognitions in the divorced women. IJPCP. 2015;21(2):108-20.[persian]. http://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-2420-en.html
36. Grant, AM. The solution-focused inventory: A tripartite taxonomy for teaching, measuring and conceptualising solution-focused approaches to coaching. Coach Psychol. 2011;7(2):98-106. https://www.semanticscholar.org/paper/The-Solution-Focused-Inventory%3A-A-tripartite-for-to-Grant/06a1c2667000349f5daa230303b182f0eb677e6c
37. Lethem J. Brief solution focused therapy. Child Adolesc Ment Health. 2002;7(4):189-92. https://psycnet.apa.org/doi/10.1111/1475-3588.00033 [DOI:10.1111/1475-3588.00033] [PMID]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA

Ethics code: EE/99.3.02.24953/scu.ac.irXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

pourdel M, Sodani M. The effectiveness of solution-based treatment on quality of life and psychological resilience of abused women with addiction readiness. JPMed 2022; 11 (1)
URL: http://jpmed.ir/article-1-1052-fa.html

پوردل مژگان، سودانی منصور. اثربخشی درمان راه حل محور بر کیفیت زندگی و انعطاف‌پذیری روانشناختی زنان بدسرپرست با آمادگی اعتیاد. نشریه طب انتظامی 1400; 11 (1)

URL: http://jpmed.ir/article-1-1052-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 11، شماره 1 - ( 11-1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها
نشریه علمی پژوهشی طب انتظامی Journal of Police Medicine
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 28 queries by YEKTAWEB 4505